Mobiliteit

Het aanpassen van bestaande afspraken of het maken van nieuwe.

De CO2-uitstoot van de mobiliteitssector mag maximaal 25 Mton zijn in 2030. Om deze reductie te realiseren, zijn er afspraken nodig om de uitstoot terug te dringen en innovaties mogelijk te maken in samenwerking met de gehele sector. Juist daarbij is het belangrijk dat partijen bij elkaar gebracht worden om tot afspraken te komen. Hetzij met aanpassen van bestaande afspraken of het maken van nieuwe.

Normcommissies

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuwde afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over elektrische voertuigen, bekijk dan het overzicht.NEN Shop

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Bekijk dit in de NEN Shop.

In gesprek

Normalisatie is een belangrijk instrument om deze afspraken te maken om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda op hoofdlijnen gepresenteerd (zie white paper 'Samenwerken aan de energietransitie - Normalisatieagenda ter versnelling van de energietransitie').

De vervolgstap is om samen met stakeholders deze agenda verder in te vullen. De resultaten van de klimaattafels en het Klimaatakkoord zijn hierbij leidend om die normen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 49% broeikasgasemissiereductie. Via normalisatie wordt verder beoogd om de Nederlandse kennis en ervaring te exporteren om hiermee ook de economische kansen te verzilveren.

NEN treedt graag in contact met geïnteresseerde partijen om de normalisatiebehoeften in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk deze normen te ontwikkelen. Samenwerking is immers de sleutel tot succes.

Download whitepapers

De whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie' geeft inzicht in de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie. En ook in extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

Contact

Bent u werkzaam in deze sector en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van gebouwde omgeving te versnellen? Neem dan contact op met Jan Rietveld of Remco Perotti, (015) 2 690 326 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail