Industrie

Om industriële processen te verduurzamen, zijn er afspraken nodig voor energiebesparing, proces efficiency en recycling.

In de industrie is sprake van een groot (technisch) reductiepotentieel dat tegen relatief lage kosten benut kan worden. Dit betekent een reductie van 22 Mton in 2030. Om industriële processen te verduurzamen, zijn er afspraken nodig voor energiebesparing, proces efficiency en recycling. Daarnaast zijn er onder andere afspraken nodig voor vernieuwing van productieprocessen, toepassing van andere grondstoffen, afvang, opslag en hergebruik van CO2in de industrie. Dit geldt ook voor de toepassing van CCS/CCU, waterstof en warmtevoorziening.

Normcommissies

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuwde afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over onderwerpen zoals biomassa, biobrandstoffen, energie efficiency, gasanalyse, assetmanagement LNG/CNG, gas-en oliewinning en productie, transportleidingen, etc kijk dan naar het volledige overzicht.



NEN Shop

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van industrie? Bekijk dit in de NEN Shop.

In gesprek

Normalisatie is een belangrijk instrument om deze afspraken te maken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda op hoofdlijnen gepresenteerd (zie white paper 'Samenwerken aan de energietransitie - Normalisatieagenda ter versnelling van de energietransitie').

De vervolgstap is om samen met stakeholders deze agenda verder in te vullen. De resultaten van de klimaattafels en het Klimaatakkoord zijn hierbij leidend om die normen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 49% broeikasgasemissiereductie. Via normalisatie wordt verder beoogd om de Nederlandse kennis en ervaring te exporteren om hiermee ook de economische kansen te verzilveren.

NEN treedt graag in contact met geïnteresseerde partijen om de normalisatiebehoeften in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk deze normen te ontwikkelen. Samenwerking is immers de sleutel tot succes.

Download whitepapers

De whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie' geeft inzicht in de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie. En ook in extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

RVO onderzoek beveelt ISO 50001 aan

In een recent door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd rapport ‘A MODEL APPROACH TO FINANCE INDUSTRIAL ENERGY EFFICIENCY PROJECTS' (PDF) refereren onderzoekers naar NEN-EN-ISO 50001:2011 ‘Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen’ als een belangrijk middel om de transparantie in de markt voor energie efficiëntie te verhogen.

Onderzoekers stellen dat "meer handhaving en het beter benutten van het Europese Energy efficiency Directive, waardoor meer bedrijven voor een ISO 50001 certificaat zouden kiezen, de markt voor energie efficiëntie zou stimuleren". Ook onderstreept het rapport het belang van energie doorlichtingen (audits) van bedrijven en de Europese NEN-EN 16247 serie voor energy doorlichtingen.

Het rapport

Contact

Bent u werkzaam in deze sector als producent of beheerder van een energiesysteem en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van elektriciteit te versnellen? Neem dan contact op met Micha de Jong, (015) 2 690 326 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail