Commissie

Werkplek- en buitenluchtmetingen

390 050

Werkplek- en buitenluchtmetingen
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van werkplekatmosfeermetingen, binnenlucht- en buitenluchtmetingen.

Commissie

Het doel van deze normcommissie is om binnen het werkveld genormaliseerde meetmethoden te ontwikkelen om de eisen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving objectief te kunnen meten.

De normcommissie brengt haar expertise Europees en mondiaal in bij:

  • CEN/TC 137 'Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents'
  • CEN/TC 264 'Air quality'
  • ISO/TC 146/SC 2 'Workplace atmospheres'
  • ISO/TC 146/SC 3 'Ambient atmospheres'
  • ISO/TC 146/SC 6 'Indoor air'

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Werkplek- en buitenluchtmetingen.

Programma

Als belangrijke onderwerpen worden geïdentificeerd:

(Samenstelling) fijn stof in buitenlucht en op de werkplek
Ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit is mandaat M/503 Ambient air quality opgesteld. In het kader van dit mandaat worden binnen CEN/TC 264 normen ontwikkeld voor een automatische methode voor de bepaling van PM10/2,5, een methode voor de bepaling van EC/OC in PM2,5 en anionen/kationen in PM2,5, resp. door WG 15, WG 34 en WG 35. Nederland heeft het voorzitterschap van WG 15 en WG 34, en NEN voert het secretariaat van WG 34. Verder zitten in deze werkgroepen Nederlandse experts vanuit Tata Steel, TNO, ECN en GGD Amsterdam. In 2013 is gestart met het validatiewerk voor de ontwikkeling van de normen. Naar verwachting worden de normen in 2017 gepubliceerd.

Binnen CEN/TC 264 is WG 32 Determination of the particle number concentration bezig met de ontwikkeling van normen voor ultrafijne deeltjes in buitenlucht. Het gaat hierbij zowel om deeltjesaantallen als om de verdeling van de deeltjesgrootte. Deze werkgroep heeft een mogelijke overlap met het werk van CEN/TC 137/WG 3 Particulate matter in het kader van het Nanotechnologie mandaat. Afstemming van de werkzaamheden van beide werkgroepen is dus gewenst.

(Huid)blootstelling aan nanodeeltjes
In het kader van mandaat M/461 Nanotechnologies worden diverse normen ontwikkeld op het gebied van nanotechnologie. Het betreft hier normen voor zowel de karakterisering en monsterneming van nanomaterialen als blootstelling aan nanodeeltjes. Binnen dit mandaat ontwikkelen CEN/TC 137/WG 3 Particulate matter en CEN/TC 137/WG 6 Dermal exposure in totaal negen normen over (huid)blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek.
NEN voert het secretariaat van beide werkgroepen en zal de ontwikkeling van deze normen begeleiden. TNO is voorzitter van WG 6 en is tevens projectleider voor de ontwikkeling van twee normen binnen dit project. De mandaatwerkzaamheden worden gecoördineerd door CEN/TC 352
Nanotechnologies. Naar verwachting worden de normen in 2017-2018 gepubliceerd.

Sensoren
De laatste tijd neemt de verkoop en promotie van goedkope sensoren sterk toe. Zo zijn sensoren voor luchtkwaliteitscomponenten ontwikkeld en op de markt geïntroduceerd. Het is aannemelijk dat deze sensoren op termijn een rol gaan spelen in gevestigde luchtkwaliteitsmeetnetten. Tot op heden is echter weinig bekend van de prestatiekenmerken van de verschillende sensoren.
In Europees verband is daarom een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een Technical Specification getiteld Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air. Dit document kan bijv. worden gebruikt voor de inzet van sensoren voor het indicatief meten van gassen en stoffen die vallen onder de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit (2008/50/EC), zoals NO2 en fijn stof.
Voor de ontwikkeling van het sensorenprotocol is een nieuwe werkgroep opgestart, CEN/TC 264/WG 42 Air quality sensors. NEN voert het secretariaat van deze werkgroep. Vanuit Nederland nemen experts vanuit ECN, TNO en VSL deel aan deze werkgroep. De startvergadering van de werkgroep was eind september 2015. In 2016 wordt een eerste opzet van de Technical Specification opgesteld.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Caroline van Hoek.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.