Commissie

Veldwerk - monsterneming

39002001

Veldwerk - monsterneming
Goed milieuhygiënisch onderzoek begint bij het opstellen van een goede onderzoeksstrategie en vervolgens eenduidig/betrouwbaar veldonderzoek en een representatieve monstername. De NEN-commissie 'Veldwerk - monsterneming’ beheert en ontwikkelt normen die de uniformiteit en de kwaliteit van de uitvoering van dit werk verbetert en de informatie-uitwisseling over de werkwijze tussen opdrachtgevers en uitvoerders vergemakkelijkt.

Commissie

De commissie ontwikkelt en beheert nationale normdocumenten (NEN, NVN, NPR, NTA) en levert inbreng in Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatiegremia op het gebied van milieuhygiënisch onderzoek in water (met name afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater), grond en waterbodem op specifiek de volgende deelgebieden:

 • terminologie;
 • monsternemingsstrategieën;
 • monsternemingstechnieken;
 • veldmetingen;
 • screeningstechnieken;
 • veldwaarnemingen (o.a. profielbeschrijvingen);
 • data-uitwisseling.

Voor analysemethoden, uitloogproeven of statistische toepassingen: zie de overige commissies die ressorteren onder de normcommissie Milieukwaliteit.

Het werkveld van deze commissie is relevant voor overheden (beleid, handhaving), opdrachtgevers, adviesbureaus, uitvoerende partijen, leveranciers van apparatuur, controlerende en certificerende instanties.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Veldwerk - monsterneming.

Programma

De doelstellingen van de commissie zijn:

 • het waar nodig verbeteren van NEN-documenten;
 • het behouden en verder versterken van de Nederlandse inbreng zowel in CEN- als in ISO-commissies;
 • het kritisch beoordelen van potentiële Europese normen in relatie tot Nederlandse wet- en regelgeving;
 • optimaliseren van afstemming tussen NEN-, EN- en ISO-documenten en beoordelingsrichtlijnen (SIKB).

Specifieke projecten in 2016 zijn onder meer:

 • verbeteren/aanpassen van een aantal NEN-documenten: o.a. NEN 5720, NEN 6600-2, NTA 8017;
 • toetsen of bij gewijzigde normeisen aanpassing van domeintabellen nodig is;
 • inventarisatie noodzaak tot herziening NEN 6600-1;
 • herzien van NEN-EN-ISO 25177 'Bodembeschrijving in het veld' (met mogelijke intrekking van NEN 5706);
 • volgen van herzieningstrajecten binnen de ISO 5667-normenserie 'Water quality - Sampling';
 • meewerken aan de totstandkoming van de ISO 18400-normenserie 'Soil quality - Sampling' (internationale reeks vergelijkbaar met de NEN 57xx-normenserie voor bodemonderzoek);
 • volgen van internationale ontwikkelingen ter toepassing van (veld)screeningsmethoden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid: Ted den Heijer.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.