Marktintroductie nieuwe norm NEN 8021: Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen

Tot voor kort was de bepaling van de functionele- of gebruikswaarde van een gebouw voor een groot deel een subjectieve aangelegenheid. Door een toegenomen leegstand van gebouwen en aandacht voor het nieuwe werken groeit de noodzaak om eisen en wensen van gebruik en aanbieder meer op elkaar af te stemmen. Met de introductie van de NEN 8021 wordt het vergelijken van gebouwen gemakkelijker, transparanter en vooral objectiever gemaakt. Dit draagt bij aan betere keuzes en eenduidige verantwoording.

NEN 8021 geeft meer transparantie

Met de NEN 8021 kunnen utiliteitsgebouwen echt objectief beoordeeld worden op verschillende prestatiecriteria. Hierdoor wordt het mogelijk om verschillende objecten onderling uniform te beoordelen op basis van dezelfde controleerbare prestaties.

Op deze manier helpt NEN 8021 enerzijds de gebruikers hun eisen en wensen ten aanzien van het gebouw vast te stellen en anderzijds helpt het de aanbieders om hun producten hieraan te spiegelen.

Norm 'waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen'

Meer dan 20 partijen uit de vastgoedwereld, waaronder de Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, Twynstra Gudde, IVBN en Royal HaskoningDHV, zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het opstellen van een nieuwe norm aan de hand waarvan de gebruikswaarde van gebouwen op een objectieve en transparante wijze bepaald kan worden. Dat deze ontwikkeling sterk leeft binnen de vastgoedwereld blijkt wel uit de reacties op de concept norm.

Tot 1 september 2013 had iedereen die beroepshalve geïnteresseerd is in deze norm de mogelijkheid om op de concept NEN 8021 te reageren. Dit deed men dan ook in grote getale. De commissieleden hebben de afgelopen periode de tijd genomen om alle reacties inhoudelijk te behandelen, wat nu leidt tot de definitieve NEN norm die begin 2014 geïntroduceerd wordt.

Voor wie is NEN 8021 relevant?

NEN 8021 is relevant voor alle partijen die met vastgoed en huisvesting in aanraking komen en erover moeten beslissen. Ontwikkelaars en eigenaren weten welke eisen gebruikers stellen aan hun huisvesting en zodoende welke gebouwen aantrekkelijke investeringen zijn. Gebruikers worden geholpen om hun eisen en wensen vast te leggen en daarop hun huisvestingsstrategie te bepalen.

Initiatiefnemers
De Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie en De Haagse Hogeschool hebben het initiatief genomen een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers helpt bij het vaststellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders helpt om hun producten hieraan te spiegelen.
Partners
Twynstra Gudde is gevraagd om een ‘startnotitie’ op te stellen met daarin de kaders waarbinnen deze nieuwe norm kan worden ontwikkeld. Daarnaast heeft de normcommissie na voorbereiding door de kerngroepleden de NEN 8021 opgesteld.

Kerngroepleden
R. van Wezel (voorzitter) Haagsche Hogeschool, Den Haag H. Koster Dienst Vastgoed Defensie, Utrecht P. Meijer Dienst Vastgoed Defensie, Utrecht A. Looijenga, Rijksgebouwendienst, Den Haag Y. Zaghdoud, Rijksgebouwendienst, Den Haag Chr. van Donselaar, Royal Haskoning DHV, Amersfoort K. Bosma,Twynstra & Gudde, Amersfoort Mergeay, M. (secretaris) Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Delft

Commissieleden
Op het ogenblik van publicatie van het normontwerp was de normcommissie als volgt samengesteld: J. Rutsen Achmea, Zeist A. Zeilemaker Arcadis, Arnhem E. Helsper ASR, Utrecht S. Weekers AT Osborne, Baarn P. Foekens Corenet, P. Coleman Dienst Vastgoed Defensie, Utrecht E. Ouwerkerk EmGI Design management, Brielle F. Huffmeijer Humac, Randwijk R. Schäperkötter IVBN, Voorburg L. van Leersum REDEPT, Hilversum J.E. Scholten TNO, Apeldoorn R. van Nattem TUE, Eindhoven F. Coenders VFM, Utrecht


De norm NEN 8021

NEN 8021 geeft een methodiek voor de waardering van de gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Deze waardering is bedoeld om de gebouwprestaties te kunnen vergelijken met de wensen die de gebruiker stelt en om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over de norm kunt u kijken op NEN 8021: waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen raadplegen of contact opnemen met Wiene Fokkinga.

(015) 2 690 322