Elektriciteit

Om de overgang te bevorderen
zijn er afspraken nodig.

De elektriciteitssector heeft volgens het Klimaatakkoord de grootste bijdrage in de reductiedoelstelling van 49% in 2030. Het gaat om 41,5% van de totale emissie. Het kabinet streeft naar een reductie van 20 Mton CO2 door de elektriciteitssector. Dat zal deels door CO2-arme elektriciteitsproductie worden gerealiseerd. Om de overgang te bevorderen en te zorgen voor goede inpassing in een betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem zijn (nieuwe) afspraken nodig.

Normcommissies

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuw(de) afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bekijk dan het
volledige overzicht.NEN Shop

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek? Bekijk dit in de NEN Shop.

In gesprek

Normalisatie is een belangrijk instrument om deze afspraken te maken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda op hoofdlijnen gepresenteerd (zie white paper 'Samenwerken aan de energietransitie - Normalisatieagenda ter versnelling van de energietransitie').

De vervolgstap is om samen met stakeholders deze agenda verder in te vullen. De resultaten van de klimaattafels en het Klimaatakkoord zijn hierbij leidend om die normen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 49% broeikasgasemissiereductie. Via normalisatie wordt verder beoogd om de Nederlandse kennis en ervaring te exporteren om hiermee ook de economische kansen te verzilveren.

NEN treedt graag in contact met geïnteresseerde partijen om de normalisatiebehoeften in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk deze normen te ontwikkelen. Samenwerking is immers de sleutel tot succes.

Download whitepapers

De whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie' geeft inzicht in de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie. En ook in extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

Contact

Bent u werkzaam in deze sector als producent of beheerder van een energiesysteem en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van elektriciteit te versnellen? Neem dan contact op met Martijn Geertzen,
(015) 2 690 193 of stuur een e-mail.
Stuur een e-mail