Commissie

Ecologie

390 020 05

Ecologie
Het werkgebied van deze normsubcommissie betreft de normalisatie van methoden voor het bemonsteren en determineren van watermonsters (zoet water en marien water) ter vaststelling van de biologische kenmerken.

Commissie

Nederland kent nationale monitoringsprogramma's voor het vaststellen van de ecologische toestand in de Nederlandse wateren. Voor een goede datauitwisseling is het wenselijk dat het bemonsteren en determineren van hydrobiologische parameters nationaal op eenzelfde manier plaatsvindt. Met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water, is de ontwikkeling van geharmoniseerde normen op Europees niveau gewenst.

De activiteiten in deze NEN-commissie zijn relevant voor o.a. de overheid, waterschappen (beleid, handhaving en beheer) en de drinkwatersector.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Ecologie.

Programma

De commissie heeft een sterke focus op de Europese ontwikkelingen vanuit Europa. Zowel de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Marien (KRM) voeden de standaardisatie op dit gebied. Europese projecten die tot ontwikkeling komen, worden actief in deze commissie gevolgd na evaluatie van het project met de participatieladder.

De ontwikkeling van normen uit het Handboek Hydrobiolgie loopt parallel aan deze commissie en valt onder het projectnummer 390 020 05 01. De experts uit deze commissie zijn bij deze ontwikkeling betrokken. De te ontwikkelen documenten vallen onder het beheer van deze commissie en worden ook in deze commissie behandeld.

De commissie heeft een sterke focus op de normatieve ontwikkelingen vanuit Europa. Biologische waterkwaliteitsbeoordelingen en meetmethoden mogen zich in Europa in een steeds grotere interesse verheugen. Het speelveld is echter breed en zeer divers in interesse en belang. Binnen Europa worden primair guidance documenten ontwikkeld. De commissie is erop gericht deze ontwikkelingen te blijven volgen en er zorg voor te dragen knelpunten met het Nederlandse kader weg te nemen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marleen Schoemakers

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.