NENnovation Award

De NENnovation Award 2017 is gewonnen door de Nierstichting. Tijdens de viering van World Standards Day heeft André Kuipers de prijs overhandigd aan Tom Oostrom van de Nierstichting. Het project ‘Draagbare kunstnier en universele leegbloedalarmaansluiting’ is een prachtig voorbeeld van een innovatief product met internationale impact.

Lees het hele artikel
In de top 3 zijn geëindigd:

 • 1) Nierstichting - Draagbare kunstnier en universele leegbloedalarmaansluiting
 • 2) Direct Current B.V. - De Current Router, een beveiligingssysteem voor gelijkspanningsnet (DC-net)
 • 3) Comon Invent B.V. - eNose (elektronische luchtmonitoring) & SpiroNose / BreathCloud (diagnostiek longziekten via ademanalyse)

Eervolle vermelding

Circal Technologies - Algae Producing Units: productie van algen en algenproducten met uitstoot van scheepsmotoren.

Nederlandse Zuivel Organisatie: Normenpakket veiligheid en kwaliteit zuivel, actieve (inter)nationale bijdrage aan normalisatie, nieuw internationaal initiatief gericht op duurzame zuivel.

De genomineerden

Deze organisaties zijn in de top 10 gekomen.

Circal Technologies met project 'Algae Producing Units'

De missie van Circal Technologies is om emissies als CO2, NOx en SOx om te zetten in grondstof met onze Algae Producing Units aan boord van containerschepen. Door emissies te herleiden kunnen we algen kweken, die door fotosynthese schadelijk emissies opnemen. Zo creëren we nieuwe grondstoffen voor talloze toepassingen uit de afvalstoffen van de schepen. Onze innovatie kan de rederijen zelfs geld besparen. Dit gebeurt doordat er in 2020 nieuwe emissieregels voor SOx komen van het IMO. Door voldoende zwavel te filteren, kunnen de schepen 40% van de brandstofkosten reduceren. Zo besparen wij geld, terwijl we het milieu ook sparen.

Comon Invent B.V. met project 'eNose & BreathCloud'

In Nederland wordt de eNose technologie van Comon Invent onder meer toegepast voor het real-time detecteren van de uitstoot en verspreiding van gassen die kunnen leiden tot geurhinder of een gevaarlijke situatie in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk. Sinds 2010 is Comon Invent betrokken bij de ontwikkeling van een eNose voor medische toepassingen. Het bedrijf werkt met het AMC aan de Breathcloud. De ontwikkelde eNose, de Spironose, speurt in uitgeademde lucht van mensen naar patronen die indicatief zijn voor bepaalde aandoeningen. Uit een groot wetenschappelijk onderzoek waarbij de adem van bijna 3000 mensen is onderzocht, blijkt dat in 90% van de gevallen kan worden gedetecteerd dat mensen astma, COPD of longkanker hebben.

Direct Current BV met project 'Current Router'

Direct Current BV heeft het beveiligingssysteem Current Router ontwikkeld dat het gelijkspanningsnet (DC-net) beveiligt. Dit is een belangrijke innovatie en doorbraak in gelijkspanning waardoor gelijkspanningsnetten nu mogelijk zijn en veilig te gebruiken. DC componenten gebruiken tot 30-40% minder grondstoffen ten opzichte van de reguliere AC componenten in de bestaande wisselspanningsnet. Ook wordt er bespaard op energie over de gehele keten in een DC-net door minder energieverliezen, doordat de conversies AC/DC DC/AC in de bestaande wisselspanningsnet dan niet meer nodig zijn. Energie en elektriciteitsnetwerken worden goedkoper voor de gebruiker en netbeheerders. Doordat DC componenten minder grondstoffen nodig hebben in fabricage, betekent dat ook verminderde belasting op het milieu. En DC componenten zijn intrinsiek duurzamer in gebruik dan AC componenten. Ook zal het bijdragen tot een maatschappelijke betrokkenheid, met name maatschappelijke bewustwording in energiebesparing en duurzaamheid.

Nederlandse Zuivel Organisatie met project 'Normenpakket veiligheid en kwaliteit zuivel'

Voor een duurzame, toekomstbestendige en gewaardeerde zuivelsector werken zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) samen in de Duurzame Zuivelketen. Onze doelen voor 2020 zijn ambitieus. Zo streven we naar het verlagen van broeikasgasemissies en het behoud van biodiversiteit. We werken met partners samen om meer koeien te laten weiden en om hun gezondheid en welzijn continu te verbeteren. Gezamenlijke (onderzoeks-)programma’s hebben diverse succesvolle innovaties in gang gezet: Amazing Grazing biedt kennis over weidegang, de Kringloopwijzer zorgt voor optimale mineralenbenutting en het Koekompas geeft inzicht in de gezondheid van de koe. Met duurzaamheidsprogramma’s en innovatieve tools stimuleren we melkveehouders continue te blijven verduurzamen.

Nierstichting met project 'Draagbare kunstnier en universele leegbloedalarmaansluiting'

De Nierstichting werkt via de maatschappelijke onderneming NeoKidney aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier: een hemodialyse-apparaat dat past in een koffer en dialyse buiten het ziekenhuis makkelijker maakt. Daarvoor zijn meerdere technologische doorbraken gerealiseerd. Echter, voordat een medisch apparaat op de markt gebracht mag worden, moet het aantoonbaar voldoen aan wereldwijd geldende normen op het gebied van veiligheid en essentiële functionaliteit. Maar échte technologische doorbraken staan (per definitie) nog niet beschreven in zulke normen! Daarom schrijft de Nierstichting mee aan nieuwe normen voor dialyseapparatuur.

Picard Innovations met project 'NEN 2580 Rapport Service'

PitPoint BV met project 'Standaardisatie voor alternatieve brandstoffen'

PitPoint is al jaren betrokken bij de nationale, Europese en internationale standaardisatie van alternatieve brandstoffen zoals biogas, CNG, LNG & waterstof. PitPoint maakt schone brandstoffen beschikbaar en betaalbaar.

Process Design Center BV met project 'BlueOne/he15 Benzine'

Bio-ethanol om bij te mengen in benzine wordt over het algemeen gemaakt door suikers in water te fermenteren en vervolgens te destilleren tot 96%. De resterende 4% water wordt in een additioneel kapitaal- en energie-intensief proces verwijderd. PDC probeerde een nieuw benzine-ethanol-water scheidingsproces te ontwikkelen, maar kregen het water niet uit het ethanol-benzine mengsel. Als het water er niet uit kan, waarom laten we het er dan niet in zitten? Vanuit dit idee werd BlueOne/hE15 geboren. Deze goedkopere benzine met lagere carbon footprint voldeed echter niet aan de benzinespecificaties. PDC werd daarom lid van de NEN, CEN en ISO Brandstoffencommissies.

Radial SG met project 'Viewport'

Wanneer we ons werk goed willen doen, moeten we ons houden aan specificaties, normen en standaarden, wet- en regelgeving, etc. Deze informatie is vaak niet op één centrale plek te vinden is, maar wordt bewaard op verschillende plaatsen. Dat maakt veilig werken niet eenvoudiger. “Informed decisions”, oftewel beslissingen gebaseerd op relevante informatie, zijn alleen mogelijk als benodigde informatie correct, volledig en toegankelijk is. Radial SG heeft op innovatieve wijze hun product Viewport ingezet om technische documentatie automatisch te linken met normen, te signaleren welke normen ontbreken en een verwijzing aan te bieden naar plekken waar deze online te vinden zijn.

United Care Products bv met project 'Plafondtillift Sherpa 2 Compact'

In onze fabriek in Groningen hebben we – als enige in Nederland – alles in huis voor het ontwerp en de productie van onze unieke en innovatieve transferhulpmiddelen. We hebben een, naar verhouding, grote afdeling R&D. Bewegingswetenschappers, productontwikkelaars en bouwprofessionals werken hier samen aan productontwikkeling. Uitgangspunten: de mobiliteit van de zorgvrager en de fysieke belasting en zorgkwaliteit van de zorgverlener. Veiligheid en continuïteit zijn daarbij van groot belang.

Waarom deze award?


Dit jaar wordt voor de eerste keer de NENnovation Award uitgereikt. Dit doen wij tijdens de viering van World Standards Day op 13 oktober 2017 in Den Haag. Normalisatie en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls.

Innovatieve product- en dienstontwikkeling vindt steeds vaker in samenwerkingsverbanden plaats en is vaak grensoverschrijdend. Afstemming, normalisatie, tussen verschillende partijen is daarom een must om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

Voor wie is de award bedoeld?


De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven of samenwerkingsverbanden die aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De partij is actief bij normalisatie betrokken

2. De partij heeft (mee) gewerkt aan een product- of dienstinnovatie of aan een vernieuwend project dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

3. Er is een duidelijke relatie met normalisatie.

Normen of normontwikkeling worden ingezet voor bijvoorbeeld:

 • Vermarkten van kennis
 • Opschalen van de innovatie
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal
 • Het maken van nieuwe verbindingen
 • Versterken samenwerkingsverbanden
 • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid
 • Innovatieve aanpassing van het normalisatieproces

Wie beoordeelt de inzendingen?

De eerste selectie wordt gedaan door medewerkers van NEN. De tien beste nominaties worden daarna voorgelegd aan de externe vakjury. De vakjury kiest de top drie en de uiteindelijke winnaar. De beoordeling wordt in het juryrapport opgenomen.

Waaruit bestaat de award?

De drie genomineerden krijgen een stand op World Standards Day op 13 oktober 2017. De juryrapporten worden na de bekendmaking van de winnaar openbaar gemaakt.

De top drie genomineerden ontvangen:

 • exposure ruimte op World Standards Day (13 oktober)
 • 2 weken exposure middels pers- en nieuwsberichten op nen.nl

De uiteindelijke winnaar ontvangt uit handen van André Kuipers de NENnovation Award.

Daarnaast ontvangt de winnaar een exposurepakket, bestaande uit:

 • een podcast van BNR;
 • een gezamenlijk persbericht en nieuwsbericht
 • gebruik van NENnovation Award logo voor commerciële doeleinden

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de NENnovation Award?

Stuur een e-mail