Gebouwde omgeving

De bestaande woningen moeten verduurzaamd worden, wat een aanpassing in de infrastructuur vraagt.

Ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland komt voort uit de gebouwde omgeving. Circa 90% hiervan is op dit moment aardgas. Het streven is dat in 2050 de gebouwde omgeving volledig CO2-arm moet zijn. Om 49% CO2-reductie in 2030 te realiseren, wordt er een grote bijdrage vanuit de gebouwde omgeving verwacht. In het Regeerakkoord wordt uitgegaan van een reductie van 7 Mton in 2030.

Om woningen aardgasvrij te maken of hiervoor aanpassingen te maken zijn afspraken nodig. De bestaande woningen moeten verduurzaamd worden, wat een aanpassing in de infrastructuur vraagt.

Normcommissies

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuwde afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bekijk dan het volledige overzicht.


NEN Shop

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van gebouwde omgeving? Bekijk dit in de NEN Shop.


EPG

Een ander voorbeeld van een project waarbij NEN betrokken is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie van BZK onder regie van NEN ontwikkeld door de Programmaraad en kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

In gesprek

Normalisatie is een belangrijk instrument om deze afspraken te maken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda op hoofdlijnen gepresenteerd (zie white paper 'Samenwerken aan de energietransitie - Normalisatieagenda ter versnelling van de energietransitie').

De vervolgstap is om samen met stakeholders deze agenda verder in te vullen. De resultaten van de klimaattafels en het Klimaatakkoord zijn hierbij leidend om die normen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 49% broeikasgasemissiereductie. Via normalisatie wordt verder beoogd om de Nederlandse kennis en ervaring te exporteren om hiermee ook de economische kansen te verzilveren.

NEN treedt graag in contact met geïnteresseerde partijen om de normalisatiebehoeften in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk deze normen te ontwikkelen. Samenwerking is immers de sleutel tot succes.

Download whitepapers

De whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie' geeft inzicht in de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie. En ook in extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

Contact

Bent u werkzaam in deze sector en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van gebouwde omgeving te versnellen? Neem dan contact op met Ron van der Aa, (015) 2 690 324 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail