Hoe versnellen we de energietransitie?

Afspraken om de energietransitie tot een succes te brengen

Terugdringen broeikasgassen in sectoren

De broeikasgassen betreffen niet alleen koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding van koolwaterstoffen zoals steenkool, olie, aardgas en daarvan afgeleide producten. Het gaat hierbij ook om methaan (CH4) en lachgas (N2O) uit voornamelijk de landbouwactiviteiten. De Nederlandse overheid heeft vijf sectoren onderscheiden, die elk een bijdrage moet leveren om tot die 49% CO2-besparing te komen (zie tabel). Via klimaattafels worden de plannen gemaakt op welke wijze de sectoren hieraan invulling geven. Deze plannen zijn weer onderdeel van het Klimaatakkoord dat in de loop van 2018 wordt afgesloten.


Immers voor een succesvolle uitrol van de innovatie en implementatie op grote schaal, zijn vaak gestandaardiseerde en gecertificeerde producten nodig alsmede onderhoudsprotocollen en dergelijke.

Berenschot, Energie-innovaties van de Topsector: Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen, November 2016

Podcasts Energietransitie

De energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. Nieuwe technologieën, burgerparticipatie, systeemintegratie: ze vragen om nieuwe afspraken. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van deze afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

  • Waterstof productie
  • Power-to-gas
  • Cement en CO2
  • Windturbines
  • Schone Brandstoffen

Luister de serie

Sector
Doel
[Mton CO2] *
Aandeel
[%] *
Industrie 14,3 29,4
Mobiliteit 7,3 15,0
Gebouwde omgeving 3,4 7,0
Elektriciteit 20,2 41,5
Landbouw en landgebruik 3,5 7,2
Totaal 48,7 100,0* Indicatieve sectorale verdeling voor Klimaatakkoord, uitgedrukt in megaton CO2-besparing.

‘In een aantal trajecten komt een specifieke noodzaak naar voren voor standaardisering en/of certificering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij slimme netten, de aansturing van flexibiliteit, elektrisch rijden en het gebruik van biomassa. Het niet hebben van zo’n standaardisering of certificering wordt dan nu als een belemmering ervaren. Dit is wellicht een van de meest onderschatte issues in de energie-innovatie. Immers voor een succesvolle uitrol van de innovatie en implementatie op grote schaal, zijn vaak gestandaardiseerde en gecertificeerde producten nodig alsmede onderhoudsprotocollen en dergelijke. Zeker bij de grote veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, is dit een punt van aandacht.’
Berenschot, Energie-innovaties van de Topsector: Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen, November 2016

Van consument naar producent

De impact van de energietransitie is groot: niet alleen moeten we overstappen op andere, hernieuwbare energiebronnen en energiedragers, maar ook qua inpassing in het landschap zal de horizon letterlijk veranderen. En de rol van de burger verandert: naast consument wordt hij producent door zelf duurzame energie op te wekken of in lokale energieprojecten te participeren. En dan hebben we nog de andere transities, zoals die van de circulaire economie en industrie 4.0. Al deze ontwikkelingen moeten op elkaar aansluiten. Dit vraagt om verregaande systeemintegratie. En dus om afspraken.

Normen voor hele energieleveringsketen

NEN levert al tientallen jaren een bijdrage aan een veilige en betrouwbare energievoorziening door het ontwikkelen en onderhouden van (inter)nationale normen voor de hele energieleveringsketen van winning, productie, transport, distributie, opslag en waardebepaling. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt op het gebied van energiemanagement. Veiligheid voor mens en milieu, betrouwbaarheid en efficiency zijn belangrijke drijfveren voor belanghebbende partijen om met elkaar deze afspraken te maken en vormen ook de uitgangspunten voor de energietransitie (zie white paper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!').

Bekijk het webinar 'Hoe versnellen we de energietransitie?'

CO2-besparing

Een aanzienlijk deel van de CO2-besparing moet worden gerealiseerd door de overgang naar een koolstofarme energievoorziening, ook wel aangeduid met de energietransitie. De benodigde CO2-besparing kan ruwweg volgens drie paden worden bereikt:

  • Verbetering van energie-efficiëntie door besparende maatregelen en efficiëntere opwekking, waardoor minder (fossiele) energie wordt verbruikt met bijbehorende CO2-emissies;
  • Inzet hernieuwbare energiebronnen, waardoor over de gehele levenscyclus nauwelijks CO2 wordt uitgebracht;
  • Afvang en opslag of gebruik van CO2.

De overheid heeft verder als uitgangspunten meegegeven dat de energietransitie veilig, betrouwbaar en betaalbaar moet zijn.

Energietransitie in beeld

In gesprek

Normalisatie is een belangrijk instrument om deze afspraken te maken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda op hoofdlijnen gepresenteerd (zie white paper 'Samenwerken aan de energietransitie - Normalisatieagenda ter versnelling van de energietransitie').

De vervolgstap is om samen met stakeholders deze agenda verder in te vullen. De resultaten van de klimaattafels en het Klimaatakkoord zijn hierbij leidend om die normen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 49% broeikasgasemissiereductie. Via normalisatie wordt verder beoogd om de Nederlandse kennis en ervaring te exporteren om hiermee ook de economische kansen te verzilveren.

NEN treedt graag in contact met geïnteresseerde partijen om de normalisatiebehoeften in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk deze normen te ontwikkelen. Samenwerking is immers de sleutel tot succes.

Download whitepapers

De whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie' geeft inzicht in de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie. En ook in extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.Actueel


Werk mee aan afspraken en schep orde in de energietransitie


De energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van afspraken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. » Lees het artikel in Nederland MVO

Meer nieuws over energie