Normcommissie Informatievoorziening in de zorg

Informatiebeveiliging & privacy, informatiemodellen, semantiek en interoperabiliteit van gegevensuitwisseling en informatievoorziening op het gebied van de farmacie.

Ook meepraten?

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging is een uitdagende, maar noodzakelijke verplichting voor organisaties. Zeker in de zorgsector, waar medische- en patiëntgegevens veelvuldig worden uitgewisseld. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger. Standaarden voor privacy, autorisatie, logging en veilige mail kunnen deze strengere eisen duiden en implementeerbaar maken.

Interoperabiliteit: Gegevensuitwisseling in de zorg

Goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieder en de patiënt draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. Zorgbreed is er een gedeelde wil én een gevoel van urgentie om hierin te slagen. Standaarden op het gebied van interoperabiliteit, ondersteund door eenheid van taal en techniek, zijn noodzakelijk om daadwerkelijk gegevensuitwisseling tot stand te brengen.

Informatievoorziening op het gebied van de farmacie

De toepassing van ICT in farmacie- en geneesmiddelen gerelateerde applicaties.

Werkgebied & activiteiten

Werkgebied

De zorgsector is wezenlijk anders dan andere sectoren en de Nederlandse zorg verschilt van die in andere landen. De toegevoegde waarde van nationale normen voor gegevensuitwisseling en informatiebeveiliging, speciaal voor de zorg- en welzijnssector, is daarom groot.

De normcommissie stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat de Nederlandse informatievoorziening, inclusief de daarvoor ontwikkelde infrastructuren aansluiten en/of aangesloten blijven bij internationale standaarden op het gebied van Informatiebeveiliging en Interoperabiliteit.

Tegelijkertijd dienen ook de, in recente nationale zorgprogramma’s, gemaakte afspraken te worden geïncorporeerd in de actuele normen en standaarden. Daarnaast bewaakt de normcommissie de aansluiting bij de ontwikkeling van (inter)nationale standaarden van andere standaardisatie organisaties als Nictiz, IHE en HL7.

Informatiebeveiliging
Voor het zorgveld is ook van belang dat de informatievoorziening voldoet aan internationale wetgeving en richtlijnen op het gebied van informatieveiligheid, privacy en interoperabiliteit. Speciaal voor de toepassing van ICT in de farmacie is het belang van aansluiting op het internationale standaarden, eisen en richtlijnen groot.

Architectuur en informatiemodellen
Gegevensuitwisseling kan niet zonder goede afspraken over de ontwikkeling en beheer van informatieproducten. De basis voor deze informatieproducten wordt gevormd door architectuur en informatiemodellen. De normcommissie is betrokken bij de normen voor ontwikkeling en beheer van de informatiemodellen.

Farmacie
Op het gebied van de farmacie heeft Nederland belang de Nederlandse ervaringen en eisen te delen en bij zo te dragen aan de ontwikkeling van de internationale normen. Vanuit de Spiegelgroep Farmacie participeren de Nederlandse experts actief in de ISO werkgroep (dat tevens de Europese werkgroep omvat) en heeft Nederland grote invloed op de totstandkoming van de ISO normen door specifieke projecten te leiden en mee te schrijven aan een serie normen en implementatievoorschriften over de samenstelling van geneesmiddelen (Identification of Medicinal Products - IDMP), de norm voor elektronische recepten en de norm met eisen voor databanken met gegevens van geneesmiddelen voor de gezondheidszorg.

Activiteiten

Bekijk de belangrijkste onderwerpen waar nationaal en internationaal aan gewerkt wordt.

Onderwerpen

Structuur

De leden van normcommissie 303 006 ‘Informatievoorziening in de zorg’ komt viermaal per jaar bij elkaar om gezamenlijk het (inter)nationale werkprogramma te bespreken.

De leden van de normcommissie met als aandachtgebied farmacie komen daarnaast ook nog 2 maal per jaar samen als spiegelgroep voor het internationale farmacie programma.

Daarnaast wordt er in nationale werkgroepen en internationale spiegelgroepen gewerkt aan de hierboven genoemde normalisatietrajecten en overige activiteiten als het organiseren van kennis-sessies en het publiceren van (white) papers.

De normcommissie ‘spiegelt’ het werkprogramma van ISO/TC 215 en CEN/TC 251. Beiden getiteld: Health informatics.

Net als binnen de normcommissie wordt het werk gedaan in werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn actief binnen deze TC’s.

Bekijk de werkgroepen

Wie doen er mee?

Iedere organisatie met een belang, met belangstelling en de bereidheid een bijdrage te leveren is van harte welkom lid te worden van de normcommissie.

De normcommissie streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden uit het zorgveld:

 • (Brancheorganisaties van) zorginstellingen
 • (Brancheorganisaties van) (software- en hulpmiddelen) leveranciers
 • Overheid
 • Wetenschap
 • Adviserende partijen
 • Overige stakeholders

Zorginstellingen en de aan hen adviserende partijen zijn goed vertegenwoordigd. Ook vertegenwoordigers van standaardisatie-organisaties, overheid, wetenschap zijn lid van de commissie.

Op dit moment ontbreekt het vooral aan voldoende participatie van leveranciers. Hoewel de leveranciers goed vertegenwoordigd zijn in de lopende trajecten en projecten, zou een actieve deelname aan de overkoepelende normcommissie een waardevolle toevoeging betekenen.

Publicaties & nieuws

Publicaties

De normcommissie heeft recent de volgende documenten gepubliceerd:

Whitepaper i.s.m. PBLQ

Hoe ondersteunen de normen de implementatie van de AVG in de Zorg Informatiebeveiliging is een belangrijk aspect binnen de Nederlandse zorg. In dit artikel wordt de relatie gelegd tussen de AVG, NEN 7510:2017 en andere normen die een rol kunnen spelen bij het voldoen aan de AVG.

NTA 7516: Veilige mail

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, “zonder passende technische en organisatorische maatregelen”, voldoet niet aan de eisen. Er is op dit moment echter geen zekerheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG gebruikt kan worden. NTA 7516 kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

NEN 7524:Pseudonimisatiedienstverlening

NEN 7524 stelt eisen aan dienstverleners die pseudonimisatiediensten leveren. Pseudonimiseren is een erkende manier om privacy te beschermen in gezondheidsdata. NEN 7524 geeft ook richtlijnen aan klanten van pseudonimisatiedienstverleners.

Toepassing van informatiebeveiligingsnormen in het zorginkoopproces

De normcommissie ‘Informatie voorziening in de zorg’ hoopt met de aanbevelingen in deze whitepaper meer duidelijkheid te scheppen over de toepasbaarheid en toepasselijkheid van de bekendste NEN normen met betrekking tot informatiebeveiliging. En zo te voorkomen dat aan ‘autofabrikanten om rijbewijzen’ wordt gevraagd.

Patiëntveiligheid afhankelijk van goed functionerende ICT

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) constateert in het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’ dat ziekenhuizen zich bewust zijn van de afhankelijkheid van ICT-systemen, maar minder goed zijn voorbereid op uitval. >>Lees het artikel

Nieuws

NEN feliciteert Brand Compliance

02-04-2020 De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede g...

Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten

27-03-2020 Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en and...

Beperkte wijzigingen in de normen managementsystemen voor informatiebeveiliging

24-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn be...

Aanvulling informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510 gepubliceerd

21-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn be...

Herziening norm hanteren van code- en andere terminologiestelsels van medische informatica

14-02-2020 De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daa...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

 • Internationaal: aan verschillende internationale werkgroepen is de NL-deelname groot.
 • Nationaal: leden participeren in diverse landelijke werkgroepen.

Invloed

 • Internationaal: invloed is groot; NL-inbreng en commentaar worden gewaardeerd.
 • Nationaal: het ontbreekt aan NL-experts in diverse ISO-werkgroepen.

Kennis

 • Internationaal: NL-experts nemen deel aan diverse werkgroepen.
 • Nationaal: binnen de platforms is het kennisniveau hoog.

Draagvlak

 • Met 10 leden in de normcommissie is er draagvlak. Uitbreiding van de commissie is gewenst.

Contact & meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de zorg, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Of neem direct contact op met Kars Jansen of Paul Vermeulen voor meer informatie.

Kars Jansen

Kars Jansen

Kars Jansen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 261 of via zw@nen.nl.

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 261 of via zw@nen.nl.