Commissie

Asbest in lucht

390 060

Asbest in lucht
Het werkgebied van deze commissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van asbest in lucht. Het werkprogramma omvat de volgende normen: NEN 2990:2012 Eindcontrole na asbestverwijdering, NEN 2991:2015 Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt, Ontw. NEN 2939:2008 Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, m.b.v. microscopische technieken' en NEN 5896:2003 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen m.b.v. polarisatiemicroscopie.

Commissie

Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Door deze wijzigingen bleek het noodzakelijk om de bestaande NEN 2990 en NEN 2991, en de certificatieschema's op het gebied van asbest te herzien. Daarnaast zullen ook Ontw. NEN 2939 en NEN 5896 moeten worden aangepast op de nieuwe versie van NEN 2990 en NEN 2991.


Overgangstermijn NEN 2991:2015

NEN ontvangt recentelijk diverse vragen over een ‘overgangstermijn’ voor NEN 2991:2015. In antwoord hierop delen wij u mede dat met de publicatie van NEN 2991:2015 de versie NEN 2991:2005 komt te vervallen. In deze notitie vindt u hierover meer informatie.

Programma

In 2015 is de Commissie Asbest in lucht gestart met de herziening van NEN 2990 Eindcontrole na asbestverwijdering. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Verwacht wordt dat de nieuwe versie van NEN 2990 in 2016 gepubliceerd wordt en dan de huidige NEN 2990:2012 vervangt.

De herziening van NEN 2991 Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt is gestart in 2012. NEN 2991 vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. De aangepaste NEN 2991 is in september 2015 gepubliceerd en vervangt daarmee de NEN 2991:2005.

In 2014 is een begin gemaakt met de aanpassing van Ontw. NEN 2939 Asbest op de werkplek en in 2016 wordt NEN 5896 Asbestanalyse met polarisatiemicrosopie aan de nieuwe NEN 2990 en NEN 2991 aangepast.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marina Maroulakis.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303