Bedankt voor het invullen van uw gegevens. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn, beschermd tegen overstromingen.Water krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, want door klimaatverandering worden delta's kwetsbaarder en toegang tot schoon drinkwater is in heel veel landen nog steeds geen vanzelfsprekendheid.

In het perspectief van deze veranderingen is het belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Lees op deze website met welke uitdagingen we in Nederland te maken hebben, waarbij breed gedragen afspraken van belang zijn en welke stappen er worden genomen op weg naar 2030.


Uitdagingen

Waterkwaliteit | Medicijnresten in water

Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, spelen we allemaal een rol bij de medicijnresten die in het water terecht komen en de gevolgen die dat heeft voor de natuur. Het probleem wordt dringender als je bedenkt dat onze maatschappij vergrijst en er in toenemende mate medicijnen worden uitgegeven door bijvoorbeeld huisartsen en apotheken en worden gebruikt door de burgers. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Waterkwaliteit | Microplastics in water

Dankzij The Ocean Clean Up van Boyan Slat is het inmiddels bij iedereen wel bekend: plastics bevinden zich overal in het water, de ‘plastic soup’ van drijfnetten, emmers en plastic zakjes is maar een voorbeeld. De plastics verdwijnen niet zomaar uit het milieu, maar breken af in steeds kleinere stukjes, tot ze zo klein zijn dat ze niet meer met het blote oog gezien kunnen worden. Via de gootsteen, het doucheputje of de wasmachine komen microplastics in het riool. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Energie en grondstoffen uit water

Duurzame energie wordt wereldwijd voornamelijk opgewekt uit waterkrachtcentrales in stuwdammen. In Nederland is dat wat lastig. Maar we hebben wel golven, getijdes en verschillen in zout en zoet en in de tropen zelfs verschillen in warm en koud water. Daaruit is heel goed energie en elektriciteit te halen. Om investeerders, verzekeraars en regelgevers daar ook van te overtuigen moeten er onafhankelijke normen zijn waarop gecertificeerd kan worden. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Drijvend bouwen

De effecten van klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen in de gebouwde omgeving. De aandacht voor drijvende bouwwerken in Nederland neemt hierdoor toe. Maar ook internationaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Nederlandse kennis. Van woonboten in de Amsterdamse grachten tot volledige drijvende bouwwerken voor de kust van Dubai of Singapore. Er is behoefte aan afspraken over onder andere kwaliteit en veiligheid van drijvende bouwwerken om schaalvergroting mogelijk te maken. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Gegevensuitwisseling

We staan voor uitdagingen die de muren van organisaties, sectoren, en landen overschrijden. De voorbeelden zijn legio: anticiperen op klimaatverandering, realiseren van circulaire economie, behoud van milieu en ecologie en energietransitie.Om innovatie en toereikende oplossingen mogelijk te maken moet monitoring en tussentijdse toetsing kunnen plaatsvinden. Daartoe is goed georganiseerde kennis- en gegevensuitwisseling een voorwaarde. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering komen eerder op ons af en in nemen in hevigheid toe. Diverse programma's werken aan onderzoek en maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Bij elke ruimtelijke ingreep is aandacht nodig om effecten van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte te beperken. In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. Belangrijk hierbij is de verankering van klimaatadaptatie in de vele standaarden die op dit moment in de praktijk gebruikt worden. Lees meer over deze uitdaging en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

De rol van NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.

Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Deelname staat open voor álle belanghebbenden partijen

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

De voordelen van normalisatie in de watersector

 • Vermarkten van kennis
 • Opschalen van innovaties
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal
 • Versterken samenwerkingen
 • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Welke afspraken zijn nodig

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Actueel: event 25 juni

25 juni: Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

Bent u actief op het gebied van onderzoek en innovatie? Wilt u meer weten over hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken? Kom dan naar deze bijeenkomst op dinsdag 25 juni a.s.

Normalisatie kan een belangrijke bijdrage leveren als het integraal onderdeel vormt van de onderzoeks- en innovatiecyclus. Met deze bijeenkomst helpt NEN organisaties op het gebied van onderzoek en innovatie hun kennis te vergroten over de mogelijkheden om normalisatie te gebruiken als een middel. Hetzij voor marktimplementatie dan wel het verder brengen van onderzoeksresultaten. Ook worden er actuele praktijkcases uitgewerkt op het gebied van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de watersector.

Eén op één gesprekken mogelijk

Op deze dag zijn specialisten van Octrooicentrum, RVO, Climate-KIC en NEN aanwezig. U kunt tijdens het aanmelden aangeven dat u interesse heeft in een gesprek met één of meerdere partijen!

Meer informatie of direct aanmelden

Aan de slag met actuele praktijkcases

Het middagprogramma bestaat uit ronde tafels; u gaat in een kleine samenstelling aan de slag met concrete cases. Wat is nodig om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar kunnen afspraken (normen) een rol spelen om deze transities te versnellen? De onderwerpen van de cases zijn circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en watermanagement.

Voorbeelden van praktijkcases op het gebied van watermanagement:

 • Waterkwaliteit - Medicijnresten in water
 • Gegevensuitwisseling waterbeheer
 • Klimaatadaptatie

Contact

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

 • de toekomstige waterproblematiek;
 • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
 • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
 • nieuwe projecten en samenwerkingen.Direct contact met ons opnemen is natuurlijk ook mogelijk:

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail.Vul je gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen.