Management in Onderwijs- en Opleidingsinstellingen

ISO Project Committee ISO/PC 288 ontwikkelt ISO 21001, de nieuwe norm voor zowel publieke als private onderwijs- en opleidingsinstellingen en zorgt daarmee voor een uniform en integraal managementsysteem en begrippenkader. De NEN normcommissie ‘Management in onderwijs- en opleidingsinstellingen’ zorgt voor de Nederlandse inbreng. Volgens de huidige planning is ISO 21001 in 2018 gereed.


 

Wat biedt ISO 21001?

Deze internationale norm gaat eisen bevatten voor managementsystemen in onderwijs- en opleidingsinstellingen (ISO 21001), waarmee een onderwijsinstelling:

  • borgt dat zij op consistente wijze onderwijs en bijbehorende diensten verzorgt waarmee zij voldoet aan de eisen, wensen en verwachtingen van de leerlingen/studenten/cursisten en andere belanghebbenden; op transparante wijze de beoogde resultaten realiseert en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
  • werkt aan continue verbetering van haar organisatie door middel van een effectief managementsysteem waarmee een onderwijsinstelling steeds beter voldoet aan de eisen, wensen en behoeften van de leerlingen/studenten/cursisten en andere belanghebbenden;
  • zichzelf efficiënt en effectief kan verantwoorden, zowel intern als extern (de Inspectie van het onderwijs en de normcommissie verwachten dat dit bijdraagt aan mogelijkheden voor proportioneel toezicht);
  • zich kan profileren en positioneren met een internationaal geaccepteerde managementaanpak.

Waarom deze specifieke ISO-norm?

Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedere samenleving een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling en stabiliteit. Goed onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor kwalitatief hoogwaardige kennis en vaardigheden, pedagogische en didactische aspecten van kennisoverdracht en meer en meer door het aspect van co-creatie.

Wereldwijd bestaan er grote verschillen in ontwikkelde onderwijssystemen en opvattingen over goed management van onderwijs. Wat goed onderwijsmanagement is, is met de toenemende internationalisering niet langer een vraagstuk op nationaal niveau alleen. Daarom zijn internationaal zo’n 20 landen actief om met elkaar de norm ISO 21001 Educational organization management systems – Requirements with guidance for use te ontwikkelen. Participatie van Nederland in de ontwikkeling van deze norm is een unieke mogelijkheid voor Nederland om mee te werken aan de vormgeving van deze norm en daar specifieke Nederlandse goede praktijken in op te nemen.


Voor wie is ISO 21001?

ISO 21001 is bedoeld voor alle instellingen die onderwijs en opleidingen verzorgen: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs, Hoger onderwijs, Universiteiten en private opleidingen. Voor instellingen van klein tot groot.


Artikelen over ISO 21001 (PDF)

De norm als kader

ISO normen geven uitdrukking aan de internationale consensus over wat goed werkt en wat opschaling verdient. Zo moet ook worden aangekeken tegen deze internationale norm voor management van onderwijs- en opleidingsinstellingen. De norm is bedoeld als basis en kader voor de vele bestaande aanpakken voor goed onderwijs. Voor de, voor Nederland zo kenmerkende, vrijheid van onderwijs en verscheidenheid aan onderwijsvormen, blijft binnen ISO 21001 alle ruimte bestaan.

Focus

In vergelijking met ISO 9001, de generieke norm met eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen, focust ISO 21001 zich meer op de specifieke interactie tussen de onderwijs- en opleidingsinstelling en de leerling/student/cursist en andere belanghebbenden, zoals ouders, stagebedrijven, toeleverende scholen en inspectie. De traditionele klant - leverancier relatie van ISO 9001 wordt geherdefinieerd en uitgewerkt tot een samenwerkend partnerschap van opleider/docent met leerling/student/cursist gericht op co-creatie.

Daarnaast is ISO 21001 toe te passen voor het bestuur van scholen en opleidingsinstellingen. Het geeft aanwijzingen om te komen tot effectief beleid voor de instelling op basis van een omgevingsanalyse, stakeholderanalyse en bepaling van kansen en risico’s met passende maatregelen (een soort SWOT-analyse) op basis van de beproefde managementsysteemaanpak.

De scope omvat alle soorten onderwijs en opleidingen van elk niveau en zal gelden voor regulier onderwijs en private opleidingsinstellingen.

ISO 21001 is een ISO-norm waarvoor een instelling zich kan laten certificeren.

Toegevoegde waarde

Het onderwijs in Nederland is sterk verankerd in de wetgeving. De daaruit voortvloeiende toezichts-, beoordelings- en waarderingskaders vormen de nu gehanteerde norm. Daarbij zien we dat binnen enkele sectoren ook internationale normen worden gehanteerd.
Opleidingen die niet verankerd zijn in de wetgeving profileren zich eveneens steeds meer op het gebied van kwaliteit en professionaliteit en volgen daarbij verschillende normen.

De toegevoegde waarde van een ISO-norm is dat er voor het gehele, publieke en private, onderwijs- en opleidingenveld uniforme terminologie en kaders komen die Nederlandse partijen kunnen inspireren de eigen kaders voor onderwijsmanagement te vernieuwen en te verbeteren. De norm dekt alle onderwerpen in het onderwijs- en opleidingenveld en helpt tegenstellingen of verschillen tussen internationale, nationale, regionale of branche standaarden te overbruggen.
De Inspectie van het onderwijs staat bijzonder positief tegenover de ontwikkeling van deze nieuwe internationale norm en volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling.

Daarnaast kunnen scholen en opleidingsinstellingen zich profileren en positioneren in de markt met een internationaal geaccepteerde managementaanpak. Een bezegeling met een ISO-certificaat helpt de klanten van onderwijs (leerlingen/studenten/cursisten, ouders, werkgevers) bij het maken van hun keuze voor een onderwijs- of opleidingsinstelling.

Voor opleidingsinstellingen die al een certificaat voor een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem hebben is de overstap naar ISO 21001 vrij eenvoudig te maken. Met deze overstap internaliseert u de praktijk van onderwijs en opleiden nog beter in uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Aanpak en tijdpad

Op internationaal niveau werken delegaties uit zo’n 20 landen samen aan de inhoud van deze norm. Naast Nederland zijn dat onder andere Duitsland, Portugal, Oostenrijk, Libanon, Roemenië, Zweden, Zuid Korea, Japan, Mexico en Canada.

De inbreng vanuit Nederland aan deze internationale commissie wordt voorbereid in de Nederlandse normcommissie. De normcommissie zorgt ervoor dat de Nederlandse inbreng zo effectief mogelijk op internationaal niveau wordt doorgespeeld. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van onderwijsvormen in deze normcommissie.

Binnen ISO en NEN worden ‘bottom-up’ afspraken vastgelegd in normen en richtlijnen. Kernwaarden voor deze samenwerking zijn consensus en transparantie.

Volgens de huidige planning is ISO 21001 in 2018 gereed.

Meedoen

Als deelnemer van de NEN-normcommissie kunt u participeren in de ontwikkeling van de ISO 21001 en inbreng leveren op de ontwikkeling van de norm. Daarnaast bent u als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in het ISO-traject. U kunt alvast onderdelen toepassen in uw eigen organisatie en u heeft via de commissie toegang tot een groot netwerk van experts, zowel in Nederland als internationaal. Door deelname kunt u zich profileren en positioneren in de markt door vertrouwd te zijn met een internationaal geaccepteerde managementaanpak.

Voor deelname in de NEN-normcommissie kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, telefoon (015) 2 690 239, e-mail annemarie.dejong@nen.nl

 

Eerder door u bekeken

 

Vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Annemarie de Jong.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303


 

Internationale website

Kijk op de website van ISO/PC 288 voor meer informatie op internationaal normalisatiegebied


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl