Nationale ontwikkelingen

Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie (in oprichting)

Standaardisatie voor klimaatadaptatie moet voortkomen uit de combinatie van kennis en praktijkervaring en kan zo de (lerende) praktijk ondersteunen. Vertegenwoordigers van DPRA, NAS en NEN organiseerden, met CROW en SBRCURnet, in oktober 2017 een bijeenkomst om de markt te informeren, de behoefte te peilen en de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken.
Lees meer over de presentaties en uitkomsten van de bijeenkomst in oktober 2017

Uit de bijeenkomst bleek dat er behoefte is aan een nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie. Een advies wordt momenteel gemaakt door een aantal kwartiermakers. De bedoeling is dat deze werkgroep i.o. de krachten bundelt en onder andere de behoefte peilt, prioriteiten bepaalt en standaardisatieagenda’s nationaal en internationaal afstemt. Onder meer de programma’s NAS en DPRA vormen de inhoudelijke drivers. Om efficiëntie te bevorderen, is het van belang dat naast NEN ook andere organisaties deelnemen die standaarden ontwikkelen, zoals CROW, Rioned en ISSO.

Beoogde meerwaarde van een nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie:

  • Efficiëntie en versnelling door één plek voor afstemmen van samenhang van standaarden en bepalen standaardisatie-agenda’s en prioriteiten op tussen nationale standaardisatie-organisaties en aansluitend op internationale normalisatienetwerken
  • Effectiviteit en doelmatigheid door samenwerking tussen relevante standaardisatie-organisaties en key stakeholders (markt & overheid)
  • Benutten van het zelfregulerend vermogen van de markt bij het werken aan klimaatadaptatie
  • Vertegenwoordiging NL in Europese en internationale normalisatienetwerken vanwege NEN secretariaatsvoering. Dit biedt onder meer: informatie nieuwe ontwikkelingen, bepalen NL stem en deelname bij nieuwe trajecten, initiatie van voorstellen uit NL, afstemming met nationale standaarden
  • Kennisdeling: standaardisatie-organisaties, markt, overheid, gemeenten, etc.
  • Cross-sectoraal: afstemmogelijkheid voor cross-sectorale effecten van klimaatverandering en voordelen van cross-sectoraal werken aan klimaatadaptatie
  • Opgave-gestuurde standaardisatie
  • Bijdrage aan implementatie van goed opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging

Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We zien de wereldwijde gevolgen daarvan in het nieuws. Maar ook in onze eigen omgeving. Hoosbuien waardoor kelders en straten blank komen te staan, rivieren die overstromen en onze dijken bedreigen of juist droogte waardoor het grondwaterpeil zakt en in de zomer de toenemende hitte in de steden. De noodzaak om ons aan te passen neemt alleen maar toe. Lees meer >>City Deal voor klimaatbestendige steden

Op nationaal gebied heeft NEN aansluiting gezocht bij de ‘City Deal voor klimaatbestendige steden’. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een aantal publieke partijen, zoals gemeenten en waterschappen en zeven (semi-)private partijen, waaronder Heijmans, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities doen hieraan mee. Met de City Deal willen de partijen in vier jaar een praktijkleeromgeving en kraamkamer voor innovatie zijn. Lees meer over NEN en de City Deal Klimaatadaptatie
Vragen of meer informatie?

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, Business Development (015) 2 690 334 en Caroline van Hoek, Milieu en Maatschappij (015) 2 690 303 of stuur een e-mail met uw vraag.

Stuur een e-mail

De rol van data

De laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het klimaat en de klimaatverandering. De onderzoekswereld heeft inmiddels veel data verzameld en gaat hier nog steeds mee door. Met deze data kunnen de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht: wat houdt klimaatverandering in, welke impact heeft het en wat zijn de meest kwetsbare gebieden? De beleidsmakers bekijken nu hoe zij de data kunnen gebruiken bij beleidsontwikkelingen, het managen van steden en voor het ontwerpen van nieuwe leefgebieden. Tegelijk geldt dat de onzekerheden nog groot zijn. Met name als het gaat om extreme weersituaties. Toch zijn deze toekomstige data van groot belang, omdat veel installaties, gebouwen en infrastructuren een levensduur hebben van tientallen jaren.

Normalisatie

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse normalisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).