Commissie

Statistische toepassingen

390 020 07

Statistische toepassingen
Het werkgebied van de normsubcommissie Statistische toepassingen is de normalisatie van de toepassing van statistische methoden in milieuonderzoek. met name in milieulaboratoria. Het gaat om toepassing op voortbrenging, verzameling (planning en opzet), analyse, presentatie en interpretatie van gegevens voor het onderzoek van milieuvraagstukken.

Commissie

Genormaliseerde toepassingen van statistische methoden zijn onmisbaar voor het omzetten van verzamelde ruwe gegevens in bruikbare, begrijpelijke en uitwisselbare informatie. Op basis van deze informatie kan alleen met behulp van statistische methoden beslissingen worden genomen voor de aanpak van een milieuprobleem.

Statistische toepassingen zijn onmisbaar voor de werking van het kwaliteitssysteem van een laboratorium. Het ontbreken van internationale eenduidigheid op het gebied van statistische kentallen belemmert het internationale handelsverkeer van laboratoria.

Normen voor statistische toepassingen zijn van belang voor alle aspecten (fasen) van de levenscyclus van producten en dienstverlening zowel aan kant van de afnemer als van de leverancier. De afgelopen jaren is gebleken dat de methoden die in deze commissie zijn genormaliseerd vaak ook toepasbaar zijn in andere branches, zoals de voedingsmiddelenbranche en de chemie.

Voorbeelden van toepassingen zijn: monsterneming, controle, toetsing aan eisen (goedkeuring, afkeuring, in contracten of wet of regelgeving vastgelegde grenswaarden), meetonzekerheid, kalibratie, (proces)beheersing, (proces)verbetering, conformiteittoetsing, validatie van meetmethoden en validatie van kwaliteitsborgingsystemen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Statistische toepassingen.

Herzien van NEN 7779 'Milieu - Meetonzekerheid'

Sinds de publicatie van NEN 7779 in 2008 is in de milieulaboratoria veel ervaring met deze norm opgedaan. Daarbij is duidelijk geworden dat het eenvoudiger kan. Het belangrijkste doel van de herziening is dan ook de vereenvoudiging van NEN 7779, zodat de laboratoria daarmee gemakkelijker uit de voeten kunnen. In 2015 en 2016 zijn belangrijke stappen gezet naar het ontwikkelen van het nieuwe fundament. In de loop van 2017 wordt een normontwerp gepubliceerd.

Bekendheid geven aan een whitepaper 'Gebruik van meetonzekerheid'

Inspelend op een gesignaleerde behoefte aan een toelichtend document over het gebruik van meetonzekerheid is in 2016 een whitepaper geschreven. In het document wordt beschreven wat laboratoria en hun opdrachtgevers kunnen (hebben) aan meetonzekerheid, hoe ze het kunnen gebruiken en welke conclusies eruit getrokken kunnen worden. Het document wordt gratis beschikbaar gesteld. Vanaf 2016 en doorlopend in 2017 zal op verschillende manieren aan het document bekendheid worden gegeven. Om hier gedegen mee aan de slag te gaan is een communicatieplan geschreven.

Internationale versie NEN 7777 'Prestatiekenmerken'

In 2015 werd verkend wat de meest geschikte manier is om een internationale versie van NEN 7777 'Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van meetmethoden' te ontwikkelen. Door de ontwikkeling van CEN/TS 16800 'Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods' binnen CEN/TC 230 'Water analysis' is duidelijk geworden dat de Nederlandse laboratoria graag vasthouden aan het gedachtengoed van NEN 7777. Door het wat andere toepassingsgebied bleek de CEN/TS hiervoor geen gevaar. Maar de enige manier om op termijn de methode uit NEN 7777 te behouden is door de norm zelf actief in te brengen en door te ontwikkelen tot een Europese of internationale norm. In 2015 is begonnen met een verkenning voor mogelijkheden hiertoe en in 2017 wordt dit voortgezet.

Herziening ISO 5725-serie

Deze ISO-normenserie 'Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results' bestaat uit zes delen en wordt in zijn geheel herzien. Met name deel 2 'Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method' is voor Nederlandse laboratoria relevant. Mogelijk is hier extra input vanuit de Nederlandse 777x-normenserie mogelijk. Daarnaast is de relatie met de in herziening zijnde NEN-EN-ISO/IEC 17025 'General requirements for the competence of testing and calibration laboratories' van belang.

Vul onderstaand uw gegevens in om de folder 'Meetonzekerheid: de waarde van het meetresultaat te downloaden

Als opdrachtgever gebruikt u de meetresultaten voor besluitvorming of beoordeling. Bijvoorbeeld over wel of niet saneren, of er sprake is van overtredingen van de wet, of voor het goedkeuren van producten. Maar meetresultaten bevatten meetonzekerheid. Hoe gaat u daarmee om?

Dit document is een toelichting op NEN 7779, de milieunorm over meetonzekerheid. Het is bedoeld voor personen of instellingen die laboratoriumanalyses aanvragen en op basis daarvan beslissingen moeten nemen. Het niet juist interpreteren van meetresultaten kan leiden tot verkeerde maatregelen en daarmee schade.

Wanneer u onderstaand uw gegevens invult, ontvangt u de folder in pdf-formaat per e-mail.


  •  *


  •  *
Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Thamar Zijlstra.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.)

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.