Commissie

Bodemenergie en waterputten

310 500

Bodemenergie en waterputten
Bodemenergie heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en daarmee in de energietransitie. Het gebruik van aardwarmte (variërend van bodemenergie tot (ultra)diepe geothermie) is een duurzaam alternatief voor aardgas. In diverse beleids- en kamerstukken wordt aangegeven dat aardwarmte verder ontwikkeld moet worden. Dat kan echter alleen door veilig en verantwoord opereren als uitgangspunt centraal te stellen voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte met inbegrip van bodemenergie. Waterwinning speelt een essentiële rol in het dagelijks leven, als het nu om drinkwater, proceswater, irrigatie of ander vormen van waterwinning gaat. De Nederlandse ondergrond wordt steeds intensiever gebruikt voor uiteenlopende (mijnbouw)activiteiten. Evenals bij bodemenergie staat veilig en verantwoord opereren centraal om in de blijvende waterbehoefte te voorzien.

Commissie

De normcommissie houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van ontwerp, boren, aanleg, oplevering, bedrijfsvoering, monitoring, onderhoud, herstel en ontmanteling van putten en boorgaten voor gebruik van grondwater en bodemenergie en rekening houdend met veiligheids- en milieuaspecten. Betreffende bodemenergie richten de normalisatieactiviteiten zich op ondiepe geothermie en lage enthalpie systemen. In Nederland zijn dit systemen tot 500 meter diepte.

Het is van belang dat Europese normen die worden ontwikkeld op het gebied van bodemenergie en waterputten blijven aansluiten bij de Nederlandse praktijk. Vanuit de Normcommissie zal hier invloed op uitgeoefend worden op de Europese invulling van de normen. Hiervoor volgt de normcommissie 310 500 ‘Bodemenergie en waterputten’ het Europese normalisatie werk (CEN/TC 451 ‘Water wells and borehole heat exchangers’) en via deze commissie word er deelgenomen aan Europese werkgroepen die zich bezighouden met het opstellen van Europese normen.

De normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de markt als de overheid die een belang in ‘Bodemenergie en waterputten’ delen. Daarnaast volgt deze commissie, en nemen leden deel aan, de Europese CEN/TC 451 ‘Water wells and borehole heat exchangers’ commissie. U kunt als belanghebbende partij ook meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normontwikkeling voor bodemenergie en waterputten? Neem dan contact met ons op.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie ‘Bodemenergie en waterputten’ leest u in het commissieplan.

Werkprogramma

De normcommissie komt driemaal per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen staan de ontwikkelingen binnen CEN/TC 451 ‘Water wells and borehole heat exchangers’ en bijbehorende werkgroepen centraal en wordt de Nederlandse inbreng afgestemd. Tevens wordt via de brancheorganisaties de achterban geraadpleegd om input te verzamelen voor inbreng in CEN/TC 451. Door de Nederlandse praktijk in te brengen kan hieraan goed sturing worden gegeven, waarbij het doel van uniforme kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen niet uit het oog behoort te worden verloren.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met Remco Perottienergy@nen.nl

(015) 2 690 393

Deelnemers zijn o.a.: