Commissie

Beleidscommissie Elektriciteitsvoorziening

364

Beleidscommissie Elektriciteitsvoorziening
De Beleidscommissie adviseert het management van het bureau - en in het bijzonder de afdeling Elektro & ICT - over de door het bureau op de Nederlandse markt aan te bieden producten en diensten.

Commissie

De Beleidscommissie wordt gezien als een commissie die functioneert op soortgelijk niveau als de Standards Management Board binnen IEC en de BT binnen CENELEC. De aan de beleidscommissie toegewezen taken en verantwoordelijkheden komen dan ook overeen met die van genoemde organen.

De Beleidscommissie houdt algemeen toezicht op het functioneren van de onder haar ressorterende nationale normcommissies. Zij doet voorstellen tot het instellen en opheffen van normcommissies aan het NEC-bestuur. Zij benoemt de voorzitters en de leden van de normcommissies.

De Beleidscommissie bevordert het tot stand komen van normcommissies voor onderwerpen binnen haar werkgebied die voor Nederland van belang worden geacht.

De Beleidscommissie bevordert de verwerving van fondsen voor de ondersteunende taken van het bureau voor de normcommissies. In eerste instantie zorgen de belanghebbenden bij een normcommissie zelf voor de financiering van deze ondersteunende taken.

De Beleidscommissie voert regelmatig overleg met de voorzitters van de onder haar ressorterende normcommissies.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de beleidscommissie Elektriciteitsvoorziening.

Programma

De Beleidscommissie voor normalisatie op het gebied van elektriciteitsvoorziening verricht haar werk onder delegatie van het NEC-bestuur en rapporteert aan het NEC-bestuur.
Zij representeert de Nederlandse belangen op dit gebied in de daarvoor in aanmerking komende beleidsorganen op mondiaal en Europees niveau (IEC, IECEE, CENELEC, e.d.).
De Beleidscommissie houdt voeling met Nederlandse organisaties, bedrijven en instellingen (de "achterban") werkzaam op het door de Beleidscommissie bestreken terrein. De commissie vergadert één à twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de activiteiten en samenstelling van de normcommissies besproken. Om toerbeurt worden voorzitters van normcommissie uitgenodigd voor een beleidscommissie vergadering om de activiteiten van hun normcommissie toe te lichten.
De Beleidscommissie kent geen lidmaatschappen van Europese of internationale werkgroepen.


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Frank Kortstee.

Frank Kortstee
ep@nen.nl

(015) 2 690 373