NEN & ETSI standaarden

NEN/ETSI/NELO is een samenwerkingsplatform van de Nederlandse belanghebbenden betreffende ETSI normalisatie activiteiten rondom de formele Europese Norm (EN) ontwikkeling.

Het primaire doel van dit platform is om de betrokkenheid van Nederlandse organisaties en kenbaarheid van gepubliceerde standaarden en standaardisatie-ontwikkelingen in de ICT en in de telecomsector te vergroten.

Normalisatie vergroot het concurrentievermogen en speelt een belangrijkere rol in de internationale handel, ontwikkeling en de openstelling van markten. Het delen van ideeën en innovaties en uitwisselen van ervaring in proeftuinen werkt veel effectiever door het toepassen van de juiste standaarden. Standaarden staan onder andere voor meer keuzemogelijkheden, meer competitie en minder ‘vendor lock-in’. Naast de sectorspecifieke innovaties, speelt innovatie van producten en/of diensten op de telecommunicatiemarkt, internetmarkt en multimediamarkt hierbij een generieke infrastructurele rol.

Bent u geïnteresseerd in betrokkenheid bij innovatie, opschaling en telecommunicatie-infrastructuur ETSI Europese normontwikkeling? Nederlandse belanghebbende kunnen zonder lidmaatschapskosten deelnemen aan NEN/ETSI/NELO platform op twee niveaus:

  • Inhoudelijk: Nederlandse ETSI-EN Public Enquiry (NEPE) - Nederlandse commentaar leveren en stemmen op nieuwe Europese ETSI – EN normen
  • Strategisch: Nederlandse ETSI-leden overleg (NELO)

NEPE

Jaarlijks verschijnen nieuwe of aangepaste ontwerp Europese Normen (EN) door ETSI. Deze ontwerpnormen worden opgesteld door een ETSI technisch comité en worden goedgekeurd door de nationale normalisatie-instituten. Voor de goedkeuring worden deze EN’s verspreid door NSO (National Standards Organization) voor het nationale standpunt, commentaar en/of stemadvies.

In Nederland is NEN de verantwoordelijke NSO. Hiervoor is het Nederlandse ETSI-EN Public Enquiry (NEPE) ingericht. NEPE staat voor:

  • Openheid: informatie over ontwerpnormen worden breed bekend gemaakt;
  • Toegankelijkheid: inspraak door alle belanghebbenden mogelijk;
  • Besluitvorming: op basis van consensus op nationaal niveau.

NEPE telt meer dan 60 deelnemende organisaties. Leden van NEPE geven input en commentaar op alle ETSI Europese Normen (ENs) inclusief geharmoniseerde standaarden (HENs). Overleg vindt elektronisch plaats.

Een van de belangrijkste taken van de NEPE leden is input en commentaar geven op alle draft ENs die bij RED (Richtlijn 2014/53/EU) van toepassing zijn. RED is van toepassing op alle apparatuur met een ingebouwde zender of ontvanger die gebruik maakt van het radiospectrum. Onder radioapparatuur vallen onder andere radio’s, televisies, mobiele telefoons, draadloze wifi-apparatuur en allerlei 'smart'-apparatuur. De richtlijn moet waarborgen dat de apparatuur voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en geen storingen veroorzaakt op andere apparatuur.

Schrijf hier kosteloos in.

NELO

Voor Nederlandse leden van ETSI is het Nederlands ETSI-leden Overleg (NELO) ingericht. De functie van NELO is om ETSI aangelegenheden te bespreken en waar nodig en vereist, gezamenlijke (nationale) standpunten in te nemen en te beslissen over de wijze waarop deze standpunten zullen worden uitgedragen.

Per jaar worden twee NELO-vergaderingen gepland ter voorbereiding van de ETSI General Assembly. Tijdens deze bijeenkomsten vertegenwoordigt Agentschap Telecom (uitvoerder en toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie) het ETSI-lidmaatschap van Nederland, ofwel het Ministerie van Economische Zaken.

De huidige voorzitter is mw. Gabrielle Owen (Agentschap Telecom). Andere NELO deelnemers zijn o.a. KPN, Vodafone, NXP Semiconductors, Qorvo, Telefication, Philips, Min. van Justitie, etc.

ETSI & EN normen

Het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) coördineert op Europees niveau de ontwikkeling en het beheer van telecommunicatie-standaarden voor netwerken en mobiele- en vaste verbindingen. ETSI werkt hierbij samen met de twee andere formele standaardisatie-instituten op Europees niveau, CENELEC en CEN.

ETSI ontwikkelt verschillende type standaarden elk met een eigen goedkeuringsproces.
Keuze voor het ontwikkelen van Europese normen (EN) wordt genomen wanneer:

  • er specifieke Europa-wijd behoeften zijn;
  • een omzetting naar nationale normen vereist is;
  • er een opdracht van de Europese Commissie (EC) / European Free Trade Association (EFTA) is.

Een EN wordt opgesteld door een ETSI technisch comité en wordt goedgekeurd door de nationale normalisatie-instituten. Besluitvorming over andere ETSI deliverables vindt plaats in de betreffende ETSI Technical Committees.

Europese normen die worden ontwikkeld in opdracht van EC/EFTA hebben de status van geharmoniseerde normen. Ze bevatten de technische details die nodig zijn om aan de 'essentiële eisen' van een EG-richtlijn te voldoen. Ze zijn dus een belangrijke randvoorwaarde voor de Europese interne markt.

Voor meer informatie zie: Role in Europe

NEN & ETSI

NEN het Nederlands Normalisatie-instituut is één van de National Standardisation Organisations (NSO) en valt als zodanig onder de verplichtingen van EU Verordening 1025/2012. Deze Verordening betreft de Europese strategie voor het benutten van standaardisatie ten behoeve van opschaling van innovatie die moeten bijdragen aan de Europese marktontwikkeling en groei.

De Verordening bevat onder meer regels voor transparantie van normen, voor deelname van belanghebbenden aan Europese standaardisatie, voor toegang van het MKB tot normen en voor deelname van overheden aan Europese standaardisatie.

NEN heeft onder de 'Memorandum of Understanding between the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) and the National Standards Organisations in ETSI Member countries' de taak om de publieke consultatie van een door ETSI te ontwikkelen EN (European Standard) uit te voeren in Nederland.

NEN verricht al vanaf 1987 werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken in het kader van ETSI standaardisatieactiviteiten.

Themabijeenkomst

Save the date: 18 februari 2020

In Europa wordt de eerste security standaard voor Consumer IoT ontwikkeld. Cyber Security for Consumer Internet of Things.

Het concept van de norm is beschikbaar. Alle Europese landen bepalen een standpunt. NEN organiseert een bijeenkomst om te informeren over de norm en de verschillende inzichten worden meegenomen in het Nederlandse standpunt.

Binnenkort is hier meer informatie over te vinden.

6 november 2019: Combined equipment
De radioapparatuur richtlijn (Radio Equipment Directive (RED)) is sinds twee jaar in werking. De veranderingen op het toepassingsgebied van de RED richtlijn hebben gevolgen op de producten die ook aan de EMC richtlijn moeten voldoen. Vooral gecombineerde radioapparaten zijn een uitdaging. Wat is de status en wat zijn de praktijkervaringen?

NEN organiseert in samenwerking met Agentschap Telecom op 6 november 2019 een themabijeenkomst. Belanghebbende zijn van harte uitgenodigd.

>>Lees meer over de bijeenkomst

Nieuws

Bijeenkomst IoT security en veiligheidseisen

16-10-2019 Er is veel te doen rondom de digitale veiligheid van Internet of Things (IoT) producten. NEN organis...

Wettelijke digitale veiligheidseisen voor IoT-apparaten

02-09-2019 Nederland maakt zich in de EU sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseise...

Jolien van Zetten

Jolien van Zetten

Jolien van Zetten is clustermanager ICT bij NEN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 2 690 200 of een mail sturen.

Stuur een e-mail