Water challenge 2030

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn, beschermd tegen overstromingen.Nederland staat bekend als waterland. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders, bouwen we dijken en stormvloedkeringen en staan we wereldwijd bekend als expert op het gebied van watermanagement. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. Hoe gaan we om met het veranderende klimaat en alle uitdagingen die daarbij horen? Daarom staat water bij NEN hoog op de agenda en is het een van de belangrijkste speerpunten van de organisatie.

Lees op deze website met welke uitdagingen we in Nederland te maken hebben, waarbij breed gedragen afspraken van belang zijn en welke stappen er worden genomen op weg naar 2030.

Uitdagingen

Waterkwaliteit | Medicijnresten in water

Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, spelen we allemaal een rol bij de medicijnresten die in het water terecht komen en de gevolgen die dat heeft voor de natuur. Het probleem wordt dringender als je bedenkt dat onze maatschappij vergrijst en er in toenemende mate medicijnen worden uitgegeven door bijvoorbeeld huisartsen en apotheken en worden gebruikt door de burgers. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Waterkwaliteit | Microplastics in water

Dankzij The Ocean Clean Up van Boyan Slat is het inmiddels bij iedereen wel bekend: plastics bevinden zich overal in het water, de ‘plastic soup’ van drijfnetten, emmers en plastic zakjes is maar een voorbeeld. De plastics verdwijnen niet zomaar uit het milieu, maar breken af in steeds kleinere stukjes, tot ze zo klein zijn dat ze niet meer met het blote oog gezien kunnen worden. Via de gootsteen, het doucheputje of de wasmachine komen microplastics in het riool. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Energie en grondstoffen uit water

Duurzame energie wordt wereldwijd voornamelijk opgewekt uit waterkrachtcentrales in stuwdammen. In Nederland is dat wat lastig. Maar we hebben wel golven, getijdes en verschillen in zout en zoet en in de tropen zelfs verschillen in warm en koud water. Daaruit is heel goed energie en elektriciteit te halen. Om investeerders, verzekeraars en regelgevers daar ook van te overtuigen moeten er onafhankelijke normen zijn waarop gecertificeerd kan worden. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Drijvend bouwen

De effecten van klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen in de gebouwde omgeving. De aandacht voor drijvende bouwwerken in Nederland neemt hierdoor toe. Maar ook internationaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Nederlandse kennis. Van woonboten in de Amsterdamse grachten tot volledige drijvende bouwwerken voor de kust van Dubai of Singapore. Er is behoefte aan afspraken over onder andere kwaliteit en veiligheid van drijvende bouwwerken om schaalvergroting mogelijk te maken. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Gegevensuitwisseling

We staan voor uitdagingen die de muren van organisaties, sectoren, en landen overschrijden. De voorbeelden zijn legio: anticiperen op klimaatverandering, realiseren van circulaire economie, behoud van milieu en ecologie en energietransitie.Om innovatie en toereikende oplossingen mogelijk te maken moet monitoring en tussentijdse toetsing kunnen plaatsvinden. Daartoe is goed georganiseerde kennis- en gegevensuitwisseling een voorwaarde. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering komen eerder op ons af en in nemen in hevigheid toe. Diverse programma's werken aan onderzoek en maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Bij elke ruimtelijke ingreep is aandacht nodig om effecten van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte te beperken. In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. Belangrijk hierbij is de verankering van klimaatadaptatie in de vele standaarden die op dit moment in de praktijk gebruikt worden. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Internationale impact van de Nederlandse watersector

De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt, maar is minimaal vertegenwoordigd op mondiaal en Europees niveau bij ISO en CEN. Nederlandse partijen die internationaal opereren kunnen de watersector ondersteunen om de internationale positie van Nederland te verduurzamen. Normalisatie helpt bij de samenwerking met relevante landen en netwerken.Lees inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

De rol van NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.

Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Deelname staat open voor álle belanghebbenden partijen

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

De voordelen van normalisatie in de watersector

 • Vermarkten van kennis
 • Opschalen van innovaties
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal
 • Versterken samenwerkingen
 • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Welke afspraken

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Nieuws & huidige projecten

Huidige projecten

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken. Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de projecten

Nieuws

Norm voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) in een innovatieve pilot

‘Normen zijn geschreven als proza. Ze zijn lastig leesbaar. Wat zijn nu eigenlijk de eisen in de norm? En hoe moet ik de norm toepassen?’. Dit zijn veel gestelde vragen aan NEN door gebruikers. En daar gaan we mee aan de slag.

Onder de vlag van ‘Standards of the Future’ heeft NEN verschillende innovatieprojecten lopen. Op deze manier ondersteunt NEN de digitale transformatie van zijn klanten. NEN wil de normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker makkelijker kan toepassen. Lees verder

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

Bent u actief op het gebied van onderzoek en innovatie? Wilt u meer weten over hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken? Lees dan de samenvatting over de bijeenkomst.

Normalisatie kan een belangrijke bijdrage leveren als het integraal onderdeel vormt van de onderzoeks- en innovatiecyclus. Met deze bijeenkomst helpt NEN organisaties op het gebied van onderzoek en innovatie hun kennis te vergroten over de mogelijkheden om normalisatie te gebruiken als een middel. Hetzij voor marktimplementatie dan wel het verder brengen van onderzoeksresultaten. Ook zijn er actuele praktijkcases uitgewerkt op het gebied van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de watersector.

Eén op één gesprekken mogelijk

Op deze dag waren specialisten van Octrooicentrum, RVO, Climate-KIC en NEN aanwezig. Lees de samenvatting

Aan de slag met actuele praktijkcases

Het middagprogramma bestond uit ronde tafels; in een kleine samenstellingen zijn de deelnemers aan de slag gegaan met concrete cases. Wat is nodig om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar kunnen afspraken (normen) een rol spelen om deze transities te versnellen? De onderwerpen van de cases waren circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en watermanagement.

Voorbeelden van praktijkcases op het gebied van watermanagement:

 • Waterkwaliteit - Medicijnresten in water
 • Gegevensuitwisseling waterbeheer
 • Klimaatadaptatie

Podcasts & verhalen

BNR’s Big Five van ons water

Omdat water een belangrijk onderwerp is voor NEN zijn we blij dat ook BNR aandacht besteedt aan dit onderwerp in het programma ‘The Big Five’. Een week lang is door Roelof Hemmen één onderwerp uitgelicht waarbij er elke dag 1 gast wordt uitgenodigd. De volgende gasten zijn uitgenodigd: deltacommissaris Peter Glas, watergezant Henk Ovink, Karin Sluis, Witteveen + Bos, Guïljo van Nuland, Brabant Water en dijkgraaf Paul van Erkelens (Friesland).

Luister de podcast-reeks

Contact

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

 • de toekomstige waterproblematiek;
 • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
 • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
 • nieuwe projecten en samenwerkingen.Direct contact met ons opnemen is natuurlijk ook mogelijk:

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail.Vul je gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen.