Commissie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

302 094

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het werkgebied van de normcommissie 302 094 is als volgt gedefinieerd: Het actief meewerken aan de totstandkoming van Europese normen in het kader van richtlijn 89/686/EEG "Persoonlijke beschermingsmiddelen". De normcommissie werkt ook mee aan Europese normontwikkelingen en aan het opstellen van Europese en Nederlandse specificaties voor keuze, gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Commissie

Vanuit de Nederlandse normcommissie is er een systematiek ontwikkeld voor keuze, gebruik, en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen, de SUCAM systematiek (Selection, Use, Care and Maintenance). Het doel is de markt te helpen bij het maken van de juiste keuze, onder andere om er op te wijzen dat aspecten als gebruik en onderhoud ook belangrijk zijn bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en dat de prijs niet het enige is om rekening mee te houden. De systematiek stimuleert een bewuste keuze. Hierdoor krijgen innovatieve producten meer kans in de markt. Innovatie zal uiteindelijk tot nieuwe en geactualiseerde normen leiden.

Niet alleen binnen Nederland wordt deze systematiek gebruikt, maar ook op Europees en internationaal niveau worden SUCAM normen of richtlijnen ontwikkeld

Commissieplan

Het commissieplan van de commissie Persoonlijke beschermingsmiddelen wordt momenteel herzien en is binnenkort beschikbaar.

Programma

Nationaal werk is beperkt tot de subcommissie 302 094 10 “Keuze, gebruik, onderhoud en beheer PBM”. Dit is mede gerelateerd aan de Europese richtlijn 89/656/EEG "Keuze en gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen". Deze subcommissie heeft de herziening begeleid van de door NEN gepubliceerde "Gids persoonlijke beschermingsmiddelen" (2009).
De normcommissie blijft in 2016 kijken naar de mogelijke vervolgprojecten voor specifieke risico's of voor specifieke (branchegerichte) toepassingen. NEN zal een actieve rol spelen in de promotie van het normalisatiewerk door:
a) het beschikbaar stellen van een algemeen toegankelijke systematiek voor keuze, gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen zodat de eindgebruiker meer leert over de risico's en de mogelijkheden om die te beheersen;
b) door een aantal artikelen over 'best practices' te plaatsen op de website;
c) door Frequently Asked Questions op de website te vermelden;
d) de handhaving van de Warenwet (Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen) te blijven bevorderen door de handhavende overheid behulpzaam te zijn met de toepassing van normen.

In 2016 staat verder op het programma:
• Een begin maken met een gebruikersdocument voor beschermende handschoenen;
• Het volgen van de ontwikkelingen rondom de herziening van de Europese richtlijn. De herziening is in de afrondende fase, marktstudies zijn gedaan. De implicaties van de nieuwe verordening zullen vroegtijdig met marktpartijen worden gecommuniceerd, zodat zij zich hier op voor kunnen bereiden;
• Een (Europees) SUCAM document voor hoofdbescherming.
• Marktpartijen voorbereiden op de wijzigingen die er komen op het gebied van normen voor ademhalingsbescherming. Dit worden ISO normen, waar onder andere een gewijzigde markering in is opgenomen voor filters. Het is vooral voor gebruikers van belang dat zij de juiste keuze maken voor het soort filter dat zij gebruiken.
• Normcommissieleden actiever betrekken bij de commentaarrondes voor ontwerpnormen. Per normontwerp wordt gekeken of het nuttig is om hier een aparte vergadering voor te plannen om de commentaren te bespreken. Tijdens deze vergadering zijn ook belanghebbenden welkom die niet lid zijn van de normcommissie, maar op deze manier wel meer betrokken worden bij normalisatie.
• In 2016 wordt bekeken of de praktijkgids voor persoonlijke beschermingsmiddelen herzien moet worden. Er zal dan onder andere worden gekeken of keuze, gebruik en onderhoud van Valbescherming hier uitgebreider in zou kunnen worden beschreven.
• NEN is lid van de NVVK werkgroep voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Hierdoor ontstaat er een directere relatie met gebruikers en wordt er kennis uitgewisseld tussen verschillende belanghebbenden die niet actief zijn binnen de normcommissies voor PBM.
• Vanuit Nederland is een actieve bijdrage geleverd aan de nieuwe CEN BT WG 8 voor 'Protective textiles and personal protective clothing and other equipment'. Deze werkgroep heeft een kader gedefinieerd voor de normontwikkeling in dit gebied voor de komende jaren. Er wordt onder andere gekeken naar de integratie van electronica, het gebruiken van 'Smart textiles', de combinatie van verschillende soorten PBM en comfort en ergonomie.
• De aanbevelingen van CEN/CLC BT WG 8 hebben geleid tot de oprichting van CEN/TC 122/WG 14 voor 'Ergonomics design and evaluation of integrated PPE systems'. Deze werkgroep wordt gevolgd door de nationale normcommissie 302 094 09 ' Ergonomisch ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen'. De eerste vergadering van WG 14 is in oktober 2015. Daar zal het werkprogramma worden besproken voor de komende maanden. Het doel is om vanuit de Nederlandse normcommissie actief bij te dragen aan deze werkgroep. Er zullen experts worden uitgenodigd om lid te worden van de normcommissie. De voorzitter van WG 14 is Ronald Heus (IFV). Hij zal door NEN worden ondersteund.
• Daarnaast hebben de aanbevelingen van BT WG 8 geleid tot het indienen van een voorstel voor een nieuwe CEN/CLC TC met als onderwerp 'Personal protective ensembles and systems'. In de zomer van 2016 wordt er een beslissing genomen over de oprichting van deze TC. NEN heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap en secretariaat van deze TC. Op nationaal niveau zal er een commissie worden ingericht om het werk van deze nieuwe TC te volgen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Titia Gerritsma

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

  • Deelnemende partijen:

  •