Overheid

De overheid kan in haar regelgeving naar normen verwijzen. Ze kiest dan voor een door de markt (belanghebbende partijen) gekozen oplossing.

Overeenstemming met essentiële eisen

Zij zelf beperkt zich tot het stellen van essentiële eisen in de wetgeving, terwijl de belanghebbenden of betrokken partijen (gebruikers, fabrikanten, testinstituten, etc.) vrij zijn in hun keuze van een technische oplossing (zelfregulering). Let wel, de norm is niet verplicht, men mag ook op andere wijze aan de essentiële eisen van de wetgeving voldoen. Door de norm te volgen ontstaat het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen. Ook als de overheid de inhoud van de norm bevestigt door ernaar te verwijzen is de norm niet verplicht en blijft een andere wijze om aan de essentiële eisen te voldoen mogelijk (conformiteitsprincipe).

NEN normen beschikbaar voor alle rijksambtenaren

Alle rijksambtenaren kunnen vanaf dit jaar alle NEN-normen, NPR’s, NTA’s en HKZ-normen en de door Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-ISO, NEN-IEC, NEN-EN-ISO en NEN-EN-IEC) inzien via de portal LeesRijk. LeesRijk is voor alle rijksfunctionarissen het toegangskanaal voor het vinden van de juiste content binnen vakliteratuur en abonnementen. Het contract tussen NEN en de overheid is voor een periode van vijf jaar afgesloten.

Voor alle rijksambtenaren geldt dat ze onbeperkt de genoemde normen kunnen downloaden en inzien. Naast de meest actuele norm zijn ook de vervallen normen online beschikbaar. Het doel is om het gebruik van normen binnen de werkprocessen van de overheid te stimuleren.
Omdat veel rijksambtenaren nog niet op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van normen via LeesRijk en de toegevoegde waarde van normalisatie en normen niet kennen, bekijkt een NEN-projectgroep hoe dit in samenwerking met de overheid kan worden gerealiseerd.

Taakgerichte financiering

Het is voor de Nederlandse maatschappij in het algemeen en voor relevante marktpartijen in het bijzonder belangrijk om betrokken te zijn bij Europese en internationale normalisatie. Zonder betrokkenheid kunnen Nederlandse belanghebbenden geen invloed uitoefenen op de inhoud van de normen die op een of andere wijze bepalend of medebepalend zijn voor de kwaliteit van producten en diensten.

In het kabinetsstandpunt Normalisatie geeft de Nederlandse overheid uitdrukking aan het belang dat zij hecht aan normalisatie en aan de deelname van Nederlandse belanghebbende partijen (stakeholders) hieraan. Ook in Europees verband wordt dit standpunt - mede ingegeven door de positieve invloed van normalisatie op innovatie - door de Europese Commissie benadrukt.

In het kader van de Overeenkomst tussen de Staat en NEN/NEC voert NEN een aantal activiteiten uit die, onder andere, hieraan invulling geven.

Binnen deze activiteit informeert NEN de nationale belanghebbenden over de (te verwachten) initiatieven van de Europese en mondiale normalisatie-instellingen. In samenspraak met belanghebbende partijen worden de kansen en bedreigingen van deze initiatieven voor de sector in kaart gebracht, zodat zij tijdig en goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen over hun deelname aan deze activiteiten om zo hun belangen te behartigen.

Eerder door u bekeken

MKB en maatschappelijke organisaties

Voor recente ontwikkelingen MKB,Societal en maatschappelijke organisaties wordt jaarlijks onder de verordening 1025 aan de EU via CEN/CENELEC gerapporteerd.

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.