Gegevensuitwisseling

We staan voor uitdagingen die de muren van organisaties, sectoren, en landen overschrijden. De voorbeelden zijn legio: anticiperen op klimaatverandering, realiseren van circulaire economie, behoud van milieu en ecologie en energietransitie.

Om innovatie en toereikende oplossingen mogelijk te maken moet monitoring en tussentijdse toetsing kunnen plaatsvinden. Daartoe is goed georganiseerde kennis- en gegevensuitwisseling een voorwaarde. Bijvoorbeeld voor het blijvend garanderen van adequaat stedelijk waterbeheer, waarbij vele systemen op elkaar ingrijpen (afval-, hemel-, grondwater; invloed van stedelijk of landelijk gebied; etc.).

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Uitwisselbaarheid. Om brede gegevensuitwisseling over de gebouwde omgeving mogelijk te maken moeten eenduidige semantische kaders beschikbaar zijn, die breed gedragen worden door belanghebbenden.
  • Beschikbaarheid van gegevens en eigenaarschap. Zijn gegevens van de verschillende sectoren en belanghebbenden vrij beschikbaar, of is een bepaalde partij eigenaar? En welke consequenties heeft dit voor de beschikbaarheid?
  • Veiligheid. Hoe moet men binnen gestelde wettelijke kaders omgaan met opslag van gegevens over de gebouwde omgeving, en het beschikbaar stellen hiervan voor brede toepassing. Hoe dient verificatie en validatie van gegevens uitgevoerd te worden?
  • Bestuurlijke urgentie. Hoe kunnen belanghebbende partijen binnen de verschillende sectoren gezamenlijk zorgen dat het faciliteren van brede gegevensuitwisseling binnen de gebouwde omgeving hoog op de beleidsagenda staat.

Eerste stappen op weg naar 2030

  • In kaart brengen van lopende initiatieven die gegevensuitwisseling faciliteren, zowel nationaal als internationaal
  • In kaart brengen van lacunes en behoeften voor het realiseren van brede gegevensuitwisseling binnen de gebouwde omgeving.

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige problematiek rondom gegevensuitwisseling binnen de gebouwde omgeving
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.Of neem direct contact met ons op:

Julia Stikkelman

Julia Stikkelman

Julia Stikkelman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690358 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Arie Scheer

Arie Scheer

Arie Scheer is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690151 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen: