Nationale ontwikkelingen

Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie (in oprichting)

In oktober 2017 vond een bijeenkomst plaats om de markt te informeren, de behoefte te peilen en de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken. Uit deze bijeenkomst kwam de behoefte aan een nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie naar voren.

Lees meer over de presentaties en uitkomsten van de bijeenkomst in oktober 2017

Een aantal kwartiermakers is nu bezig hiervoor een voorstel te schrijven. Een voorzichtige schets van dit voorstel is dat deze werkgroep de krachten bundelt om behoeften verder te peilen, prioriteiten bepaalt en standaardisatieagenda’s nationaal en internationaal afstemt. Onder meer de programma’s NAS en DPRA vormen de inhoudelijke drivers. Om dat efficiënt te doen, is het van belang dat naast NEN ook andere organisaties deelnemen die standaarden ontwikkelen, zoals CROW, Rioned en ISSO.

Iedereen moet aan de slag: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Deze aanpak moeten we niet alleen borgen in beleid en regelgeving, maar ook in standaarden en praktijkrichtlijnen. Heel goed dat NEN samen met anderen het initiatief hiervoor neemt!

Sofie Stolwijk, programmamanager Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

Beoogde meerwaarde van een nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie:

  • Efficiëntie en versnelling door één plek voor afstemmen van samenhang van standaarden en bepalen standaardisatie-agenda’s en prioriteiten op tussen nationale standaardisatie-organisaties en aansluitend op internationale normalisatienetwerken
  • Effectiviteit en doelmatigheid door samenwerking tussen relevante standaardisatie-organisaties en key stakeholders (markt & overheid)
  • Benutten van het zelfregulerend vermogen van de markt bij het werken aan klimaatadaptatie
  • Vertegenwoordiging NL in Europese en internationale normalisatienetwerken vanwege NEN secretariaatsvoering. Dit biedt onder meer: informatie nieuwe ontwikkelingen, bepalen NL stem en deelname bij nieuwe trajecten, initiatie van voorstellen uit NL, afstemming met nationale standaarden
  • Kennisdeling: standaardisatie-organisaties, markt, overheid, gemeenten, etc.
  • Cross-sectoraal: afstemmogelijkheid voor cross-sectorale effecten van klimaatverandering en voordelen van cross-sectoraal werken aan klimaatadaptatie
  • Opgave-gestuurde standaardisatie
  • Bijdrage aan implementatie van goed opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging

City Deal voor klimaatbestendige steden

Op nationaal gebied heeft NEN aansluiting gezocht bij de ‘City Deal Klimaatadaptatie'. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de City Deal Klimaatadaptatie werken zo'n 35 publieke, private en maatschappelijke partners in tien Nederlandse steden samen aan doorbraken in de aanpak van klimaatadaptatie. De aansluiting van NEN bij deze City Deal is voor alle partijen waardevol. Voor NEN zelf omdat dit netwerk de koplopers verenigt, die gezamenlijk nieuwe toepassingen ontwikkelen, variërend van stresstesten en strategieën tot en met bouwtechnische oplossingen. Voor de stedelijke partners kan NEN een belangrijke rol vervullen in het verbinden met bestaande standaarden en normen en met toepassingen van andere internationale koplopers. Voor de Rijksoverheid, eveneens City Deal partner, is NEN belangrijk om de opschaling van lokale best practices naar 'de nieuwe landelijke normaal' structureel te begeleiden en aan te moedigen. Lees meer over City Deal Klimaatadaptatie

Voor de stedelijke partners kan NEN een belangrijke rol vervullen in het verbinden met bestaande standaarden en normen en met toepassingen van andere internationale koplopers.

Kwartiermaker van de City Deal

Meer over City Deal Klimaatadaptatie

In gesprek met: Emiel Verhoeff

Lees in dit interview wat NEN al doet op het gebied van klimaatadaptatie, welke kansen standaardisatie biedt voor een klimaatbestendiger Nederland, welke acties NEN tot nu toe concreet heeft opgepakt en welke rol de City Deal partners daarin vervullen. Lees het interview

Boordevol ambitie de tweede helft tegemoet

Resultaten delen, nieuwe partners verwelkomen en vooral aandacht besteden aan de hoge ambitie die de City Deal de komende jaren waar hoopt te maken: daarover ging het vooral tijdens de vierde bestuurlijke bijeenkomst van de City Deal Klimaatadaptatie op vrijdag 28 september jongstleden. Zo’n vijftig deelnemers werden gastvrij ontvangen op het gemeentehuis in Deventer. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Magazine 'Het klimaat in 10 steden'

Onlangs is het magazine ‘Het klimaat in 10 steden’ verschenen met o.a. een column door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, de ontwikkelingen rondom het initiatief City Deal Klimaatadaptatie, een artikel over tuinen op het dak bij de Zuidas in Amsterdam en bevlogen en enthousiaste buurtbewoners en professionals aan het woord over hoe zij hun ‘plantje’ bijdragen.

Download het magazine

Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

Vanuit standaardisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en- opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse standaardisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Lees verder >>

Meepraten of meer informatie?

Wilt u geïnformeerd worden over de oprichting en deelnamemogelijkheden van de nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie? Of ideeën voor het aanpassen of ontwikkelen van nieuwe normen met ons delen? Bel of mail dan NEN, Ab de Buck, Milieu & Maatschappij, 015 2 690 303, Emiel Verhoeff, Business Development 015 2 690 334 of Jacobien Boehmer, Milieu en Maatschappij 015 2 690 303 of stuur een e-mail met uw vraag.

Stuur een e-mail