Commissie

Statistische toepassingen

390 020 07

Statistische toepassingen
Het werkgebied van de normsubcommissie Statistische toepassingen is de normalisatie van de toepassing van statistische methoden in milieuonderzoek. met name in milieulaboratoria. Het gaat om toepassing op voortbrenging, verzameling (planning en opzet), analyse, presentatie en interpretatie van gegevens voor het onderzoek van milieuvraagstukken.

Commissie

Genormaliseerde toepassingen van statistische methoden zijn onmisbaar voor het omzetten van verzamelde ruwe gegevens in bruikbare, begrijpelijke en uitwisselbare informatie. Op basis van deze informatie kan alleen met behulp van statistische methoden beslissingen worden genomen voor de aanpak van een milieuprobleem.

Statistische toepassingen zijn onmisbaar voor de werking van het kwaliteitssysteem van een laboratorium. Het ontbreken van internationale eenduidigheid op het gebied van statistische kentallen belemmert het internationale handelsverkeer van laboratoria.

Normen voor statistische toepassingen zijn van belang voor alle aspecten (fasen) van de levenscyclus van producten en dienstverlening zowel aan kant van de afnemer als van de leverancier. De afgelopen jaren is gebleken dat de methoden die in deze commissie zijn genormaliseerd vaak ook toepasbaar zijn in andere branches, zoals de voedingsmiddelenbranche en de chemie.

Voorbeelden van toepassingen zijn: monsterneming, controle, toetsing aan eisen (goedkeuring, afkeuring, in contracten of wet of regelgeving vastgelegde grenswaarden), meetonzekerheid, kalibratie, (proces)beheersing, (proces)verbetering, conformiteittoetsing, validatie van meetmethoden en validatie van kwaliteitsborgingsystemen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Statistische toepassingen.

2019

In 2019 bouwen we verder aan onze doelstelling als bedoeld in het commissieplan: “het opstellen van nationale normen en het verzorgen van inbreng in Europese en internationale normalisatie van statistische methoden in milieuonderzoek. met name in milieulaboratoria". We doen dit op onderstaande niveaus en manieren:

Nationaal

  • Engelse vertaling maken van NEN 7779:2018 'Milieu - Meetonzekerheid' en het geven van bekendheid hieraan om de toepassing van de norm te bevorderen;
  • Verkenning mogelijkheid voor norm voor meetonzekerheid in de monstername;
  • Internationalisering van vertaalde NEN normen;

Europees werk (CEN)

  • Actieve deelname aan de werkgroep CEN/TC 444/WG 6 'Cross cutting issues', bij met name de herziening van CEN/TS 16800:2015 'Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods'. Het Nederlandse gedachtengoed uit NEN 7777:2011 'Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van meetmethoden' wordt ingebracht om deze voor Nederland te behouden.

Internationaal werk (ISO)

  • Het volgen van de herziening van ISO 5725-2:1994 'Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method'. Dit normdeel is belangrijk voor Nederland vanwege de intralabreproduceerbaarheid.

Vul onderstaand uw gegevens in om de folder 'Meetonzekerheid: de waarde van het meetresultaat te downloaden

Als opdrachtgever gebruikt u de meetresultaten voor besluitvorming of beoordeling. Bijvoorbeeld over wel of niet saneren, of er sprake is van overtredingen van de wet, of voor het goedkeuren van producten. Maar meetresultaten bevatten meetonzekerheid. Hoe gaat u daarmee om?

Dit document is een toelichting op NEN 7779, de milieunorm over meetonzekerheid. Het is bedoeld voor personen of instellingen die laboratoriumanalyses aanvragen en op basis daarvan beslissingen moeten nemen. Het niet juist interpreteren van meetresultaten kan leiden tot verkeerde maatregelen en daarmee schade.

Wanneer u onderstaand uw gegevens invult, ontvangt u de folder in pdf-formaat per e-mail.


  •  *


  •  *
Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marina Maroulakis.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.)

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.