Training

NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed

MODULE 4


Zes dagen van 9.00 tot 17.00 uur


 • 12 september 2016 - Data: 12+ 13 + 14 september 2016, 27 + 28 september 2016 + 13 oktober 2016 - Amsterdam
 • 6 maart 2017 - Data: 6 + 7 + 8 maart 2017 + 21 + 22 maart 2017 + 6 april 2017 - Amsterdam
 • 25 september 2017 - Data: 25 + 26 + 27 september 2017 + 10 + 11 + 31 oktober 2017- Amsterdam

Tijdens deze training wordt u uitgedaagd om zelfstandig een volledige inventarisatie en inspectie uit te voeren. In een gebouw neemt u van de bouw-, of installatiedelen de gebreken op en bepaalt de intensiteit en omvang van de gebreken. U bent verantwoordelijk voor de uitwerking van uw inspectieresultaten t/m een conditiescore en beoordeling op risicoaspecten. Na afloop zijn alle bijzondere aandachtspunten en ervaringen bij het uitvoeren conditiemeting in de praktijk aan de orde gekomen, door u verwerkt en geoefend.

Na het succesvol afronden van deze training, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’ worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt.

Training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed'.


Voor wie

Deze praktijktraining is bestemd voor hen die als (SCEV-gecertificeerd)
NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed aan de slag willen.

NB. U gaat tijdens deze inspectie op locatie inspecteren. U kiest hierbij uw vakdiscipline. Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld aan welke vakdiscipline u wilt gaan volgen (Bouwkunde of Werktuigbouwkunde).

Voorkennis

Deze training kan worden gevolgd nadat de training 'NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek' (Module 1), de training 'NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek' (Module 2) en eventueel de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk' (Module 3) zijn gevolgd.

U beschikt over enige rapportagevaardigheden, materialen- en gebrekenkennis en kennis over onderhoud binnen uw vakdiscipline Bouwkunde of Werktuigbouwkunde.

Het hebben van een VCA-certificaat is verplicht voor het volgen van deze training.


Resultaat

 • u bent zelfstandig in staat, binnen uw vakdiscipline, een inspectie uit te voeren
 • u heeftvoldoende basiskennis om als inspecteur conditiemetingen en risicobeoordelingen volgens NEN 2767 uit te voeren
 • u heeft kennis opgedaan van de achtergrond van bouwmaterialen en installatiedelen en het ontstaan en ontwikkeling van gebreken aan de belangrijkste bouw- of installatiedelen (afhankelijk van uw vakdiscipline)
 • u kunt een inspectieverslag (rapportage inclusief uitgewerkt inspectieformulieren) opstellen


U gaat tijdens deze training in de praktijk op locatie inspecteren. U kiest hierbij uw vakdiscipline. Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld aan welke vakdiscipline u wilt gaan volgen (Bouwkunde of Werktuigbouwkunde)


Leergang NEN 2767 Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinpecteurs

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed'.


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, ontvangt u flinke korting welke kan oplopen tot maar liefst € 440,-.
Kijk hier hoeveel u kunt besparen!

Toelichting

Om als inspecteur aan de slag te gaan moet je over voldoende vakkennis beschikken en zelfstandig kunnen inspecteren. De juiste voorbereidingen moeten worden getroffen. Een aanvliegroute en inventarisatie- en inspectieaanpak en planning moet worden gemaakt en de beschikbare inspectie- en rapportagetijd moet efficiënt worden benut.

Om dit goed te kunnen toepassen in de praktijk is het belangrijk dat er per discipline met de methodiek wordt geoefend bij een gebouw. Deze leerervaring is van belang om te leren omgaan met de uitdagingen in het veld. Het beheersen van de juiste werkwijze in deze onvoorspelbare omgeving is van belang om de juiste conditiescore te bepalen. Verschil met de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk' (Module 3) is dat u het nu vooral zelf gaat doen.

Tijdens deze specifieke training voor toekomstige onderhoudsinspecteurs wordt de deelnemer uitgedaagd om zelfstandig een volledige inventarisatie en inspectie uit te voeren. Leren door te doen. In een echt gebouw neemt u van de bouw-, of installatiedelen de gebreken op en bepaalt de intensiteit en omvang van de gebreken. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitwerking van uw inspectieresultaten tot een conditiescore en beoordeling op risicoaspecten. U leert een inspectieformulier op eenduidige wijze uit te werken. Per vakdiscipline bouwkunde of werktuigbouwkunde is een vakdocent aanwezig om vragen te beantwoorden en het inspectieproces individueel te begeleiden. De verwerkte resultaten worden tussentijds beoordeeld en van commentaar voorzien.

Na afloop zijn alle bijzondere aandachtspunten en ervaringen bij het uitvoeren conditiemeting in de praktijk aan de orde gekomen, door u verwerkt en geoefend. U heeft alle stappen van inventarisatie tot conditiemeting, van risicobepaling tot maatregelkeuze doorlopen. U heeft zelf ervaren wat het is om een eerste inspectie te doen en de waarnemingen uit te werken op een inspectieformulier, dat direct kan worden gebruikt voor het opzetten van een op beleid afgestemd meerjarenonderhoudsplan.

Na het succesvol afronden van deze training, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen 'NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed' worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt.


Training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed'

SCEV-examentraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
Een voorbereiding op het eventueel volgen van het SCEV examen NEN 2767 Onderhoudsinspecteur maakt eveneens onderdeel uit van het programma.

Voorwaarden deelname SCEV-examen:
• indien u zelf van mening bent dat u beschikt over voldoende vakkennis voor uw discipline
• de inventarisatie en inspectie goed en zorgvuldig kunt voorbereiden en efficiënt en snel kunt uitvoeren
• voldoende in staat bent om resultaten goed leesbaar te rapporteren en mondeling over te dragen en toe te lichten
• na minimaal een aantal maanden ervaring opgedaan te hebben in de praktijk

Indien gewenst kunt u hierover een persoonlijk gesprek aangaan met uw docent. Zie voor exameneisen en diverse inschrijfformulieren www.scev.nl.

Normen
• NEN 2767-1 vereenvoudigd het objectief vastleggen van de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen.
• NEN 2767-2 geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en -voorzieningen.

Voor het volgen van de training is het niet noodzakelijk dat u de norm
NEN 2767 meeneemt naar de training.

Wilt u de normen met 15% standaard trainingskorting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.
PS: NEN 2767-2 betreft een Excel-document en kan daarom alleen digitaal geleverd worden.

Annulering bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer
Let op: De training vindt deels buiten op locatie plaats. Bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer is het niet wenselijk de training door te laten gaan.

NEN en haar trainers beslissen 5 dagen voor aanvang van de training of de training op basis van de weersvoorspellingen door kan gaan. Als we verwachten dat de omstandigheden te slecht worden om de training door te laten gaan, zal deze worden verplaatst naar een later tijdstip.

Mochten we 5 dagen voor aanvang beslissen dat de training wel doorgaat, maar de omstandigheden op de trainingendagen toch onwerkbaar zijn, dan wordt alsnog besloten de training te verplaatsen. We proberen u hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Programma

U kunt voor deze training kiezen voor de discipline bouwkunde of werktuigbouwkunde. Deze training is een training van 6 dagen verdeeld in 3 blokken en de opbouw is als volgt:
• Blok 1 bestaat uit drie aaneengesloten dagen.
• Blok 2 volgt twee weken later en bestaat uit twee aaneengesloten dagen.
• Blok 3, de laatste dag, bestaat uit één dag.
De totale doorlooptijd is vijf weken.

De inhoud van het programma is als volgt:

BLOK 1 - Dag 1
• opfrissen kennis NEN 2767 deel 1 en deel 2 en delen van ervaringen en vragen.
• voorbereiden inventarisatie en inspectie en doornemen meetinstructie en invullen en werken met inspectieformulier.
• oriëntatierondje en start met inventarisatie en bepalen aanpak inventarisatie en inspectie en eerste kennismaking met gebreken herkenning in de praktijk.

BLOK 1 - Dag 2
• Materialen- en–gebrekenkennis door docent van BOB Opleidingen. Dit onderdeel is gericht voor de meest voorkomende elementen op basis van referentiebeelden voor de betreffende vakdiscipline.
o op elementsoorten per vakdiscipline.
o materialen- (veroudering).
o gebrekenkennis ( (zie NEN 2767 deel 2).
o gebreken herkennen (aard van het gebrek).
o ontwikkelstadia van gebreken () en vaststellen intensiteit.
o achtergronden van veroudering.

Theorie wordt voor zover mogelijk afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk vanuit de waarnemingen die zijn gedaan op dag 1 (eventueel gezamenlijke opname).

BLOK 1 - Dag 3
De ochtend analoog aan dag 2 verder met materialen- en–gebrekenkennis door docent van BOB Opleidingen maar nu in samenwerking met NEN Trainingen. In de middag verder met gebreken opname en toepassen van geleerde in de praktijk onder begeleiding van de docent van NEN Trainingen. Plenair bespreken van de inspectieresultaten.

Na deze dagen zal de docent van NEN trainingen een huiswerk uitwerkopdracht verstrekken ter voorbereiding op dag 4.

BLOK 2 - Dag 4
Aan de slag met zelfstandig inventariseren en inspecteren en verwerken van de resultaten op het inspectieformulier na doornemen inspectie instructie (afbakening en werkwijze) met de docent. Hierbij is de docent beschikbaar voor eventuele ondersteuning, vragen en feedback. Tussentijds zijn plenaire terugkoppelmomenten waarbij ervaringen en knelpunten kunnen woorden gedeeld. Doel is het zelfstandig kunnen inspecteren oefenen en ervaren in de praktijk – leren door te doen.

BLOK 2 - Dag 5
Verder met zelfstandig inventariseren en inspecteren en verwerken van de resultaten op het inspectieformulier. De ochtend wordt afgesloten met een plenaire evaluatie en de inventarisatie en inspectie moet dan volledig zijn afgerond (nog niet alle inspectieformulieren hoeven te zijn uitgewerkt). Daarna volgt een uitleg over de wijze waarop de inspectieresultaten moeten worden verwerkt tot een inspectierapport dat bestaat uit de verdere uitwerking van de inspectieformulieren en een inspectieverslag. De dag wordt afgesloten met een huiswerkopdracht die twee weken later (vastgestelde datum) moet zijn ingediend bij de docent.

Niet inleveren betekent uitsluiting voor Dag 6 en geen deelnamecertificaat van NEN.

BLOK 3 - Dag 6
Deze dag bestaat uit een plenaire behandeling en terugkoppeling van de huiswerkopdracht. Deze dag wordt afgesloten met een examentraining c.q. voorbereiding op het SCEV-examen 'NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed'.

Annulering bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer
Let op: De training vindt deels buiten op locatie plaats. Bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer is het niet wenselijk de training door te laten gaan.

NEN en haar trainers beslissen 5 dagen voor aanvang van de training of de training op basis van de weersvoorspellingen door kan gaan. Als we verwachten dat de omstandigheden te slecht worden om de training door te laten gaan, zal deze worden verplaatst naar een later tijdstip.

Mochten we 5 dagen voor aanvang beslissen dat de training wel doorgaat, maar de omstandigheden op de trainingendagen toch onwerkbaar zijn, dan wordt alsnog besloten de training te verplaatsen. We proberen u hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Docenten

Math Lemmens
Math Lemmens is Principal Inspector bij Bureau Veritas Riskcontrol.


Piet Backer
Piet Backer is adviseur onderhoud en duurzaamheid bij Bureau Veritas Asset Management.

Mischa Kok
Mischa Kok is Senior adviseur asset- en onderhoudsmanagement bij DPA Cauberg-Huygen.


Menno van den Broeke
Menno van den Broeke is Senior consultant at ARCADIS Nederland.


Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Wilt u een bedrijfstraining voor de discipline bouwkundeWilt u een bedrijfstraining voor de discipline werktuigbouwkunde


Eerder door u bekeken

Inschrijven

Zesdaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)
Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw vakdiscipline aan.

Een van de leergangen conditiemeting volgen?
Inschrijven voor meerdere modules >>
2.750,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie