Wat gebeurt er met de ISO normen op het gebied van managementsystemen?

08-09-2015 Alle management systeemnormen van ISO gaan de nieuwe 'High Level Structure' (HLS) volgen. Wat betekent dit voor de ISO normen?

Welke normen gaan de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) volgen?

De nieuwe edities van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 milieumanagement zijn nu beschikbaar. Betekent dit dat alles nu klaar is? Zeker niet! ISO 45001, de ISO-norm voor arbeidsomstandigheden vervangt in 2016 de OHSAS 18001. En dat is niet de enige norm. Alle management systeemnormen van ISO gaan de nieuwe 'High Level Structure' (HLS) volgen. Groot voordeel is dat geïntegreerde toepassing en het stapsgewijs uitbreiden van systeemcertificaten eenvoudiger wordt. Door de nieuwe inhoud en structuur sluiten de managementsysteemnormen straks beter aan bij elkaar en bij de in organisaties gangbare besturingsmodellen, ofwel de wijze waarop ‘corporate governance’ vorm krijgt.

Ook u kunt meewerken aan deze normen!

Gezien de planning heeft u alle tijd en gelegenheid om actief mee te werken aan die nieuwe managementsysteemnormen.

Als u nu lid wordt van een normcommissie, bent u betrokken bij de herziening van de normen, kunt u invloed uitoefenen op de totstandkoming, bent u als eerste op de hoogte van de veranderingen, ziet u de impact van de nieuwe normen op uw organisatie en maakt u deel uit van een groot netwerk van (inter)nationale experts.

Arbomanagement
De normcommissie oefent actief invloed uit op de ontwikkeling van de nieuwe norm.Naar verwachting wordt de definitieve norm begin 2017 gepubliceerd.
Assetmanagement
Inmiddels zijn op ISO-niveau de eerste ervaringen met de toepassing van de ISO 55000-serie uitgewisseld. De herziening van ISO 55002 is al gestart en er is een werkgroep actief die de relaties tussen het assetmanagement en financiële management van een organisatie in kaart brengt.
Compliance management
De normcommissie ontwikkelt in aanvulling op ISO 19600 nationale richtlijnen voor het creëren van de juiste cultuur en sturing op compliant gedrag in organisaties en voor het uitvoeren van een zelfassessement van de toepassing van ISO 19600.
Energiemanagement
De commissie is o.a. verantwoordelijk voor ISO 50001 voor energiemanagementsystemen en bijbehorende familie van normen. ISO 50001 is herzien, waarbij de HLS is geïmplementeerd. Binnenkort verschijnt deze norm in het Nederlands.
Facility management
De Normsubcommissie organisatie van Facility Management volgt de ontwikkeling van de Facility Management System Standard ISO 41001. Deze nieuwe norm is van toepassing op organisaties die Facility Management diensten aanbieden of afnemen.
Informatiebeveiliging
In 2013 zijn nieuwe versies verschenen van ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002. Deze versies zijn al opgezet volgens de ‘High Level Structure’ die door ISO is vastgesteld voor alle managementnormen. In 2016 start de revisie van NEN 7510: informatiebeveiliging voor de zorg. De nieuwe NEN 7510 is gebaseerd op de nieuwe versies van de brondocumenten ISO 27001/2 alsook ISO 27799.
Kwaliteitsmanagement
Op dit moment worden de ondersteunende richtlijnen bij ISO 9001 getoetst en zonodig herzien op basis van ISO 9001:2015.
ISO 9001 voor de zorg
De norm bevat extra eisen met betrekking tot patiënt/cliëntveiligheid en informatiebeveiliging ten opzicht van ISO 9001. NEN heeft een certificatieschema voor deze norm ontwikkeld en beheert dit schema.
Milieumanagement
Deze normcommissie is ook verant woordelijk voor andere normen in de ISO 14000-serie, zoals die voor mitigatie van en adaptatie aan klimaat verandering, levenscyclusanalyse en milieulabelling.
Maatschappelijke veiligheid
Deze commissie houdt zich bezig met verschillende onderwerpen rondom veiligheid, zoals security, crisisbeheersing en CBRN. Bovendien speelt de norm commissie ook in op nieuwe ontwikkelingen en technologieën.
Olie-en gasindustrie
Deze commissie houdt zich bezig met internationale normalisatie van materialen, uitrusting en offshore constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie.Deze industrie heeft een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor product- en dienstenleveranciers dienstenleveranciers, ISO 29001, deze wordt herzien om op een lijn te brengen met ISO 9001:2015. Hierbij wordt meer aandacht besteed aan risicobeoordeling van kritieke elementen. Daarnaast werkt de olie- en gasindustrie aan een operating managementsysteemnorm.
Risicomanagement
De normcommissie ‘Risicomanagement’ verzorgt en bepaalt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van risicomanagement (ISO 31000) zoals die plaatsvindt in de internationale commissie ISO/TC 262.
Voedselveiligheidsmanagement
De normcommissie ‘Voedselveiligheidsmanagement’ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied en bij de herziening van ISO 22000.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden die de verschillende normcommisies u te bieden hebben, kunt u contact opnemen met de consultant die betrokken is bij de normcommissie.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Marketing Standards.

Platform managementsystemen

Voor normgebruikers faciliteert NEN het Platform managementsystemen. Bij de bijeenkomsten van dit platform worden ook de normcommissieleden uitgenodigd, zodat de normschrijvers en de normgebruikers elkaar ontmoeten en kennis en ervaring kunnen delen.

Waarom meedoen?

  • Direct invloed uitoefenen op de inhoud van een norm
  • Bij de top aan tafel uit uw sector
  • Als eerste op de hoogte van veranderingen in uw vakgebied

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.