Veelgestelde vragen Publicatieplatform ISO 26000


We kunnen ons voorstellen dat u nog wat vragen heeft. In dit overzicht hebben we de meest voorkomende vragen opgenomen.

1. Wat is het Publicatieplatform ISO 26000?
Het publicatieplatform is bedoeld voor organisaties die hun zelfverklaring willen publiceren. NEN biedt drie opties (vraag 5) voor de publicatie van uw zelfverklaring.

Het publicatieplatform is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld. Voor organisaties is dit een mogelijkheid om zich met hun MVO-prestaties te profileren. Voor de stakeholders (zoals overheden en klanten) biedt het publicatieplatform een gemakkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat van de MVO-ambities van organisaties. Organisaties kunnen op het publicatieplatform op een gestructureerde manier inzicht geven in hun toepassing van ISO 26000 als vorm van het afleggen van rekenschap en communiceren met en betrekken van stakeholders. Stakeholder kunnen met de geboden informatie zelf beoordelen wat ze vinden van de MVO-inspanningen van organisaties, een principe dat helemaal past binnen het gedachtengoed van ISO 26000.

2. Wat is een zelfverklaring ISO 26000?
Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte (bij organisaties en hun stakeholders) om te kunnen laten zien dat en hoe ISO 26000 wordt toegepast, is de zelfverklaring ISO 26000 ontwikkeld. De uitvoering van een self-assessment die ten grondslag ligt aan de zelfverklaring en het format voor de verklaring zelf en de onderbouwing daarvan zijn vastgelegd in de NPR 9026+C1, kortweg NPR 9026. De zelfverklaring (inclusief de onderbouwing) kan worden gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN.

3. Wat is de NPR 9026+C1?
Eind oktober 2012 is er een gecorrigeerde versie van de NPR 9026 gepubliceerd, namelijk: NPR 9026+C1: 2012. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle nieuwe en/of geactualiseerde zelfverklaringen (inclusief onderbouwingen) gebaseerd zijn op de NPR 9026+C1:2012, (kortweg NPR 9026). NPR 9026 bevat 40 vragen die zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen van de internationale norm NEN-ISO 26000:2010. Voor het principe 4.8 ’respect voor mensenrechten’ in NEN-ISO 26000 is bij de formulering van de aandachtspunten bij de desbetreffende vraag teveel afgeweken van de originele tekst van NEN-ISO 26000 zelf. Door deze afwijking zou een organisatie kunnen worden gevraagd te handelen in strijd met internationaal recht en/of nationale wetgeving. Om dit te voorkomen is vraag 7 uit de NPR 9026: 2011 gewijzigd en is er op dit moment een nieuwe versie beschikbaar NPR 9026+C1: 2012. De wijzigingen zijn toegelicht en opgenomen in het correctieblad dat gratis via onze normshop beschikbaar is.

4. Hoe ziet de zelfverklaring er uit?
De zelfverklaring is een document, waarin verklaard wordt, dat ISO 26000 wordt toegepast door de organisatie. Deze zelfverklaring bevat de letterlijke tekst van bijlage A uit de NPR 9026. Er mag niet worden afgeweken van deze tekst. Dit om de vergelijkbaarheid en uniformiteit te kunnen waarborgen.
Daarnaast bestaat de zelfverklaring uit een onderbouwing over de wijze waarop ISO 26000 wordt toegepast. Deze onderbouwing kan opgesteld zijn aan de hand van bijlage B en eventueel C van de NPR 9026. Dit zijn respectievelijk optie 2 en 3 (zie ook vraag 5) van het Publicatieplatform. Ook kan men kiezen voor een alternatief; een rapportage met daarin een toelichting op de 4 gebieden van ISO 26000, namelijk:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
Dit is optie 1 (zie ook vraag 5) van het Publicatieplatform.

5. Wat zijn de 3 opties voor publicatie van de zelfverklaring?
De opties verschillen van elkaar in de mate van transparantie, ofwel de mate van detail waarin de toepassing van ISO 26000 wordt beschreven als onderbouwing van de zelfverklaring (zie ook vraag 4). De opties zeggen niet iets over hoe ‘goed’ de MVO-ambities en-resultaten van een organisatie zijn. In optie 3 is men het meest transparant want hier wordt de meeste onderbouwing gegeven. Kijk voor een nadere toelichting over de opties bij de toelichting op de website.

6. Hoe kan ik me aanmelden voor het Publicatieplatform?
U kunt zich via onze website eenvoudig aanmelden voor het Publicatieplatform. Uiterlijk binnen twee weken na toezending van uw zelfverklaring met onderbouwing ontvangt u een bevindingenrapport met het resultaat van de review van de documenten.

7. Waar stuur ik mijn herziene verklaring naar toe?
Als u een bericht hebt ontvangen dat uw verklaring verlopen is, kunt u de herziene documenten mailen aan managementsystemen@nen.nl.

8. Kan ik mijn GRI rapportage gebruiken als onderbouwing voor de zelfverklaring?
U kunt zeker een zelfverklaring opstellen aan de hand van een GRI rapport. Er zijn weliswaar overeenkomsten en relaties tussen ISO 26000 en GRI, maar het zijn toch heel verschillende instrumenten. Een duurzaamheidsrapportage conform GRI is dan ook iets anders dan de onderbouwing van een zelfverklaring over de toepassing van ISO 26000. GRI geeft parameters voor rapportage van (bedrijfs)resultaten. Met een zelfverklaring geeft een organisatie een verklaring af dat ISO 26000 wordt toegepast. Een organisatie met een GRI verslag hoeft niet automatisch ISO 26000 toe te passen. Al zit ook hier overlap tussen, in een linkage document (GRI G3 en ISO 26000) is dit nader toegelicht.

ISO 26000 geeft principes en richtlijnen voor het invullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens NPR 9026 is een zelfverklaring ISO 26000 gebaseerd op een self-assessment waarbij de 40 vragen uit hoofdstuk 5-7 van de NPR zijn beantwoord. Het gaat daarbij om vragen naar processen en organisatie (hoe worden onderdelen uit ISO 26000 toegepast), welke thema's en onderwerpen zijn belangrijk (wijze van analyse en prioritering) en welke acties zijn ondernomen en welke resultaten zijn geboekt? Met name bij de laatste categorie is een behoorlijke overlap met GRI-indicatoren, bij de eerste twee is dit niet of veel minder het geval.

De NPR vraagt minimaal een onderbouwing op de gebieden:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Uiteraard kan de informatie uit de GRI-rapportage input zijn voor de zelfverklaring.
Er zijn dan ook twee mogelijkheden:
a) Een zelfverklaring (referentiematrix bijlage B) met daarin de antwoorden op de 40
    vragen waar in de beantwoording gebruik kan maken van uw GRI rapportage en in de
    bron hier ook naar kan verwijzen met een link; u kiest dan voor optie 2.
b) De GRI rapportage vormt de basis voor de onderbouwing maar hieraan wordt een
    document/hoofdstuk toegevoegd met een toelichting op de 4 gebieden (of waar de
    informatie is terug te vinden in de GRI rapportage) zoals die hierboven zijn genoemd.
    U kiest dan voor optie 1.

9. Hoe moet de referentiematrix (bijlage B) eruit zien?
U bent vrij te kiezen in de vorm/opzet van de referentiematrix. Wel bent u gebonden aan de inhoud. De matrix moet de 4 elementen uit bijlage B bevatten, namelijk: vraagnummer, de vraag, het antwoord (inclusief de eventuele en relevante aandachtspunten uit de vraag) en de eventuele bronnen waarop de beantwoording van de vraag is gebaseerd. Let erop dat u de relevante aandachtspunten uit bijvoorbeeld vraag 1 van de NRR 9026 opneemt als antwoord bij vraag 1 in uw matrix. De vorm van de matrix kunt u dus zelf bepalen. U kunt denken aan een tabel of gewoon een platte tekst.

10. Wat wordt bedoeld met de term actualisatie van de zelfverklaring?
Periodiek moet de zelfverklaring worden geactualiseerd. Dit betekent dat de zelfverklaring moet worden herzien/bijgewerkt. Met een dergelijke herziening is een zelfverklaring up-to-date en representatief voor de huidige situatie van de organisatie. Een herziening hoeft niet heel ingrijpend te zijn maar kan ook een wijziging zijn van de acties en behaalde resultaten en van eventuele links naar bronnen (zoals naar het nieuwe jaarverslag).

11. Welke voorwaarde stelt NEN voor de actualisatie van de zelfverklaring?
De NPR 9026 beveelt aan om jaarlijks de zelfverklaring te herzien. Uiteindelijk geldt de gekozen en vermelde periode van de organisatie op de zelfverklaring (bijlage A) als voorwaarde voor de actualisatie. Indien een organisatie vermeldt dat ze minimaal jaarlijks de zelfverklaring onderzoekt en beoordeelt dan zal NEN deze periode aanhouden. Wij verwachten dan (en dit moet wel als een voorwaarde worden gezien) jaarlijks een geactualiseerde zelfverklaring van deze organisatie.

12. Wat zijn de belangrijkste tips voor een correcte zelfverklaring:
- Gebruik de letterlijke tekst van bijlage A van de NPR 9026.
- Gebruik de NPR 9026+C1:2012 en niet de verouderde versie uit 2011.
- Neem, bijvoorbeeld in een aparte inleiding, de antwoorden van de vragen uit paragraaf
  4.2 op in de onderbouwing. Voeg hieraan toe de rapportageperiode waarop de
  zelfverklaring van toepassing is.
- Mocht u andere termen/namen gebruiken voor de kernthema’s en onderwerpen uit
  ISO 26000  licht dit dan toe (bijvoorbeeld in een cross reference tabel) voor de
  lezer/gebruiker van de zelfverklaring.
- Maak uw zelfverklaring uniek door bijvoorbeeld beeldmateriaal, figuren en foto’s toe te
  voegen.
- Maak de bronnen zo veel mogelijk specifiek en vermeld waar ze te vinden zijn. Voeg bij
  voorkeur een hyperlink toe. Indien bronnen niet-openbaar zijn vermeld dit dan bij de
  betreffende bron.

Eerder door u bekeken

Zelfverklaring ISO 26000, keuze uit drie opties:

Optie 1
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een onderbouwing van de zelfverklaring. Deze onderbouwing moet ten minste de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring (bijlage A van NPR 9026) genoemde gebieden bestrijken.
Optie 2
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd.
Optie 3
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd. Daarnaast een prioriteringsmatrix die conform bijlage C van NPR 9026 is opgebouwd.

Maak u zichtbaar: logo voor deelnemers Publicatieplatform ISO 26000

Voorwaarden gebruik logo.
Aanvragen logo.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen op een rij.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Managementsystemen voor vragen over de normcommissie MVO of het Publicatieplatform.

managementsystemen@nen.nl

(015) 2 690 135

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.