Mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’

Het ‘weerbaar maken’ van gebouwen en infrastructuren tegen de gevolgen van klimaatverandering is één van de speerpunten in de Europese Adaptatiestrategie. Om dit te bereiken zijn Europese normen voor infrastructuren doorgelicht op relevantie. In vervolg daarop wordt een eerste selectie van 13 normen aangepast. Dit wordt uitgevoerd in een mandaatproject dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan CEN/CENELEC, de Europese koepel van normalisatie-instellingen. Het project wordt geleid door NEN.

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor infrastructuren: extreme weerstomstandigheden kunnen grote schade toebrengen aan bijvoorbeeld wegen, hoogspanningsmasten en spoorwegen, en daarmee de samenleving ontwrichten. Deze sector is dan ook een prioriteit in de Europese Adaptatiestrategie. Aangezien vrijwel alle infrastructuren in Europa worden gebouwd volgens Europese normen, is het zaak om te kijken hoe in normen rekening gehouden kan worden met de effecten van klimaatverandering. Het mandaatproject richt zich op de sectoren bouw/bebouwde omgeving, energie-infrastructuur en transportinfrastructuur en bestaat uit 2 fases.

Fase 1

In fase 1 (2015-2017) zijn de normen binnen de 3 sectoren geïnventariseerd en is een lijst met relevante normen vastgesteld. Voorbeelden van normen op de lijst zijn klimaatbeheersing van gebouwen en veiligheid van gasleidingen. Bij de 13 geselecteerde normen gaat het in 12 gevallen om bestaande normen en is er één voorstel voor een nieuwe norm.

Fase 2

Fase 2 (2017-2021) is op 1 december 2017 gestart. Binnen dit deel van het project worden de geselecteerde normen uit fase 1 aangepast zodat ze het stempel klimaatbestendig kunnen krijgen. Om het aanpassen van de normen te vergemakkelijken, wordt een praktische richtlijn ontwikkeld met daarin informatie over het gebruik van klimaatdata, risico analyses en termen en definities.

Adaptation to Climate Change Coordination Group

Om de uitvoering van deze mandaatwerkzaamheden te coördineren is een 'Adaptation to Climate Change Coordination Group (ACC-CG)’ opgericht. NEN voert het secretariaat van de ACC-CG; de groep heeft een Duitse voorzitter.Meer informatie

Meer informatie over Klimaatadaptatie en het mandaatproject is te vinden op de CEN webpagina.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Ab de Buck, Milieu & Maatschappij of Marc Balder, Milieu en Maatschappij 015 2 690 303 of stuur een e-mail met uw vraag.

Stuur een e-mail

De rol van data

De laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het klimaat en de klimaatverandering. De onderzoekswereld heeft inmiddels veel data verzameld en gaat hier nog steeds mee door. Met deze data kunnen de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht: wat houdt klimaatverandering in, welke impact heeft het en wat zijn de meest kwetsbare gebieden? De beleidsmakers bekijken nu hoe zij de data kunnen gebruiken bij beleidsontwikkelingen, het managen van steden en voor het ontwerpen van nieuwe leefgebieden. Tegelijk geldt dat de onzekerheden nog groot zijn. Met name als het gaat om extreme weersituaties. Toch zijn deze toekomstige data van groot belang, omdat veel installaties, gebouwen en infrastructuren een levensduur hebben van tientallen jaren.

Normalisatie

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse normalisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Europese ontwikkelingen

Mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’

Het ‘weerbaar maken’ van gebouwen en infrastructuren tegen de gevolgen van klimaatverandering is één van de speerpunten in de Europese Adaptatiestrategie. Om dit te bereiken zijn Europese normen voor infrastructuren doorgelicht op relevantie. In vervolg daarop wordt een eerste selectie van 13 normen aangepast. Dit wordt uitgevoerd in een mandaatproject dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan CEN/CENELEC, de Europese koepel van normalisatie-instellingen. Het project wordt geleid door NEN. Lees meer >>

Copernicus project

Copernicus Climate Change Services, een onderzoekscentrum van de Europese Unie, ontwikkelt prognoses voor het toekomstige klimaat. NEN brengt voor dit centrum in kaart welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben over het klimaat in de toekomst. Hiervoor benaderen we een groot aantal Europese partijen die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren voor energie en transport. Het uiteindelijke doel is dat gebouwen en infrastructuren in de toekomst bestand zijn tegen de effecten van een veranderd klimaat, zoals extreme droogte, neerslag en storm. Lees meer >>

RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan. NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten. Lees meer >>

Internationele ontwikkelingen

Ook op internationaal (ISO) niveau zijn ontwikkelingen gaande op het gebied van klimaatadaptatie. Binnen ISO/TC 268 ‘Sustainable cities and communities' en ISO/TC 207/SC 7 'Greenhouse gas management and related activities' worden verschillende normen ontwikkeld. Voorbeelden zijn een norm over 'Vulnerability Assessment' en 'Indicators for Resilient Cities'. NEN is in beide TC’s vertegenwoordigd. Lees meer >>

Nationale ontwikkelingen

Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat betekent dat bij elke ruimtelijke ingreep rekening wordt gehouden met de vier klimaattrends wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.
In de praktijk worden al vele standaarden gebruikt voor o.a. bebouwing, vitale infrastructuren (als energie, ICT, transport), water (drink, afval & veiligheid), landbouw en zorg. Om Nederland ‘by default’ klimaatbestendig te maken moeten we klimaatadaptatie verankeren in relevante normen; gezamenlijk bepalen welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is. Lees meer >>