Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC)

De groei van de wereldbevolking, die gepaard gaat met toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming, vraagt van (grotere) steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken. Een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken al dan niet gepaard met technologische oplossingen en afstemming tussen diverse sectoren binnen steden en met de burger is hierbij cruciaal.

Hoe kunnen steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om de juiste keuzes te maken en relevante (best) practices te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie, opschaling en export van innovaties binnen steden, regio’s en (inter)nationaal? Veel Steden zoeken samen met hun directe partners naar houvast en (transsectorale) afstemming om hun stad ‘Smart’ te maken. Dit vraagt om ondersteunende, breed gedragen afspraken en leidraden die vertrouwen creëren voor investeringen en verdere innovatie.

De Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) is een nationaal samenwerkingsverband van keystakeholders die zich inzet om – in verbinding met (inter)nationale netwerken – aan bovenstaande invulling te geven.

Missie
Nederlandse steden en gebieden ondersteunen om stedelijke processen en systemen integraal, efficiënter en effectiever te laten opereren in volle samenhang met elkaar. Hiermee kan een holistisch functioneren van de stad an sich bereikt worden, een smart en resilient city.
Visie
Door goede en operationele (internationaal gewaarborgde) samenwerking, afspraken en standaarden (normen) komen tot smart en resilient cities die in staat zijn effectief en succesvol in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals snelle urbanisatie, ingrijpende klimaatveranderingen, toenemende technische innovatiestromen, sociaal economische veranderingen, en andere manieren van leven, leren en werken.
Doelstellingen
Om als stad smart en resilient te worden dient het totale stedelijk functioneren van systemen en processen in integrale samenhang te worden betrokken. Het bepalen van strategische keuzes gebaseerd op visie is daarbij het begin van het transitieproces en vormt de basis voor eventuele standaarden. Om steden beter voor te bereiden op de ingrijpende en uitdagende veranderingen van de stedelijke processen en systemen is behoefte aan strategie en leiderschap; vanuit de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) wordt hier mede invulling aan gegeven. De NLSAG-SC heeft zich de volgende doelen gesteld:

Generieke doelen:

Het optimaliseren van Smart City cross sector interoperabiliteit en toegankelijkheid van infrastructuur, systemen en diensten in een multi-stakeholder proces binnen nationale netwerken en dit af te stemmen met Europese en mondiale netwerken.

1. Het ontwikkelen van een nationale, breed gedragen strategie en afstemming daarvan met betrekking tot standaardisatie en normalisatie voor Smart Cities op het gebied van aanpak, proces en techniek.
2.Ondersteunen van gemeenten en andere partners op gemeenschappelijke onderwerpen (common issues).
3.Aansluiten op nationale en internationale ontwikkelingen in normalisatienetwerken.

In NLSAG-SC komen vertegenwoordigers uit steden, Rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven enkele keren per jaar bijeen om visies te ontwikkelen en strategische besluiten te nemen voor de nationale normontwikkeling rondom Smart en Resilient Cities.
De NLSAG-SC bestaat uit de leden (een brede vertegenwoordiging vanuit de markt), een voorzitter vanuit de markt en facilitering en ondersteuning vanuit NEN door secretariaatsvoering en business development (acquisitie en doorontwikkeling).

Werkgroepen
In werkgroepen worden deelprojecten verder uitgewerkt, afgestemd, ontwikkeld en toegepast. Dit vindt plaats op (snijpunten van) de volgende deelgebieden: smart mobility, smart energy, smart living, smart economy, smart people en smart environment.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen ingesteld:
1. Werkgroep Smart City Platforms
2. Werkgroep City Indicators
Positie binnen NEN
Gezien het discipline- en sectoroverschrijdende karakter van Smart Cities wordt ervoor gekozen om de NLSAG-SC overkoepelend aan de gerelateerde (bestaande) normcommissies bij NEN te positioneren met een adviserende rol. Hierdoor kan direct ingeplugd worden bij de relevante normcommissies waar de markt reeds aan tafel zit en aan sector- en onderwerpspecifieke Smart City projecten werkt. De betrokkenheid van relevante normcommissies kan direct door vertegenwoordiging in de NLSAG-SC (en/of onderliggende werkgroepen) of indirect via het secretarissen van betreffende normcommissies.
Verbindingen met omgeving
Voor NLSAG-SC zijn verbindingen met relevante netwerken en organen van belang voor informatie-uitwisseling, behoeftepeiling, input, afstemming, invloed uitoefenen en disseminatie van kennis.

Het gaat om verbinding met:
- Coördinatiegroepen (inter)nationale normalisatienetwerken (zie tab internationaal)
- Nationale Smart City netwerken als Digitale Steden Agenda, Platform31, Online platform Smart Cities, Agenda Stad en G32
- Verbinding met de markt via bestaande NEN normcommissies
- Industriële consortia.
Internationale normalisatienetwerken
Alle Europese en mondiale normalisatie-organisaties hebben overkoepelende coördinatiegroepen opgezet voor de planning, coördinatie en behoeftepeiling van discipline- en sectoroverschrijdende standaardisatie-activiteiten. Vanuit NLSAG-SC kan vertegenwoordiging en participatie in de internationale coördinatiegroepen plaatsvinden. Als partner van de Nederlandse markt biedt NEN toegang tot het nationale, Europese en mondiale normalisatienetwerk. NEN neemt dan ook deel aan deze coördinatiegroepen en rapporteert aan NLSAG-SC. Voor meer informatie over de internationale coördinatiegroepen en normalisatienetwerken kunt u contact opnemen.
Link naar de CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group ‘Smart and Sustainable Cities and Communities’ (SSCC-CG).
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) [ingeklapt] In juli 2012 heeft de Europese Commissie het EIP-SCC gelanceerd om samenwerking tussen de sectoren tot stand te brengen en technologie te combineren om invulling te geven aan de behoeften van steden. Hierop volgend is in oktober 2013 een Strategic Implementation Plan (SIP) met een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke doelen en voorstellen voor implementatie opgesteld en in 2014 een Operationeel Implementation Plan (OIP). Deze plannen zijn de basis voor de vijf Horizon 2020-projecten van de Europese Commissie. NLSAG-SC hanteert bij de uitvoering van projecten zoveel mogelijk de principes van EIP-SCC.

De samenstelling beoogt een brede en evenwichtige nationale vertegenwoordiging van belanghebbenden in relatie tot Smart Cities. Naast individuele organisaties zijn ook koepel- en branche/beroepsorganisaties en netwerken vertegenwoordigd waarbij de betreffende deelnemer optreedt namens zijn achterban. Momenteel wordt nog acquisitie gedaan voor uitbreiding van de ledenlijst.

Stakeholder categorie Vertegenwoordigt organisatie Vertegenwoordiger
Gemeenten Gemeente Amsterdam Ger Baron/Siham El Yassin
Gemeente Den Haag Dirk van Brederode
Gemeente Eindhoven Olha Bondarenko / Niels Wiersma
Gemeente Rotterdam Frank Vieveen
Gemeente Utrecht Brigitte Hulscher
Overheden Geonovum / Kadaster Hans Nouwens / Jene van der Heijde
Ministerie IenM Willemieke Hornis
CBS Barteld Braaksma
RVO Guus Derks
Infastructuurbedrijven Alliander Maarten Welmers
Onderzoek & Opleiding TU Delft Nico Tillie
Advies/Consultancy Strateq (voorzitter) Cor Rademaker
TNO Berry Vetjens / Wout Hofman
Overige Digitale Steden Agenda Wim Oosterveld
Platform31 Nico van Buren
VNG/KING Theo Peters
GSC3 Bram Reinders
Secretariaat NEN Remco Perotti / Jeannette Hoffman-Zuter
Business Development NEN Emiel Verhoeff

Bent u keystakeholder voor Smart Cities en wenst u ook deel te nemen? Neem dan contact op met Business Development, Emiel Verhoeff, telefoon (015 2 60334) of email Emiel Verhoeff.

Voor contactgegevens van de leden kunt u contact opnemen met NEN Business Development.

Actueel nieuws

NEN draagt bij aan gezamenlijke Smart City Strategie

02-02-2017 Een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Nationale Smart City Strategie. Deze werd 25 januari aangeboden aan premier Mark Rutte, die om een gedragen Smart City visie had gevraagd. De G5 steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) en de G32 zien voor henzelf een leidende rol en vragen de steun van het Rijk.

Lees meer

Smart City strategie en standaarden in ontwikkeling

09-01-2017 Veel Nederlandse steden, universiteiten, bedrijven, overheden en netwerken zijn vanuit hun eigen doelen en expertise actief in smart cities. Om complementair aan elkaar te werken, kansen beter te benutten en gezamenlijk de transitie te maken, wordt in een samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie ontwikkeld. Voor de actielijn standaardisatie legt NEN als een van de partners – en als kernteamlid – de verbinding met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC).

Lees meer

Samenwerking Nederlandse steden voor integrale aanpak Smart City

11-11-2016 Van 15 tot 17 november vindt het Smart City Expo World Congress plaats in Barcelona. De Nederlandse steden Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht presenteren gezamenlijk hun Smart City projecten in samenwerking met RVO; dit vindt plaats in het Holland Paviljoen. Naast deze steden zijn onder andere ook NEN, RVO, VNG en KING aanwezig.

Lees meer

Internationale dag van de stad: Smart Cities

24-10-2016 De laatste dag van de maand oktober staat in het teken van de ‘internationale Dag van de Stad’. Deze dag geeft extra aandacht aan de samenwerking tussen steden voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Smart Cities, een term die we steeds vaker horen, kunnen hier deel van uit maken. Hoe kunnen we hier aan bijdragen?

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

13-09-2016 De digitale revolutie rolt momenteel over ons heen. Iedereen leert daarmee om te gaan en dat is ook het doel van de verkiezing Slimste (binnen)Stad van Nederland. Vorig jaar is deze verkiezing voor het eerst gehouden waar twee winnaars uit kwamen; Utrecht voor de categorie ‘Visie’ en Breda voor de categorie ‘Project’.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Neem contact op


  

Contactpersonen NLSAG-SC
Voorzitter Cor Rademaker (Strateq)
Secretaris Remco Perotti en Jeannette Hofman
(NEN) 015 2 690 393
Business Development Emiel Verhoeff (NEN) 06 333 34 651

Deelnemers zijn onder andere: