Commissie

Innovatiemanagement

in oprichting

Innovatiemanagement
Innovatie wordt in het topsectorenbeleid van Nederland aangemerkt als cruciaal middel om innovatieve oplossingen te kunnen bieden voor wereldproblemen. Innovatie geldt als sleutel voor succes wanneer het gaat om concurrerend vermogen en economische prestaties. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Ook vindt innovatie steeds vaker plaats door internationale partnerships aan te gaan. Afstemming tussen partijen is dus essentieel om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

In 2013 is besloten tot oprichting van de nieuwe mondiale ISO Technical Committee ISO/TC 279 Innovation management.
Momenteel participeren 52 landen in het internationale traject en is begonnen met het opstellen van werkprogramma’s en voorstellen voor de inhoud van diverse richtlijnen op dit gebied. Uiteraard is het mogelijk om vanuit Nederland alsnog aan te sluiten om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan het opstellen van deze internationale (ISO) richtlijnen. NEN is gestart met de oprichting van de Nederlandse normcommissie; u kunt nu deelnemen.

Met het Europese normalisatiewerk in CEN/TC 389 Innovation Management wordt een samenwerkingsverband opgezet, waarbij de in afronding zijnde Europese standaarden mogelijk als basis worden ingediend voor ISO-normen.

Participatie
- Bij de ISO/TC279 ‘Innovation managment’ zijn 52 landen actief betrokken. Nederland heeft observer status. Actieve landen zijn o.a. Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland - Scandinavische landen – China, Japan, Rusland - Argentinië, Brazilië, VS, Canada. De volledige lijst is opvraagbaar.
- Tijdens internationale vergaderingen zijn nationale delegaties vooral vertegenwoordigd door een mix van industrie- en adviesbedrijven (o.a. ATKearney, Ericsson, Mercedes, Siemens en kleinere spelers), kennisinstellingen en in mindere mate normalisatie-instituten. Ook zijn de World Bank, OECD, CERN, WTO en WIPO liaison van ISO/TC 279.
- Veel Europese landen, met uitzondering van Nederland, hebben reeds nationale normcommissies vanwege hun deelname aan het lopende Europese normalisatietraject in CEN/TC 389 "Innovation Management". Resultaten hiervan worden ingebracht in het mondiale traject.
Scope
- Het werkterrein van de ISO-commissie is verruimd ten opzichte van het Franse voorstel. De nieuwe naam is "Innovation Management" met de nieuwe scope "Standardization of terminology, tools, methods and interactions between relevant parties to enable innovation."
- Om innovatie te kunnen bevorderen is er aandacht voor processen en daarnaast ook voor cultuur, organisatie, strategie, beleid en 'enablers' voor innovatie.
- De scope van de ISO-commissie is breed om ruimte te bieden aan allerlei vormen van innovatie binnen organisaties en in interactie met relevante partijen, zoals product- , service- , businessmodel-, proces-, organisatorische innovatie, etc. Kortom, breder dan product- en technologiegedreven innovatie.
- Een grote meerderheid van de deelnemende landen is voor de ontwikkeling van standaarden met een 'guidance' karakter (guidelines / framework / tools) en tegen eisenstellende standaarden en mogelijke certificatiedoeleinden.
- Vanuit enkele landen zijn voorstellen gedaan voor (onderdelen van) standaarden en de verwachting is dat er meerdere volgen.
- Onder de ISO-commissie zijn de volgende werkgroepen ingericht: WG1 "Innovation management system", WG2 "Terminology, terms and definitions", WG3 "Tools and methods" en op termijn WG4 "Assessment".
Motivatie
- De sfeer is positief en constructief.
- De bezwaren vanuit Nederland worden breed gedeeld. Een grote meerderheid is tegen standaarden met een eisenstellend karakter of certificatiedoeleinden.
- Deelnemende organisaties erkennen de behoefte aan gemeenschappelijke taal, hulpmiddelen, een 'guidance framework' en een systematische benadering voor het bereiken van innovaties. Dat zijn ook de drijfveren van organisaties voor deelname.
- Uit rapporten blijkt dat "Given the strategic importance of innovation, it is remarkable that few companies have organized innovation in a mature fashion" (Capgemini Consulting 2012) en "Organizations that have a holistic, formal system in place for innovation, report better outcomes from their innovation initiatives" (Accenture 2013).

Medio 2013 is een nieuwe ISO Technical Committee "Innovation management" opgericht.


Aanleiding
In december 2012 heeft Frankrijk voorgesteld om een nieuwe ISO Commissie op te richten onder de vlag: "Innovation process: interaction, tools and methods". Deze commissie zou zich moeten richten op de ontwikkeling van ondersteunende tools en methoden die gebruikt kunnen worden in de interactie tussen alle actoren in het innovatieproces. Dit heeft tot doel om zowel industriële- , milieu- als sociale voordelen te realiseren. Frankrijk geeft in hun voorstel aan dat het Braziliaanse voorstel (zie hieronder) eventueel gekoppeld kan worden aan deze nieuwe technische commissie.

In januari 2013 heeft Brazilië aan ISO voorgesteld om een norm te ontwikkelen die het management van Research, Development en Innovatie-organisaties ondersteunen met een systematiek waarmee efficiency en effectiviteit wordt gewaarborgd. Dit zou gaan om een eisenstellende managementsysteemnorm.

Sinds 2009 wordt op Europees niveau gewerkt aan een normenserie ter ondersteuning van innovatiemanagement. Nederland heeft destijds besloten niet deel te nemen.
Twee nieuwe voorstellen en een bestaand traject
Frankrijk en Brazilië hebben eind 2012/begin 2013 ieder een voorstel bij ISO ingebracht voor ontwikkeling van nieuwe mondiale standaarden:
• ISO voorstel Frankrijk: Innovation process - interaction, tools and methods
• ISO voorstel Brazilië: Research, development and innovation - process management

Een aanverwant traject is het reeds lopende Europese normalisatietraject:
• CEN/TC 389 onder de titel 'Innovation management'.

Gezien het overlappende werkveld van deze drie trajecten biedt NEN de mogelijkheid om de Nederlandse deelname hieraan te faciliteren vanuit één nationale normcommissie.

Standaarden kunnen bestaan uit: richtlijnen, best practices, termen en definities, functionele eisen, prestatie-eisen, methodieken en managementsystemen. Deze kunnen van toepassing zijn op producten, diensten en processen.
ISO-voorstel Frankrijk: Innovation process - interaction, tools and methods
Het Franse voorstel voor een nieuw werkgebied luidt:
"Standardization of tools and methods dedicated to the field of innovation and in interaction between all actors in the innovation process, for industrial, environmental and social benefits." Het voorstel doelt op de ontwikkeling en het delen van een gemeenschappelijke terminologie en ondersteuning op de volgende onderwerpen:
• samenwerking: interne organisatie en interactie met stakeholders, implementatie van open innovatie, omgang met intellectueel eigendom;
• integratie van duurzaamheidsaspecten: overweging, identificatie en evaluatie;
• afstemming met bestaande internationale normen (zoals die voor risicomanagement of kwaliteit en prestaties) waar management van innovatie mee te maken heeft.
ISO-voorstel Brazilië: Research, development and innovation - process management
Het Braziliaanse voorstel betreft een eisen stellende norm op het gebied van ‘Research, development and innovation – Process management’. Voorgestelde scope:
"The International Standard specifies requirements to a management system in the field of research, development and innovation (R&D&I) aiming to provide to users the tools to establish, implement, maintain, and improve, efficiently and consistently, their R&D&I routines. The purpose would be to create standards in the field of research, development and innovation (RD&I) systematizing the management of RD&I and ensure their efficiency, effectiveness and consistency with the goals set by the company. It is supposed to be applicable to any organization, independently of its size, dimension, complexity and nature of its activity, being also applicable to any type of innovation aspect: products, processes or marketing."
Lopend Europees normalisatietraject
Er is een bestaande Europese Technische Commissie (CEN/TC) ‘Innovatiemanagement’ actief sinds 2009. Nederland participeert hierin niet omdat er tijdens de start niet voldoende draagvlak bleek te bestaan voor deelname.

Normen die nu in ontwikkeling zijn: CEN/TS 16555-1 tot en met CEN/TS 16555-7. De delen zoals zullen volgens plan bestaan uit:
1. Innovation management system
2. Strategic intelligence management
3. Innovation thinking
4. Intellectual property management
5. Collaboration management
6. Creativity management
7. Innovation management assessment

Deze documenten zijn alle in een verschillend stadium van ontwikkeling. Deel 1 FprCEN/TS 16555-1 ‘Innovation Management System’ is bijna gereed. Naar verwachting is er vanaf 1 april een commentaarronde op deze documenten voor deelnemende landen en hun nationale achterban.

Er is besloten om Technical Specifications (TS) op te stellen in plaats van European standards (EN). A Technical Specification (TS) is a normative document, the development of which can be envisaged when various alternatives that would not gather enough as to allow agreement on a European Standard (EN), need to coexist in anticipation of future harmonisation, or for providing specifications in experimental circumstances and/or evolving technologies.

Nederland kan besluiten om alsnog deel te nemen.

Hier vindt u informatie over het werkprogramma van CEN/TC389.
Doelgroep en sector
Alle organisaties, ongeacht hun grootte, aard en sector kunnen hun voordeel doen met ondersteunende documenten voor hun innovatieprocessen.

Stakeholders zijn individuele organisaties, brancheorganisaties en overheden uit onder meer: MKB en grote bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen, consortia, (semi)overheden, adviserende partijen, opleiders, investeerders, etc.
Gerelateerde standaarden
Binnen diverse landen zijn reeds nationale standaarden op het gebied van innovatie ontwikkeld. Deze worden door die landen ingebracht en kunnen als basis dienen voor de nieuwe standaarden. In de ISO-voorstellen vindt u een lijst van relevante standaarden.

Welke (markt)standaarden worden in Nederland gebruikt? Is er een wens om die te delen en te verrijken in samenwerking met andere landen? Biedt dat voordelen voor samenwerkingsverbanden over de grens?

Het gaat om twee voorstellen waarop NEN namens de Nederlandse markt haar stem heeft uitgebracht. Onder 'downloads' vindt u de uitgebrachte Nederlandse stemmen met toelichting en de voorstellen. Een overzicht met het mondiale stemresultaat en commentaren van de andere landen is opvraagbaar bij NEN.

NL stem op voorstel Frankrijk: Innovation process - interaction, tools and methods
Nederlandse stem: negatief met commentaar.
Resultaat mondiale stemming: positief.
Het betreft de oprichting van een nieuwe ISO Technical Committee ISO/TC 279 Innovation process: interaction, tools and methods, met als werkveld ‘Standardization of tools and methods dedicated to the field of innovation and in interaction between all actors in the innovation process, for industrial, environmental and social benefits.’
Het voorstel doelt op de ontwikkeling van standaarden (richtlijnen) en het delen van een gemeenschappelijke terminologie en ondersteuning op de volgende onderwerpen:
• samenwerking: interactie met stakeholders en interne organisatie, implementatie van open innovatie, omgang met intellectueel eigendom;
• integratie van duurzaamheidsaspecten: overweging, identificatie en evaluatie;
• afstemming met bestaande internationale normen (zoals die voor risicomanagement of kwaliteit en prestaties) waar management van innovatie mee te maken heeft.
Nl stem op voorstel Brazilië: Research, development and innovation - process management
Nederlandse stem: abstain met commentaar.
Resultaat stemming: positief.
Het voorstel betreft de ontwikkeling van een nieuwe ISO-standaard waarbij een ingediend document als basis dient. [Zie het voorstel op onze website.] De ontwikkeling van deze standaard wordt ondergebracht bij de commissie ISO/TC 279 Innovation process: interaction, tools and methods.
Scope: This International Standard specifies requirements to a management system in the field of research, development and innovation (RD&I) aiming to provide to users the tools to establish, implement, maintain and improve, efficiently and consistantly, their RD&I routines. This International Standard provides guidance on the research and development activities, which constitutes the base for innovation, through inputs and consolidted technical parameters such as test methods, sampling critiria, safety requirements, among others.
Conclusie
De conclusie is dat er een nieuwe mondiale ISO Technical Committee (TC; een platform met delegaties van deelnemende landen) is opgericht: ISO/TC 279 Innovation management. Het Braziliaanse voorstel zal binnen deze ISO/TC ook worden opgepakt en uitgevoerd.

Op 22 september 2014 heeft NEN in samenspraak met STEM/NBDA een informatie-/discussiebijeenkomst georganiseerd voor de doelgroep 'topmanagement en innovatiemanagers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in alle sectoren die met innovatiemanagement te maken hebben'.

Op deze bijeenkomst is de Nederlandse markt geïnformeerd over de koers van het mondiale traject en is de mening gepeild in hoeverre betrokkenheid vanuit Nederland gewenst is.

Er waren bijna 50 deelnemers, interessante sprekers en pitches, een nuttige workshop en goede discussies op basis van de live audience polling van meningen. Het merendeel van de aanwezigen staat positief tegenover de ontwikkeling van ondersteunende richtlijnen, gemeenschappelijke spreektaal en methodieken op het gebied van innovatiemanagement en vindt dat Nederland moet deelnemen (62%). Diverse partijen hebben hun intentie tot deelname aan een Nederlandse commissie ‘innovatiemanagement’ al uitgesproken (35%).

Er zijn diverse presentaties gehouden tijdens de informatiebijeenkomst.

Voor meer informatie zie ook www.nen.nl/innovatiemanagement.

Eerder door u bekeken

Mededeling

In 2014 bleek er onvoldoende draagvlak onder belanghebbenden voor actieve deelname aan de ontwikkeling van deze richtlijnen. Wel is afgesproken dat belanghebbenden geïnformeerd zouden worden over ontwikkelingen. In 2018 zijn belanghebbenden opnieuw geïnformeerd over ontwikkelingen. Er bleek wederom onvoldoende draagvlak om dit onderwerp actief te volgen vanuit Nederland.

Neem contact op

Voor meer informatie of als u interesse heeft in deelname, neem contact op met Thamar Zijlstra

mm@nen.nl

(015) 2 690 154