Commissie

Microbiologische parameters

390 020 06

Microbiologische parameters
Deze groep van experts houdt zich bezig met het ontwikkelen van NEN-/ISO-normen voor microbiologische analysemethoden voor met name water en slib. Door goede afspraken over bijvoorbeeld analysemethoden worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. Een actueel onderwerp is onder andere Legionella. Tevens wordt voor horizontale onderwerpen inbreng geleverd op de methoden van microbiologisch onderzoek van de voedselketen.

Commissie

Voor de volksgezondheid zijn de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van resultaten van microbiologische analyses van groot belang voor wet- en regelgeving, handhaving en bedrijfsleven. Genormaliseerde microbiologische methoden zijn daarvoor onontbeerlijk.

Zo wordt er bijvoorbeeld in de Regeling legionellapreventie in drinkwater gerefereerd aan NEN 6265:2007 (Water - Detectie en telling van Legionella) voor de eisen aan de wijze van monsterneming en analyse. Een ander voorbeeld is de Europese zwemwaterrichtlijn waar voor de bepaling van E. coli en intestinale enterococcen wordt verwezen naar, respectievelijk deel 1 & 3 van ISO 9308 (Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria) en deel 1 & 2 van ISO 7899 (Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci).

Tevens staan in de Drinkwaterregeling en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden verwijzingen naar de verschillende NEN-(ISO-)normen voor de benodigde microbiologische analysemethoden.

Meer informatie over deze subcommissie kunt u lezen in de factsheet: normsubcommissie Watermicrobiologie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Microbiologische parameters.

Programma

In 2016 wordt de focus op het actualiseren van nationale normen doorgezet, zodat deze aansluiten bij de huidige praktijk in laboratoria. Hierbij wordt nadrukkelijk de relatie met internationale normen meegenomen; ook wordt zo veel mogelijk getracht om nieuwe technieken op te nemen bij de herziening van de huidige normen.

In 2014 is geïnventariseerd voor welke 'niet-conventionele technieken' normen ontwikkeld kunnen worden op zowel nationaal als internationaal niveau. Onder 'niet-conventionele technieken' worden bijvoorbeeld moleculaire technieken of screeningsmethoden verstaan. Bij dergelijke methoden zijn de resultaten sneller beschikbaar en de methoden zijn minder arbeidsintensief.

In 2015 is, op nationaal niveau, een start gemaakt met de ontwikkeling van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor de kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek. Voor het andere actuele nationale normontwikkelingstraject (bepaling van het gehalte aan adenosinetrifosfaat) wordt in 2016 aanvullend onderzoek gedaan; de resultaten hiervan worden vervolgens verwerkt in de concept ontwerpversie.

Eerder door u bekeken


Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Laura Mout.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303


Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor het overzicht met alle deelnemers.

RIVM