Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. Een belangrijk gevolg is dat de extremen toenemen. Je ziet dat aan de beelden in de media van overstromingen in Zuidoost-Azië, hoosbuien in West-Europa en extreem langdurige hittegolven in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Die lijken elkaar steeds sneller af te wisselen.

Click for English

Hoe kunnen afspraken op het gebied van klimaatadaptatie ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst?

De samenleving zal rekening moeten houden met dat veranderende klimaat. Zo niet, dan leidt dat tot grote maatschappelijke kosten. Normen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de samenleving weerbaar ‘resilient’ te maken tegen deze effecten.

De vraag hoe vaak in 2050 een extreme regenbui kan optreden, is nu al van betekenis voor mensen die een nieuw rioolstelsel ontwerpen.

De rol van data

De laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het klimaat en de klimaatverandering. De onderzoekswereld heeft inmiddels veel data verzameld en gaat hier nog steeds mee door. Met deze data kunnen de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht: wat houdt klimaatverandering in, welke impact heeft het en wat zijn de meest kwetsbare gebieden? De beleidsmakers bekijken nu hoe zij de data kunnen gebruiken bij beleidsontwikkelingen, het managen van steden en voor het ontwerpen van nieuwe leefgebieden. Tegelijk geldt dat de onzekerheden nog groot zijn. Met name als het gaat om extreme weersituaties. Toch zijn deze toekomstige data van groot belang, omdat veel installaties, gebouwen en infrastructuren een levensduur hebben van tientallen jaren.

Normalisatie

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse normalisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).Europese ontwikkelingen

Mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’

Het ‘weerbaar maken’ van gebouwen en infrastructuren tegen de gevolgen van klimaatverandering is één van de speerpunten in de Europese Adaptatiestrategie. Om dit te bereiken zijn Europese normen voor infrastructuren doorgelicht op relevantie. In vervolg daarop wordt een eerste selectie van 13 normen aangepast. Dit wordt uitgevoerd in een mandaatproject dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan CEN/CENELEC, de Europese koepel van normalisatie-instellingen. Het project wordt geleid door NEN. Lees meer >>

Copernicus project

Copernicus Climate Change Services, een onderzoekscentrum van de Europese Unie, ontwikkelt prognoses voor het toekomstige klimaat. NEN brengt voor dit centrum in kaart welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben over het klimaat in de toekomst. Hiervoor benaderen we een groot aantal Europese partijen die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren voor energie en transport. Het uiteindelijke doel is dat gebouwen en infrastructuren in de toekomst bestand zijn tegen de effecten van een veranderd klimaat, zoals extreme droogte, neerslag en storm. Lees meer >>

RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan. NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten. Lees meer >>
Internationale ontwikkelingen

Ook op internationaal (ISO) niveau zijn ontwikkelingen gaande op het gebied van klimaatadaptatie. Binnen ISO/TC 268 ‘Sustainable cities and communities' en ISO/TC 207/SC 7 'Greenhouse gas management and related activities' worden verschillende normen ontwikkeld. Voorbeelden zijn een norm over 'Vulnerability Assessment' en 'Indicators for Resilient Cities'. NEN is in beide TC’s vertegenwoordigd. Lees meer >>

Nationale ontwikkelingen

Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat betekent dat bij elke ruimtelijke ingreep rekening wordt gehouden met de vier klimaattrends wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.
In de praktijk worden al vele standaarden gebruikt voor o.a. bebouwing, vitale infrastructuren (als energie, ICT, transport), water (drink, afval & veiligheid), landbouw en zorg. Om Nederland ‘by default’ klimaatbestendig te maken moeten we klimaatadaptatie verankeren in relevante normen; gezamenlijk bepalen welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is. Lees meer >>

Inspirerende verhalen

De gevolgen van klimaatverandering vragen om verbetering en vernieuwing van hoe we met het water in de stad omgaan. Regenbuien worden steeds langer en heviger. Rivieren treden met meer regelmaat uit hun oevers. Dit is met name voor deltasteden wereldwijd een toenemend probleem. Het is een grote uitdaging voor overheden, bedrijfsleven en bewoners om de gevolgen onder controle te houden.

Lees de inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met een visie op de beheersing van stedelijk water. Hoe gaan zij om met deze uitdagingen?

Lees de verhalen

ISO en klimaatverandering

In deze folder wordt uitgelegd wat de rol is van afspraken (ISO-normen) op het gebied van klimaatadaptatie. Voor vragen over de Nederlandse markt en initiatieven die er al zijn kan contact worden opgenomen met NEN.Download de pdf

Vragen of meer informatie?

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Ab de Buck, consultant Milieu & Maatschappij 015 2 690 303 en Emiel Verhoeff, Business Development 015 2 690 334 of stuur een e-mail met uw vraag.

Stuur een e-mail