Commissie

Energie-efficiency en energiediensten

310 030

Energie-efficiency en energiediensten
Algemeen erkend uitgangspunt voor een succesvolle energietransitie is dat de omvang van het energieverbruik substantieel gereduceerd wordt. De normcommissie is verantwoordelijk voor de familie van normen voor energiemanagement. Hierbij worden afspraken gemaakt over hoe bedrijven het beste energie kunnen besparen.

Op Europees en internationaal niveau zijn de krachten gebundeld en worden de krachtigste nationale instrumenten voor energiemanagement ingebracht, doorontwikkeld en vastgelegd in normen. De Europese partijen zorgen daarbij voor een goede aansluiting tussen de Europese en nationale regelgeving en praktijk. Een voorbeeld hiervan zijn de Europese energie audit normen. Deze normen zijn ontwikkeld in samenspraak met de Europese commissie en in aansluiting op de ISO norm voor managementsystemen, ISO 50001. Inmiddels is een reeks van normen ontstaan die goed passen bij - en voortbouwen op - de Nederlandse praktijk en afspraken zoals gemaakt in het energie akkoord.

Bekijk ook de presentatie 'Normen voor energie efficiency in organisaties' voor meer informatie.

 

 

Commissie

De commissie heeft een platformfunctie voor informatie- en gedachtenuitwisseling door een brede groep van belanghebbenden uit Nederland. In eerste instantie spitst het werkgebied van het normplatform zich toe op de prioriteiten zoals die op Europees niveau gesteld zijn voor normalisatie gericht op het aandachtsgebied energie-efficiency en energiediensten.

Programma

De Europese commissie heeft in haar energierapport van 10 januari 2007 een geïntegreerd pakket aan maatregelen voorgesteld die samen een nieuw energiebeleid voor Europa vormen. Dit beleid heeft tot doel de klimaatverandering te bestrijden en de continuïteit van de energiebevoorrading en het concurrentievermogen van de energiesector te verbeteren. Het maatregelenpakket omvat een reeks ambitieuze doelstellingen inzake broeikasgasemissies en hernieuwbare energie, en is erop gericht een echte interne markt voor energie tot stand te brengen en doeltreffende regelgeving aan te moedigen. Als internationale overeenstemming wordt bereikt over het kader voor de periode na 2010, zullen de emissies van de ontwikkelde landen tegen 2020 met 30% afnemen, zo meent de Commissie. Om haar verbintenis verder te benadrukken, stelt de Commissie voor dat de Europese Unie zich er nu toe verbindt de emissies van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 20% te doen dalen, met name via energiemaatregelen.
Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Lennart de Waartenergy@nen.nl

(015) 2 690 452