SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Ieder continent heeft te maken met de effecten van klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijkse leven. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen door de klimaatveranderingen vaker voor. De broeikasgassen zorgen voor een snelle stijging van de temperatuur van de aarde. Arme mensen zijn kwetsbaarder en merken als eerste de gevolgen. Zij zijn vaker afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Tijdens het klimaatakkoord dat gesloten werd in Parijs, is de afspraak gemaakt dat de landen de opwarming van de aarde onder de twee graden zouden houden. Om dit te behalen moeten de broeikasgassen flink worden teruggedrongen en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden voor duurzame energie.

Normen spelen een essentiële rol in de klimaatagenda. Normen dagen bij aan het monitoren van klimaatveranderingen, het kwantificeren van broeikasgasemissies en het bevorderen van goede praktijken in milieubeheer.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik NEN-EN-ISO 14001:2015