Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen


Tweedaagse bedrijfstraining
Deze training is alleen als bedrijfstraining te volgen

Aan de hand van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ kunnen professionals de levenscyclus leidend maken in de kwaliteitsborging van medische technologie in het ziekenhuis. De bedrijfstraining 'Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen' richt zich op het functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen voor medische technologie.

Resultaat
 • u weet wat nut en noodzaak is van een PvE, Ketendenken en Risicoanalyse
 • u weet hoe de organisatie is geregeld rondom en van PvE's
 • u weet wat de rol is van een PvE in het inkoopproces
 • u kunt functioneel specificeren
 • u kunt weegfactoren en scoringsmethodieken opstellen
 • u kunt een PvE beoordelen
  .
Voor wie
Deze bedrijfstraining is interessant voor inkopers, assortimentscoördinatoren, hoofden CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling), technici, klinisch fysici, zorgverleners, managers van ziekenhuisafdelingen (o.a. Anesthesie, OK, IC) en fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen.
Verantwoorde introductie en gebruik van medische technologie in ziekenhuizen is één van de randvoorwaarden voor het verlenen van veilige zorg. Hier kunnen namelijk directe risico’s voor de patiëntveiligheid ontstaan.
De overheid vindt het van groot belang dat het convenant in alle ziekenhuizen volledig wordt geïmplementeerd als integraal onderdeel van het veiligheidsmanagement- en kwaliteitssysteem. Dit is nog lang niet overal het geval blijkt uit onderzoek van de IGZ. De Inspectie zal er dan ook de komende jaren extra op toezien dat het convenant wordt nageleefd. Het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ geeft o.a. aan hoe je medische hulpmiddelen veilig introduceert binnen je ziekenhuis.
Eén van de criteria die het convenant voorschrijft, is het samenstellen van een aanschafdossier, inclusief een Programma van Eisen, om de aan te schaffen producten te beoordelen. Bij het opstellen van een PvE zal gekeken moeten worden naar de gehele levenscyclus van een medisch hulpmiddel. Alleen dan kan medische technologie veilig worden toegepast en zijn er minimale risico’s voor de patiënt.

In deze bedrijfstraining gaat u aan de slag met het functioneel specificeren van medische technologie, waaronder het opstellen en beoordelen van een Programma van Eisen, alsook het gehele proces er om heen.
Bent u werkzaam in de zorg of doet u zaken met zorginstellingen dan is deze training een uitgelezen kans om over dit onderwerp kennis en ervaring op te doen.

Normen en richtlijnen
Het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ richt zich op de levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis en stelt een kader voor de directe verantwoordelijkheden voor de Raden van Bestuur van NVZ en NFU ziekenhuizen op het gebied van kwaliteitsborging van medische technologie. Het Convenant is een praktische uitwerking en concretisering van een aantal minimumveiligheidseisen zoals deze zijn verankerd in de NTA 8009:2011 Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Voor de verschillende fasen in de levenscyclus worden diverse procedures vereist.

NEN-EN-ISO 14971 geeft richtlijnen voor het toepassen van risicomanagement voor medische hulpmiddelen.

NEN-EN-ISO 13485 geeft eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen.

Dag 1

 • Inkoopproces, stappen in het proces, Kraljic matrix, introductie gemeenschappelijke casus
 • Organisatie van het PvE proces, ketenanalyse, formuleren van functionele eisen
 • Risicoanalyse
 • Bespreken geformuleerde eisen, wegen en meten, beantwoorden van een PvE, beoordelingsmethodiek
 • Scoren van de gegeven antwoorden, proefplaatsing, gunnen van de opdracht, uitslag aanbestedingscasus
Addie Bouwman

Addie Bouwman is lid van de expertgroep medische technologie EMT. Hij heeft veel ervaring op het gebied van formulering van Programma's van Eisen in het kader van aanschaf trajecten medische technologie en hulpmiddelen, projectleiding grootschalige (innovatie) aanbestedingen op gebied van medische technologie en hulpmiddelen en classificatie van medische hulpmiddelen en voorstellen voor standaardisatie en kostenbesparing.

Arjan de Graaf

Arjan de Graaf is Senior Project Manager en heeft veel kennis en ervaring van inkoop en aanbestedingen. Hij is een experts op het gebied van specificeren, inkoop en contracten in de zorg.

Eerder door u bekeken

Vrijblijvende offerte

Tweedaagse bedrijfstraining

Heeft u een vraag?

Meer weten over deze bedrijfstraining?

(015) 2 690 168

bedrijfstraining@nen.nl

NEN bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat

 • Flexibel in te plannen
 • Standaard of maatwerk
 • Hogere leereffectiviteit
 • Aansluiting op uw leermanagement
 • Uw doelen staan centraal