Gebouw op orde

Inhoud

Duur Een dag van 9.30 uur tot 14.30 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Voor iedereen die verantwoordelijk is of zorg moet dragen voor een veilig en gezond gebouw, zoals vastgoedmanagers, -vastgoedbeheerders/ -eigenaren, facility managers, - KAM-coördinatoren en adviseurs.
Prijs € 395 excl. BTW

Tijdens deze training leert u o.a. op basis van de Woningwet en het Bouwbesluit aan welke eisen u moet voldoen als het gaat om (zakelijk) vastgoed. Aan de hand van een aantal oefeningen leert u hoe u risico’s kunt inventariseren en beheersen. Daarnaast krijgt u tips hoe u zorgplicht praktisch kunt invullen en borgen. Deze training geeft u alle informatie en handvatten om u te ontzorgen.

Toelichting

De zorgplicht die in de Woningwet is opgenomen verplicht een eigenaar en gebruiker van (zakelijk) vastgoed ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid in hun gebouwen bestaat. Het niet of onvoldoende voldoen aan deze zorgplicht kan grote gevolgen hebben.

Hoe zorgt u er als gebouweigenaar of gebouwbeheerder voor dat u weet dat u op een goede manier invulling geeft aan de zorgplicht? Hoe zorgt u ervoor dat u alle risico’s in kaart brengt en passende maatregelen kunt treffen? Hoe borgt u dit en welke normen kunnen daarbij ondersteunen? Deze training geeft u alle informatie en handvatten om u te ontzorgen.

Voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Resultaat

  • U weet wat de zorgplicht inhoudt voor (zakelijk) vastgoed
  • U kunt de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart brengen en beheersen
  • U weet aan welke wet en regelgeving en normen u moet voldoen
  • U bent bekend met de uitvoering van (wettelijk verplichte) keuringen
  • U weet hoe u op een gestructureerde manier de veranderende wet en regelgeving en risico’s inzichtelijk en beheersbaar houdt

Programma

Woningwet Behandelen van art. 1a
Bouwbesluit Behandelen van art 1.16 en hoofdstuk 7
Aan welke eisen moet u voldoen?
Risico's:
Welke risico’s zijn te benoemen? (overzicht van risico’s per thema)
Voorbeelden (van incidenten)
Oefening Hoe kun je risico’s beter beheersen?
Zorgplicht in de praktijk (risicomanagementsysteem):
Risicomatrix
Beleids- en beheersplan
Keuringen
Toezicht en werkprocessen
Informatiemanagement
Ontwikkelingen in wet & regelgeving

Docent

Peter-Willem van Calis

Peter-Willem van Calis

Peter-Willem van Calis is een ervaren adviseur, trainer en manager assetmanagement met specialisatie op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid en duurzaamheid. Hij opereert op het snijvlak van techniek en proces. Door zijn achtergrond in bouwfysica en de opgedane kennis en ervaring met technische kwaliteitsaspecten van gebouwen en portfolio’s van gebouwen, zet hij in om complexe kwaliteits-, beleids- en beheervraagstukken in dynamische omgevingen te ordenen en te beantwoorden. In die hoedanigheid heeft al meerdere opdrachtgevers in de publieke en semi-publieke sector geadviseerd en begeleid bij het nemen van vastgoed gerelateerde beslissingen. Naast zijn werkzaamheden op het gebied van assetmanagement is Peter-Willem al lange tijd betrokken bij vraagstukken rondom (bouw)regelgeving en implementatie hiervan.

Datum en locaties

Inschrijven € 395 excl. BTW p.p.