Copernicus project

Copernicus Climate Change Services, een onderzoekscentrum van de Europese Unie, ontwikkelt prognoses voor het toekomstige klimaat. NEN brengt voor dit centrum in kaart welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben over het klimaat in de toekomst. Hiervoor benaderen we een groot aantal Europese partijen die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren voor energie en transport.

Het uiteindelijke doel is dat gebouwen en infrastructuren in de toekomst bestand zijn tegen de effecten van een veranderd klimaat, zoals extreme droogte, neerslag en storm.

Ook als de doelstellingen van Parijs gehaald worden, zullen in de komende tientallen jaren temperaturen stijgen, en zal vaker sprake zijn van extreme neerslag, storm of droogte. Dit heeft invloed op gebouwen en grote infrastructuren. Energietransportleidingen, rioolwaterstelsels, en wegen worden immers vaak aangelegd voor vijftig tot honderd jaar. Belangrijk is dan dat men bij het ontwerp rekening houdt met de weersomstandigheden die zich in die periode voor kunnen doen. Dit heet ‘klimaatadaptatie’.

Copernicus Climate Change Services (C3S) is door de Europese Commissie is opgericht met als doel om betrouwbare voorspellingen te doen van toekomstig klimaat in Europa. Deze informatie is naar verwachting vanaf 2019 beschikbaar voor heel Europa. C3S hecht er grote waarde aan dat ontwerpers van infrastructuren die voorspellingen kunnen gebruiken. Daartoe is nu aan NEN gevraagd om bij de ontwerpers van normen voor infrastructuren na te vragen welke typen gegevens ze precies nodig hebben.

In het onderzoek zijn experts benaderd die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren in de transport- en energiesector. Centraal staan experts die deelnemen in Europese normcommissies, maar denk ook aan verzekeraars en banken die investeren in infrastructuren. NEN werkt hierbij samen met het KNMI en een Franse klimaat-expert, waarbij NEN de projectleiding heeft. De onderzoeksresultaten worden ook gebruikt in het mandaatproject 'Adaptation to Climate Change'. Verder sluit het onderzoek nauw aan bij het project Eurocodes, de Europese normen voor bouwwerken, en bij de ontwikkelingen rondom de Nationale Adaptatie Strategie. Het onderzoek start in augustus en loopt tot en met december 2017.

Bekijk het rapport

Vragen of meer informatie?

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Ab de Buck, Milieu & Maatschappij 015 26 90 303 of stuur een e-mail met uw vraag.

Stuur een e-mail

De rol van data

De laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het klimaat en de klimaatverandering. De onderzoekswereld heeft inmiddels veel data verzameld en gaat hier nog steeds mee door. Met deze data kunnen de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht: wat houdt klimaatverandering in, welke impact heeft het en wat zijn de meest kwetsbare gebieden? De beleidsmakers bekijken nu hoe zij de data kunnen gebruiken bij beleidsontwikkelingen, het managen van steden en voor het ontwerpen van nieuwe leefgebieden. Tegelijk geldt dat de onzekerheden nog groot zijn. Met name als het gaat om extreme weersituaties. Toch zijn deze toekomstige data van groot belang, omdat veel installaties, gebouwen en infrastructuren een levensduur hebben van tientallen jaren.

Normalisatie

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse normalisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Europese ontwikkelingen

Mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’

Het ‘weerbaar maken’ van gebouwen en infrastructuren tegen de gevolgen van klimaatverandering is één van de speerpunten in de Europese Adaptatiestrategie. Om dit te bereiken zijn Europese normen voor infrastructuren doorgelicht op relevantie. In vervolg daarop wordt een eerste selectie van 13 normen aangepast. Dit wordt uitgevoerd in een mandaatproject dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan CEN/CENELEC, de Europese koepel van normalisatie-instellingen. Het project wordt geleid door NEN. Lees meer >>

Copernicus project

Copernicus Climate Change Services, een onderzoekscentrum van de Europese Unie, ontwikkelt prognoses voor het toekomstige klimaat. NEN brengt voor dit centrum in kaart welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben over het klimaat in de toekomst. Hiervoor benaderen we een groot aantal Europese partijen die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren voor energie en transport. Het uiteindelijke doel is dat gebouwen en infrastructuren in de toekomst bestand zijn tegen de effecten van een veranderd klimaat, zoals extreme droogte, neerslag en storm. Lees meer >>

RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan. NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten. Lees meer >>


Internationele ontwikkelingen

Ook op internationaal (ISO) niveau zijn ontwikkelingen gaande op het gebied van klimaatadaptatie. Binnen ISO/TC 268 ‘Sustainable cities and communities' en ISO/TC 207/SC 7 'Greenhouse gas management and related activities' worden verschillende normen ontwikkeld. Voorbeelden zijn een norm over 'Vulnerability Assessment' en 'Indicators for Resilient Cities'. NEN is in beide TC’s vertegenwoordigd. Lees meer >>

Nationale ontwikkelingen

Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat betekent dat bij elke ruimtelijke ingreep rekening wordt gehouden met de vier klimaattrends wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.
In de praktijk worden al vele standaarden gebruikt voor o.a. bebouwing, vitale infrastructuren (als energie, ICT, transport), water (drink, afval & veiligheid), landbouw en zorg. Om Nederland ‘by default’ klimaatbestendig te maken moeten we klimaatadaptatie verankeren in relevante normen; gezamenlijk bepalen welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is. Lees meer >>