Wie zijn we en wat doen we?

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security.

Afspraken voor een betere wereld

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breedgedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Bij NEN verbinden we deze partijen en belanghebbende en zorgen wij ervoor dat ze komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Daarnaast ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk.

Onze kernwaarden

  • Integer (wij streven naar duurzame relaties)
  • Onafhankelijk (wij stellen ons onpartijdig op)
  • Servicegericht (wij luisteren naar onze klanten)
  • Initiatiefrijk (wij durven te experimenteren en op kop te gaan)

Onderschrift.

Missie & Visie

Missie

Normalisatie bevordert internationale handel, efficiëntie, innovatie, veiligheid en duurzaamheid. NEN is voor Nederland de poort naar Europese en mondiale normalisatie. Onze organisatie verbindt een uniek (kennis)netwerk van belangrijke nationale en internationale partijen uit de markt, overheid en samenleving. Wij zijn gedreven om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen en zijn experts in procesbegeleiding. De afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Door het toepassen van deze afspraken wordt de wereld beter.

Visie

NEN is #1 in Nederland als het gaat om normen. Maar ook voor andere vormen van afspraken. Onze bijdrage aan maatschappelijke vooruitgang in de sectoren van onze stakeholders is belangrijk en meetbaar. Wij bieden onze klanten passende oplossingen aan. NEN beschikt over de beste mensen en onze kampioenen zijn experts op het gebied van managementsystemen, bouw & installatie en elektrotechniek & ICT. NEN is de erkende autoriteit als het gaat om afspraken voor een betere wereld.

Waarom normen?

Normen of normontwikkeling worden ingezet voor bijvoorbeeld:

  • Vaststellen aan welke eisen en voorwaarden de oplossing moet voldoen.
  • Gezamenlijk met alle stakeholders goed en duidelijk alle eisen, voorwaarden en uitgangspunten vastleggen.
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal (hanteren van dezelfde terminologie en definities).
  • Bevorderen van de marktacceptatie en het opschalen van innovaties (door met een innovatie de nieuwe standaard te zetten).
  • Maken van nieuwe verbindingen en versterken van samenwerking.
  • Mogelijk maken van certificering zodat voor derden duidelijk is wanneer aan een norm wordt voldaan.

Hoe werkt normalisatie?

Als een organisatie, branchevereniging of de overheid behoefte heeft aan vastgelegde afspraken, dan gaan wij aan de slag. We peilen in de markt en of er interesse voor bestaat, en we nodigen alle belanghebbende partijen uit om mee te werken aan het proces van ontwikkeling. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een NEN-, EN- of ISO-norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen.

Hoeveel normen zijn er?

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 17 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en ruim 170 subcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden.

Waarom betalen voor normen?


De werkzaamheden van NEN – het aanbieden van internationale, Europese en nationale normalisatie, het doen van onderzoek, het onderhouden van de infrastructuur voor het opstellen van normen, het beschikbaar stellen van de documenten, opleiding en advies over normen – worden bekostigd op verschillende manieren.

NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Partijen die belang hebben bij het normalisatietraject dragen een deel van de kosten van het normontwikkelingstraject. Deze inkomsten, samen met de opbrengst van de verkoop van normen en kennisoverdracht door trainingen, zorgen ervoor dat NEN al zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Zonder deze inkomsten, is normalisatie niet mogelijk.

Betalen kleine organisaties net zoveel als grote organisaties?


Het uitgangspunt is dat alle partijen die deelnemen aan het normalisatieproces een gelijk deel betalen. De normcommissieleden kunnen onderling andere afspraken maken. Zo worden er wel eens afspraken gemaakt dat de grote partijen een groter deel betalen dan de kleinere bedrijven.
De prijzen voor normen zijn voor iedereen gelijk. De kosten voor licenties zijn afhankelijk van de omvang van een organisatie en het aantal gebruikers.

Auteursrecht

Net als een boek, een cd-rom of een andere publicatie worden normen – zowel op papier als digitaal – beschermd door het auteursrecht. Normen, richtlijnen en andere producten mogen dan ook niet verspreid of gedeeld worden. Lees meer over het NEN Auteursrecht.

Hoe werkt normalisatie?

We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen.

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 17 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en ruim 170 subcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

@NEN_nl        @NEN_nl
 
 
@NEN_nl        @NEN_nl
 

Internationale netwerk

We zijn als Nederlands normalisatie-instituut lid van de internationale en Europese normalisatienetwerken ISO, IEC, CEN en CENELEC en ETSI. We leiden internationale secretariaten op terreinen waar Nederland grote expertise en belangen heeft.