Commissie

Industriële gasleidinginstallaties

349 100 04

Industriële gasleidinginstallaties
Het werkgebied van deze normsubcommissie omvat gasleidingen in industriële installaties en grotere niet-industriële installaties. De normsubcommissie geeft invulling aan de nationale en Europese normalisatieactiviteiten op het gebied van gasleidingen in industriële installaties waarbij de nationale- en vooral de Europese regelgeving een leidraad vormen.

De normsubcommissie houdt zich vooral bezig met de Europese normen NEN-EN 15001 deel 1 en 2. Deze norm is van toepassing op gasinstallaties die werken bij omgevingstemperaturen tussen –20 °C en 40 °C en bedrijfsdrukken tot en met 60 bar. NEN-EN 15001-1 wordt aangewezen door het Bouwbesluit.

Nationaal werkt de subcommissie aan het opstellen van delen van NPR 3378, met name voor aspecten die voorheen wel werden behandeld in NEN 2078 maar niet in de vervangende NEN-EN 15001/2.

Commissieplan 349 100 04 'Industriële gasleidinginstallaties'

Geplande projecten 2015

NATIONAAL

Het onderwerp inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud voor industriële installaties met een werkdruk van ≤ 500 mbar kwam niet of onvoldoende terug in NEN-EN 15001-1 en NEN-EN 15001-2. Door de werkgroep 3491000101 is in 2013 van start gegaan met de werkzaamheden voor het ontwerp van de NPR. In 2014 is als werkscope opgenomen.

"De NPR beschrijft de ingebruikneming, bedrijfsvoering, buiten gebruik stellen en onderhoud voor gebouwgebonden en industriële gasleidingen met een werkdruk van maximaal 500 mbar.". De beslissing m.b.t de NPR om een gecombineerd deel voor gebouw gebonden en industrieel uit te brengen of twee verschillende delen, moet nog worden genomen.

Voor de ontwikkeling van de NPR wordt gebruik gemaakt van verschillende Europese en Nationale normen en uiteraard is de nationale regelgeving een belangrijke basis voor het ontwerp.

Belangrijk is om de ervaring en kennis uit de markt op dit gebied in te brengen om uiteindelijk tot een gedegen praktische richtlijn te komen met duidelijke oplossingen en antwoorden voor de markt.

In het vierde kwartaal van 2014 is door SCIOS een leidraad voor het opstellen van een Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het Beheer, inspectie en onderhoud van lagedruk gasleidinginstallaties voor gebouwgebonden installaties en voor industriële, commerciële en niet-commerciële bedrijven toegestuurd aan de werkgroep. De leidraad heeft zeer veel raakvlakken met de NPR die in ontwikkeling is. In december 2014 is een toelichting op de leidraad gegeven door Arie krijgsmand, de voorzitter van SCIOS. In 2015 zal hier nadere invulling aan worden gegeven.

Het actief volgen en indien gewenst reageren op vragen en/of tekstvoorstellen van CEN/TC 234 WG 8. Tevens continu monitoren of er nieuwe verbeteringspunten/commentaar voor EN 15001-1 en 2 zijn, deze verzamelen en bij de publicatie van de prEN van de delen inbrengen bij CEN TC 234/WG 8.

Agenderen van de revisie van of correctieblad voor NPR 3378-12.

Volgen van de ontwikkelingen van en commentaar geven op PGS 34 “STATIONAIRE DRUKAPPARATUUR MET PS ≤ 0,5 bar”.

Overleg en afstemming met de werkgroep biogasinstallaties over de wijze waarop het onderwerp biogasleidingen invulling zal worden gegeven met de nadruk op de regels en materialen. Dit op basis van de open werkgroepvergadering biogasinstallaties van 10 december. In 2015 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Overleg en afstemming met Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) betreffende:
• Industriële LPG installaties 0,5 – 2 bar;
• Tijdelijke installaties.

Op basis van vastgestelde restonderwerpen NEN 2078 wordt een prioritering gemaakt voor de volgende te behandelen restonderwerpen ten behoeve van NPR delen of normen.

EUROPEES

Revisie van EN 15001-1 en EN 15001-2

In 2014 is gestart met de revisie van EN 15001-1 en EN 15001-2. Het belang van de norm voor de Nederlandse markt is zodanig groot dat het zeer gewenst is om goede invulling te geven aan Nationale en Europese belangenvertegenwoordiging. Bij het ontwerp van deze Europese normen was de Nederlandse inhoudelijke inbreng zeer groot. Achtergrond van NEN-EN 15001-1 en het belang voor Nederland zie bijlage 1.

Door Nederland is een ruime hoeveelheid commentaar geïnventariseerd. Het belang om dit in Europa (CEN/TC 234/WG8) onder de aandacht te brengen is dus groot. Daarnaast blijft het van belang de Nationale werkzaamheden in relatie tot deze revisie goed te borgen. Dit betreft onder meer het inventariseren, inbrengen, toelichten van het Nederlandse commentaar op de normen en het volgen van de revisieontwikkelingen.

De normen zijn van toepassing op de gehele markt die zich bezighouden met de betreffende gasleidingen. De norm voorziet in duidelijke oplossingen voor gebruikers ervan. Van belang daarbij is ook dat de betreffende normen door het Bouwbesluit worden aangewezen.
Ook vanuit veiligheidsoverweging is deze norm van belang voor de Nederlandse markt.

De norm specificeert functionele eisen voor zowel het ontwerp, keuze van materialen, constructie, inspectie en beproeving van industriële gasleidingen en -assemblages met een bedrijfsdruk hoger dan 0,5 bar en niet-industriële gasinstallatieleidingen (voor woon- en commerciële doeleinden) met een bedrijfsdruk hoger dan 5 bar in gebouwen. De norm is daardoor van toepassing op ca. 400 organisaties in Nederland.

Met een mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied voor biogas, waterstofgas en LNG zal dit naar verwachting nog meer worden.

Om het Nederlandse belang te borgen, waaronder de belangrijke harmonisatie onder de PED, is het van groot belang wederom het Nederlandse voorzitterschap en secretariaat te voeren van de Europese werkgroep en Nederlandse expertise via een expert in te brengen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op Françoise de Jong.

energy@nen.nl

(015) 2 690 326