Commissie

Asbest in lucht

390 060

Asbest in lucht
Het werkgebied van deze commissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van asbest in lucht. Het werkprogramma omvat de volgende normen: NEN 2990:2012 'Eindcontrole na asbestverwijdering', NEN 2991:2015 'Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt', Ontw. NEN 2939:2008 'Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, m.b.v. microscopische technieken' en NEN 5896:2003 'Kwalitatieve analyse van asbest in materialen m.b.v. polarisatiemicroscopie'. NEN 2990 en Ontw. NEN 2939 worden op dit moment herzien.

Commissie

Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Door deze wijzigingen bleek het noodzakelijk om de bestaande NEN 2990 en NEN 2991, en de certificatieschema's op het gebied van asbest te herzien. Daarnaast zullen ook Ontw. NEN 2939 en NEN 5896 moeten worden aangepast.

Programma

Commissie Asbest in Lucht heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de herziening van NEN 2990 Eindcontrole na asbestverwijdering. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Op het normontwerp zijn veel commentaren binnengekomen. De concept tekst van de nieuwe norm is vrijwel klaar, over enkele punten is nog overleg ivm implementatie en afstemming met wetgeving en het certificatieschema. Verwacht wordt dat de nieuwe versie van NEN 2990 in de eerste helft van 2019 gepubliceerd wordt en dan de huidige NEN 2990:2012 vervangt.

Daarnaast wordt Ontw. NEN 2939 Asbest op de werkplek herzien. Naar verwachting kan het normontwerp in de zomer van 2019 worden gepubliceerd.
Ook wordt een wijziging van NEN 5896 Asbestanalyse met polarisatiemicrosopie voorbereid.

Interimregeling NEN 2990

Per 1 januari 2017 wordt de grenswaarde voor blootstelling aan respirable vezels voor amfibool asbesttypen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld op 2000 vezels/m3 lucht. Een sanering van asbesthoudend materiaal dat één of meer van de vijf typen commercieel toegepaste amfibool-asbest bevat kan dan conform de thans vigerende SC 540, nader uitgewerkt in SMA-rt, worden ingedeeld in Risicoklasse 2A. Deze risicoklasse is specifiek bedoeld voor saneringen waarbij in het containment de verwachte concentraties amfibool-asbest in de lucht de grenswaarde overschrijden.

In de loop van 2017 wordt een nieuwe versie van NEN 2990 - Eindcontrole na asbestverwijdering, uitgebracht waarin alle aanpassingen in wet- en regelgeving die van belang zijn voor de uitvoering van een eindcontrole na sanering, zijn opgenomen.

Vanaf 1-1-2017 totdat de nieuwe versie van NEN 2990 gepubliceerd is, geldt deze interim-regeling voor de geaccrediteerde inspectie-instellingen die eindcontroles na een sanering ingedeeld in Riscioklasse 2A gaan uitvoeren.
De uitwerking in het wetsartikel is door het ministerie van SZW beschreven in artikel 4.53c, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Verder worden in artikel 4.30 de uitzonderingen met betrekking tot het uitvoeren van een eindbeoordeling beschreven.

De interimregeling is door de normcommissie Asbest in Lucht opgesteld in overleg met het ministerie van SZW en Fenelab.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Ted den Heijer.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303