Commissie

Statistische toepassingen

390 020 07

Statistische toepassingen
Het werkgebied van de normsubcommissie Statistische toepassingen is de normalisatie van de toepassing van statistische methoden in milieuonderzoek. met name in milieulaboratoria. Het gaat om toepassing op voortbrenging, verzameling (planning en opzet), analyse, presentatie en interpretatie van gegevens voor het onderzoek van milieuvraagstukken.

Commissie

Genormaliseerde toepassingen van statistische methoden zijn onmisbaar voor het omzetten van verzamelde ruwe gegevens in bruikbare, begrijpelijke en uitwisselbare informatie. Op basis van deze informatie kan alleen met behulp van statistische methoden beslissingen worden genomen voor de aanpak van een milieuprobleem.

Statistische toepassingen zijn onmisbaar voor de werking van het kwaliteitssysteem van een laboratorium. Het ontbreken van internationale eenduidigheid op het gebied van statistische kentallen belemmert het internationale handelsverkeer van laboratoria.

Normen voor statistische toepassingen zijn van belang voor alle aspecten (fasen) van de levenscyclus van producten en dienstverlening zowel aan kant van de afnemer als van de leverancier. De afgelopen jaren is gebleken dat de methoden die in deze commissie zijn genormaliseerd vaak ook toepasbaar zijn in andere branches, zoals de voedingsmiddelenbranche en de chemie.

Voorbeelden van toepassingen zijn: monsterneming, controle, toetsing aan eisen (goedkeuring, afkeuring, in contracten of wet of regelgeving vastgelegde grenswaarden), meetonzekerheid, kalibratie, (proces)beheersing, (proces)verbetering, conformiteittoetsing, validatie van meetmethoden en validatie van kwaliteitsborgingsystemen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Statistische toepassingen.

Herzien van NEN 7779 'Milieu - Meetonzekerheid'

Sinds de publicatie van NEN 7779 in 2008 is in de milieulaboratoria veel ervaring met deze norm opgedaan. Daarbij is duidelijk geworden dat het eenvoudiger kan. Het belangrijkste doel van de herziening is dan ook de vereenvoudiging van NEN 7779, zodat de laboratoria daarmee gemakkelijker uit de voeten kunnen. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet naar het ontwikkelen van het nieuwe fundament. In de loop van 2016 wordt een normontwerp gepubliceerd.

Bekendheid geven aan een whitepaper 'Gebruik van meetonzekerheid'

Inspelend op een gesignaleerde behoefte aan een toelichtend document over het gebruik van meetonzekerheid is in 2015 een whitepaper geschreven. In het document wordt beschreven wat laboratoria en hun opdrachtgevers kunnen (hebben) aan meetonzekerheid, hoe ze het kunnen gebruiken en welke conclusies eruit getrokken kunnen worden. Het document wordt gratis beschikbaar gesteld. In 2016 wordt de inhoud van dit document in een aantal praktijkbijeenkomsten getest. Daarnaast wordt op verschillende manieren aan het document bekendheid gegeven.

Internationale versie NEN 7777 'Prestatiekenmerken'

In 2015 werd verkend wat de meest geschikte manier is om een internationale versie van NEN 7777 'Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van meetmethoden' te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling van CEN/TS 16800 'Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods' is duidelijk geworden dat de Nederlandse laboratoria graag vasthouden aan het gedachtengoed van NEN 7777. Door het wat andere toepassingsgebied bleek de CEN/TS hiervoor geen gevaar. Maar de enige manier om op termijn de methode uit NEN 7777 te behouden is door de norm zelf actief in te brengen en door te ontwikkelen tot een Europese of internationale norm. De verkenning wordt in 2016 voortgezet.

Herziening ISO 5725-serie

Deze ISO-normenserie 'Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results' bestaat uit zes delen en wordt in zijn geheel herzien. Met name deel 2 'Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method' is voor Nederlandse laboratoria relevant. Mogelijk is hier extra input vanuit de Nederlandse 777x-normenserie mogelijk. Daarnaast is de relatie met de in herziening zijnde NEN-EN-ISO/IEC 17025 'General requirements for the competence of testing and calibration laboratories' van belang.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Thamar Zijlstra.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303