NEN-spec 'Kantoorwerkplek'

ERGONOMISCHE EISEN KANTOORWERKPLEKKEN IN HET KADER VAN COVID-19

Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar.

1,5 meter op de kantoorwerkplek

In de bestaande normen en richtlijnen voor werkplekken wordt geen rekening gehouden met 1,5 meter afstand houden op de kantoorwerkplek. Werkgevers en gebouwbeheerders hebben behoefte aan heldere afspraken en aanbevelingen. De NEN-spec geeft aanbevelingen voor de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het is opgesteld door een taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerdere NEN-normcommissies, marktpartijen en experts.

Inhoud NEN-spec

Uitgangspunt van deze NEN-spec is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19, zowel direct door mens-mens contact als indirect door mens-omgevingscontact. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbeidsomstandigheden en RI&E
 • Vloeroppervlakte algemeen
 • Toegang en doorgang in een kantoorvertrek
 • Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels
 • Bewegingsruimte
 • Scheidingswanden
 • Vluchtroutes en nooddeuren
 • Fysische factoren
 • Voorbeeldberekeningen
 • Bijzondere ruimtes


Download

De NEN-spec voor kantoorwerkplekken (pdf) kan kosteloos worden gedownload in ons platform NEN Connect. Daar staan ook de overige vrij beschikbare normen rondom COVID-19. Na het aanmaken van een account, kunt u in NEN Connect de pdf downloaden. Zie www.nenconnect.nl/coronavirus.

Webinar NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken

Op maandag 29 juni organiseerde NEN een webinar over NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken. Hierin gaven Titia Gerritsma (Consultant Gezond en Veilig Werken, NEN) en Melcher Zeilstra (Voorzitter taskforce NEN-spec 2/Intergo) een toelichting op de totstandkoming en inhoud van NEN-spec 2.

Wie namen deel aan de taskforce?

 • Melcher Zeilstra (voorzitter, inhoudelijke coördinatie), Intergo
 • Sheryl Limburg & Sebastiaan Voortman, Arrange Group
 • Marco Harskamp, Betastoelen
 • Melissa Jongerius, Draaijer+partners
 • Gert Contant, Etop ArboAcademie en Advies
 • Beater van der Velden, FNV
 • Jeroen van Rooij, Gemeente Dordrecht
 • Marina van Lee, PWC
 • Cleo Schadde van Dooren, Rohde & Grahl
 • Ard van de Meeberg, SKG-IKOB
 • Caroline Schilder/Marleen Rakhorst, TNO
 • Remco Bosch & Rogier Schijven, TÜV
 • Harry Tweehuysen, Tweehuysen Advies

Veelgestelde vragen

Algemeen


Wat is een NEN-spec?
Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure waarin afgevaardigden van NEN-normcommissies, marktpartijen en experts samenwerken. Hiermee kunnen, voor en door de markt, in korte tijd breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• Praktische toelichtingen bij en aanvullingen op bestaande normen;
• Nieuwe, snelle afspraken;
• Ondersteuning van sectoren bij het maken van protocollen.
Lees meer in het nieuwsbericht 'NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen rondom COVID-19'

Kan ik voor mijn branche ook een NEN-spec ontwikkelen?
Lees meer over de fast track procedure voor de ontwikkeling van een NEN-spec.

Is het toepassen van een NEN-spec verplicht?
Nee, een NEN-spec heeft geen verplichtend karakter. Het biedt richtlijnen en aanbevelingen, opgesteld door experts.

Hoe lang is een NEN-spec geldig?
Een NEN-spec is maximaal zes maanden geldig en zal worden geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen.

Wat is aangepast in NEN-spec kantoorwerkplekken versie 1.1 ten opzichte van versie 1?
Op 8 juni is een nieuwe versie gepubliceerd, versie 1.1. In deze nieuwe versie zijn een aantal correcties en verbeteringen zijn aangebracht. In tabel 2 is de oppervlakte voor een medewerker op een enkele werkplek gecorrigeerd en in Bijlage A zijn de aanbevelingen voor ventilatie nader gespecificeerd en is de verwijzing naar NEN-EN 16798-1 gecorrigeerd.

Rol van NEN

NEN is de (inter)nationale expert in het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken, zowel voor snelle als langdurige normtrajecten. We faciliteren, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Doordat we voor het ontwikkelen van een NEN-spec gebruik maken van nieuwe vormen van online samenwerking en het zoveel mogelijk processtappen samen te voegen, wordt het proces enorm versneld. Zo kunnen via NEN afspraken en richtlijnen in korte tijd worden opgesteld, maar wordt dat wel eenduidig en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid gedaan.

In een NEN-spec kunnen snel afspraken vastgelegd worden om de risico’s die COVID-19 op het werk, in het OV, op scholen, in restaurants, theaters, cafés, bioscopen of in de openbare ruimte met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken. Deze risico’s zijn vaak aanvullend ten opzichte van bestaande risico’s waarvoor in bestaande normen al maatregelen zijn beschreven.

Meer weten over de rol van NEN en de oplossingen die we bieden in deze uitzonderlijke periode van COVID-19? Kijk op de webpagina nen.nl/covid-19

Klantenservice e-mail

Klantenservice e-mail

Meer informatie? Neem dan contact op met de klantenservice, e-mail klantenservice@nen.nl.