Organisatie

NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers, in totaal ruim 300, die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

Missie en visie

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, ontruimingsplannen en cyber security.

Missie

Normalisatie bevordert internationale handel, efficiëntie, innovatie, veiligheid en duurzaamheid. NEN is voor Nederland de poort naar Europese en mondiale normalisatie. Onze organisatie verbindt een uniek (kennis)netwerk van belangrijke nationale en internationale partijen uit de markt, overheid en samenleving. Wij zijn gedreven om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen en zijn experts in procesbegeleiding. De afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Door het toepassen van deze afspraken wordt de wereld beter.

Visie

NEN is #1 in Nederland als het gaat om normen. Maar ook voor andere vormen van afspraken. Onze bijdrage aan maatschappelijke vooruitgang in de sectoren van onze stakeholders is belangrijk en meetbaar. Wij bieden onze klanten passende oplossingen aan. NEN beschikt over de beste mensen en onze kampioenen zijn experts op het gebied van managementsystemen, bouw & installatie en elektrotechniek & ICT. NEN is de erkende autoriteit als het gaat om afspraken voor een betere wereld.

Organisatie

De directie van NEN wordt gevormd door een algemeen directeur en financieel directeur. De algemeen directeur is voorzitter van het directieteam. Beide directeuren zijn statutair bestuurder van NEN en samen met het managementteam verantwoordelijk voor strategische keuzes en beslissingen.

Standards en Elektro & ICT zijn de afdelingen die het opstellen van normen en certificatieschema’s begeleiden. Standards Products & Services (SPS) is verantwoordelijk voor het uitgeven van normen en het aanbieden van aanverwante producten en diensten (zoals trainingen) om de toepassing van normen te stimuleren.

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Rik van Terwisga, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de drie business partners. De focus van Standards en Elektro & ICT ligt op de ontwikkeling van normen en schemabeheer. Standards, Products & Services is verantwoordelijk voor het uitgeven en de promotie van normen en de ontwikkeling van normproducten. De service units HRM, Legal, Internationale Zaken & Onderwijs, Strategisch accountmanagement, Communicatie & Evenementen en Marketing vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

Financieel directeur

De financieel directeur, Femke Aarts, is verantwoordelijk voor de financiële processen in de bedrijfsvoering. De financiële processen betreffen onder andere de financiële risico’s, de financiële en administratieve organisatie en de interne controle. De IT-strategie en de facilitaire processen behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van de financieel directeur.Geen winstoogmerk

NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Partijen die belang hebben bij het normalisatietraject dragen een deel van de kosten van het normontwikkelingstraject. Deze inkomsten, samen met de opbrengst van de verkoop van normen en kennisoverdracht door trainingen, zorgen ervoor dat NEN al zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Zonder deze inkomsten, is normalisatie niet mogelijk.

Hoeveel normen zijn er?

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 12 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en ruim 170 subcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden.

Waarom betalen voor normen?

De werkzaamheden van NEN – het aanbieden van internationale, Europese en nationale normalisatie, het doen van onderzoek, het onderhouden van de infrastructuur voor het opstellen van normen, het beschikbaar stellen van de documenten, opleiding en advies over normen – worden bekostigd op verschillende manieren.

Betalen kleine organisaties net zoveel als grote organisaties?

Het uitgangspunt is dat alle partijen die deelnemen aan het normalisatieproces een gelijk deel betalen. De normcommissieleden kunnen onderling andere afspraken maken. Zo worden er wel eens afspraken gemaakt dat de grote partijen een groter deel betalen dan de kleinere bedrijven.

De prijzen voor normen zijn voor iedereen gelijk. De kosten voor licenties zijn afhankelijk van de omvang van een organisatie en het aantal gebruikers. Een hogeschool of universiteit kan tegen een gereduceerd tarief een abonnement op NEN Connect afsluiten en zo hun studenten toegang bieden tot het inzien van benodigde normen.

Auteursrecht

Net als een boek of een andere publicatie worden normen – zowel op papier als digitaal – beschermd door het auteursrecht. Normen, richtlijnen en andere producten mogen dan ook niet (deels of in het geheel) verspreid of gedeeld worden. Download de brochure over het NEN Auteursrecht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Wim Schimmel is voorzitter van de Raad van Toezicht. De andere leden zijn:

  • Jacob Fonteijne
  • Hans van Leeuwen
  • Michaël van Straalen
  • Stephanie van Wermeskerken
  • Teus de Zwart

Raden van Advies

De Raden van Advies hebben primair tot taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie ten aanzien van aangelegenheden betreffende normalisatie. Voor de juiste uitoefening van die taak overleggen zij indien nodig of gewenst met de Raad van Toezicht. De Raden van Advies hebben voorts tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Toezicht. Als doel hebben de Raden van Advies bij te dragen aan het bewerkstelligen van nationale, Europese en internationale normalisatie, alsmede het bevorderen van de invoering van normen.

De Raden van Advies dienen ieder een gebalanceerde afspiegeling te vormen van verschillende soorten belanghebbenden voor de domeinen waarover zij de directie en Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseren. Hierop zien de Raden van Advies toe bij de voordrachten voor hun samenstelling. Hierbij richten zij zich op organisaties en instellingen van bijvoorbeeld producenten, gebruikers, handel, consumenten, wetenschap, keurinstellingen, overheids- en semioverheidsinstellingen, werkgevers en werknemers.