ISO Managementnormen klimaatadaptatie

Systematische inventarisatie en beoordeling van klimaatrisico’s en planning van adaptatiemaatregelen

Ook meepraten?

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. De gezamenlijke overheden hebben afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de vier klimaattrends wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. De ISO-normen voor het managen van klimaatadaptatie helpen om dit systematisch en met betrokkenheid van alle stakeholders aan te pakken op basis van betrouwbare gegevens over klimaatrisico’s.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie ISO Managementnormen klimaatadaptatie is verantwoordelijk voor:

1. De Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van internationale normen op het gebied van het managen van klimaatadaptatie door ISO/TC 207/SC 7 “Greenhouse Gas Management and related activities:”

Momenteel richt de nationale commissie zich op de volgende normen:

 • ISO 14090 "Adaptation to climate change - Principles,requirements and guidelines"
 • ISO 14091 "Vulnerability, impacts and risk assessment"
 • ISO 14092 "Requirements and guidance on adaptation planning”
 • ISO 14097 "Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change"

Diverse commissieleden participeren actief in één van de werkgroepen van ISO/TC 207/SC 7. In deze werkgroepen behartigen zij het nationale belang. Commentaar op concept ISO-normen wordt met inbreng van zoveel mogelijk commissieleden bepaald.

De 4 jaarlijkse vergaderingen zullen plaats vinden volgens de internationale normalisatie-agenda van ISO/TC 207/SC 7.

2. Het geven van bekendheid aan deze normen en het bevorderen van de toepassing daarvan:

Dit gebeurt onder meer door relaties te leggen met activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie in belangrijke uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale klimaatadaptatiestrategie. Verder activiteiten worden bepaald in een jaarlijkse werkplan samen met de commissie leden.

De commissie richt zich op de volgende thema's:

 • Climate Change Adaptation Planning (including risk & vulnerability assessment and monitoring & evaluation)
 • Climate Change Mitigation onder de scope van ISO 14097
 • Climate Change Finance & Investments

Structuur

De normcommissie zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale normalisatiewerkzaamheden op het gebied van managen van klimaatadaptatie. Dit gebeurt door actief het werk in de diverse werkgroepen van ISO/TC 207/SC 7 te volgen.

Bekijk de internationale structuur op de website van ISO.

Wie doen er mee?

Oomkens Consultancy PBL
Heijmans Infra Deltares
RHDHV (Ook namens NL Ingenieurs) Hoogheemraadschap Rijnland
Wageningen Environmental Research & Stichting CAS ASN Bank
Stichting CAS RWS
Tauw EBRD
Arcadis Tauw
Wageningen Environmental Research

Normen & nieuws

Normen

Internationaal

ISO/TC 207/SC 7 publicaties
Normen op het gebied van ‘greenhouse gas management and related activities’ (mitigatie en adaptatie). Bekijk de publicaties hier.

NEN EN ISO 14090
De eerste norm in de serie van management van klimaatadaptie die is gepubliceerd is ISO 14090 “Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines”. Deze internationale norm is ook Europees aanvaard. Lees verder.

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling, heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten en draagt u bij aan het grotere doel.

Netwerk

 • Internationaal (ISO): de leden van de commissie participeren in een aantal internationale werkgroepen.
 • Nationaal: De leden van de commissie hebben relaties met programma’s en projecten zoals OSKA die worden uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale klimaatadaptatiestrategie.

Invloed

 • Invloed is groot. Veel NL-commentaar wordt overgenomen.

Kennis

 • De leden van de commissie staan vooraan in klimaatadaptatie kennis zowel internationaal en nationaal.

Draagvlak

 • De nationale commissie wordt erkend en gefinancierd door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De leden in de commissie hebben een belangrijke rol om het bewustzijn van Nederlandse belanghebbenden over internationale ontwikkelingen te verhogen.

Contact of meer informatie?

Wil je op de hoogte blijven van de normontwikkelingen of je steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact op met Nadine Planzer of Dick Hortensius voor meer informatie. Of vul je gegevens in, zodat wij contact kunnen opnemen.

Vul uw gegevens inNadine Planzer

Nadine Planzer

Nadine Planzer, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 461 of stuur een e-mail.

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 115 of stuur een e-mail.