SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en de empowerment van vrouwen en hun gelijkheid in de samenleving wordt onderstreept in ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze norm heeft tot doel vooroordelen weg te nemen en gelijkheid te bevorderen, door organisaties aan te bevelen erop toe te zien dat in bestuurlijke structuren en management een gebalanceerde mix van mannen en vrouwen bestaat, en dat er sprake is van gelijke behandeling. Dit laatste houdt in dat beide geslachten gelijk worden behandeld als het gaat om werving, carrièrekansen en beloning, en dat bij bedrijfsbeslissingen en activiteiten de behoeften van mannen en vrouwen evenveel aandacht krijgen.

Daarnaast wil ISO gelijke vertegenwoordiging in normalisatie-instellingen stimuleren, om op die manier de betrokkenheid van vrouwen bij de ontwikkeling van internationale ISO-normen te versterken en ISO-normen beter af te stemmen op vrouwen over de hele wereld. Om deze reden is ISO onlangs toegetreden tot de International Gender Champions, een leiderschapsnetwerk dat zich inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid in het uitvoerend management.

Onderwerp of project Norm Meer informatie