Commissie

Geurmetingen

390 040

Geurmetingen
Het werkgebied van deze commissie omvat normalisatie van meetmethoden op het gebied van geuronderzoek en geurmetingen.

Commissie

Het werkgebied omvat normalisatie van meetmethoden op het gebied van geuronderzoek en geurmetingen. De normsubcommissie Geurmetingen:

  • valt organisatorisch onder de normcommissie Luchtkwaliteit;
  • voert normalisatiewerk uit dat bij haar belegd wordt door de normcommissie Luchtkwaliteit (zie onderstaande) en stelt onder verantwoordelijkheid van de normcommissie nationale normdocumenten op;
  • is verantwoordelijk voor de totstandkoming, de implementatie en de actualisering van nationale methoden voor geurmetingen en -onderzoek. Behoeften kunnen zowel door publiek- als privaatrechtelijke organen naar voren worden gebracht;
  • is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normalisatie op het gebied van geurmetingen en -onderzoek. Hieronder valt het stemmen en leveren van technisch inhoudelijk commentaar op stemdocumenten en het actief inbrengen van nationale normproducten in internationaal kader;
  • geeft technisch advies op Europese en internationale voorstellen voor nieuw werk (NWIP) en de periodieke evaluatie van normen (Systematic Review). De betreffende compartimentgerelateerde normcommissie geeft tevens een beleidsmatig advies over deze documenten. Het beleidsmatige advies en het technische advies vormen samen het uiteindelijke Nederlandse standpunt;
  • stelt ter voorbereiding op vergaderingen van internationale commissies en werkgroepen gezamenlijk het Nederlandse standpunt vast. De Nederlandse delegatie zal vervolgens het nationaal afgestemde standpunt inbrengen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de commissie Geurmetingen.

Programma

Herziening NVN 2818
In 2012 heeft de normcommissie Luchtkwaliteit besloten NVN 2818 'Geurkwaliteit - Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer' te herzien. De herziening is in 2013 gestart in een werkgroep onder de normsubcommissie Geurmetingen. Eén van de onderdelen van de herziening is de overgang van meer methoden in het normdocument naar één methode. Inmiddels volgen alle bureaus in Nederland dezelfde werkwijze. Validatie is ook een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de eerste vergaderingen zijn nog enkele aandachtspunten benoemd. Het doel is om in de eerste helft van 2014 het normontwerp te publiceren.

Evaluatie NTA 9065
Bij publicatie van NTA 9065 'Luchtkwaliteit - Geurmetingen - Meten en Rekenen Geur' heeft de projectgroep zich voorgenomen om de NTA na een jaar te evalueren om te kijken of op dat moment herziening van de NTA en/of doorontwikkeling naar een NEN of NPR zinvol is. Indien de NTA wordt doorontwikkeld heeft de subcommissie Geurmetingen daarin de uitvoerende rol. Om gebruikers van NTA 9065 voldoende tijd te geven om ervaring op te doen met de NTA is het voornemen om pas in de tweede helft van 2014 een eerste inventarisatie te maken van de ervaringen. NIeuwe inzichten op het gebied van onzekerheid kunnen aanleiding zijn om NTA 9065 te herzien.

Herziening NEN-EN 13725
De herziening van NEN-EN 13725 ‘Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry’ en de Nederlandse inbreng daarbij is het belangrijkste speerpunt van de subcommissie Geurmetingen. De herziening wordt uitgevoerd in een werkgroep met een Nederlandse voorzitter en secretariaat van NEN. Om de inbreng vanuit de Nederlandse subcommissie te waarborgen zijn vier Nederlandse experts aangemeld voor de werkgroep. Het is van belang vanuit de subcommissie het werk van de experts zo goed mogelijk voor te bereiden en zo goed mogelijk naar de subcommissie terug te koppelen. In de huidige fase van werk is dit met name van belang omdat er veel voorbereidend werk wordt gedaan in de werkgroep, terwijl er nog geen stemdocumenten zijn om te verspreiden in de subcommissie. Belangrijk aandachtspunt vanuit Nederland is de meetonzekerheid en in relatie daarmee panelgrootte en –selectie.

Overige aandachtspunten

  • Verkenning bredere inzet e-noses, bijvoorbeeld bij continu-monitoring: wat er nodig is aan kennis, onderzoek en eventueel normalisatie om uiteindelijk E noses breder te kunnen inzetten. De commissie gaat vragen, ervaringen en problemen in kaart brengen en vervolgens routes uitstippelen voor het zoeken naar oplossingen.
  • De subcommissie bereidt een voorstel voor over rekenmodellen voor geur: wat speelt er, waar is behoefte aan? Dit voorstel wordt vervolgens neergelegd bij de Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen (WLM).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Ted den Heijer.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.