Masterclasses

Aanmelden

Masterclasses

De energiesector staat voor een enorme uitdaging. Vanuit klimaatdoelstellingen moet de uitstoot van schadelijke stoffen worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd. Ook de energiesector dient hier een zeer belangrijke bijdrage aan te leveren. Dit vraagt echter om een andere inrichting van de huidige energiesector. Deze noodzakelijke transitie is echter zeer complex en omvangrijk. Binnen de energiesector vinden er reeds allerlei technische én sociaal economische innovaties plaats die veelal een focus hebben op één specifiek deel in de energiewaardeketen (productie, transport en consumptie van energie), bijvoorbeeld een sterke ontwikkeling van elektrisch rijden, ontwikkelingen rondom energieopwekking gebaseerd op duurzame bronnen, de ontwikkeling van energiereductie mogelijkheden, etc. Normalisatie kan helpen de Energietransitie te versnellen. In een aantal masterclasses nemen wij u aan de hand van concrete cases graag mee in de mogelijkheden die normalisatie biedt.

Certificaten en keurmerken

Graag nodigen wij u uit voor de tweede masterclass certificaten en keurmerken. Net zoals in 2018 organiseren wij deze voorafgaand aan de viering van World Standards Day.

Met een keurmerk of certificaat toont een organisatie aan dat hun product, systeem, persoon of proces aan een bepaalde norm voldoet. Het geeft klanten het vertrouwen dat de organisatie de zaken goed op orde heeft. Het voorkomt dat iedere zakenpartner een eigen eisenlijst neerlegt, dit zelf moet komen controleren en het geeft de organisatie een betere concurrentiepositie.

Het thema van de masterclass dit jaar is circulaire textiel. Aletta Westra, systeem specialist kleding bij het Ministerie van Defensie, vertelt over hoe het ministerie alle kleding recyclet en daarmee een koploper is op dit gebied. De Raad voor Accreditatie geeft een lezing tijdens de masterclass over waar zij staan in dit speelveld en hun visie is op certificeren en keurmerken. Keynote speaker van World Standards Day, Bas Haring, geeft als volksfilosoof zijn mening over keurmerken en stelt verdiepende vragen aan de sprekers.

Klinkt dit interessant? Meld je dan aan!

Direct Current (gelijkstroom)

'The battle of the currents' (gelijkstroom vs wisselstroom) leek lange tijd definitief gestreden maar laait de laatste tijd weer op. Er is een grote toename van de installatie van zonnepanelen en een toename in het gebruik van bijvoorbeeld elektronica en elektrische auto's. Deze werken allen op gelijkstroom en daarom gaan er steeds meer stemmen op om ook het elektriciteitsnet van gebouwen, wijken, steden en landen niet meer op wisselstroom maar op gelijkstroom te laten functioneren. Dit zou energieverliezen door omzettingen kunnen voorkomen. Een dergelijke transitie is erg gebaat bij afstemming en standaardisatie tussen de verschillende stakeholders. NEN draagt graag bij om dit proces te faciliteren.

In de DC Masterclass nemen wij u mee in de problematiek en bespreken wij DC ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van drie verschillende onderwerpen:  
- De rol van DC voor de energietransitie;
- De business case van DC;
- Praktijkvoorbeeld: ontwerp, installatie en gebruik.
Octrooicentrum - Verover de wereld met standaarden, ideebescherming en financiering

Bij ondernemen komt veel kijken, zeker als het om innovatie gaat. Daarom geeft deze presentatie in vogelvlucht een overzicht van een aantal handige voorzieningen voor MKB en startups. Niet alleen vertellen we hoe NEN u kan ondersteunen bij standaardisatie, maar ook wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor u kan betekenen. We zetten op een rij wat er komt kijken bij het beschermen van uw uitvinding en het regelen van financiering. Zodat u de wereld kunt veroveren met uw innovatie. De volgende vier onderwerpen komen aan bod:

  • Marktacceptatie en opschaling, de impact van standaarden (de Innovatiemakelaar van NEN);
  • Bescherm uw idee met Octrooicentrum Nederland (RVO.nl);
  • Financier uw innovatie (RVO.nl);
  • Verover de wereld met internationaal ondernemen (RVO.nl).

Systeemintegratie

Een belangrijk aspect die het slagen van de energietransitie mogelijk moet maken is het proces van integratie tussen de verschillende (technologische) onderdelen van de energiewaardeketen: tussen verschillende energiedragers, tussen verschillende actoren binnen én buiten de energiewaardeketen. Dit wordt ook wel systeemintegratie genoemd: een betere integratie van ontwikkelingen ín het energiesysteem met aangrenzende sectoren.

Normalisatie is een bewezen concept om orde te creëren in de complexe verandertrajecten zoals de energietransitie. NEN heeft tien thema’s geïdentificeerd waarbinnen normalisatie en certificatie kunnen worden opgepakt om de energietransitie tot een succes te brengen. Middels een masterclass door een expert uit het veld van systeemintegratie gerelateerd aan de energiesector, nemen we u graag mee vanuit één of meerdere thema’s om met behulp van normering systeemintegratie binnen de energietransitie daadwerkelijk te realiseren en waar mogelijk te versnellen.

Waterstof

Waterstof zal naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke systeemrol vervullen in het nieuwe energiesysteem. Veel duurzame energie zal worden opgewekt in de vorm van elektriciteit uit zonnecellen en windturbines. Wanneer elektriciteitsnetten overbelast raken bij zonnige en winderige dagen kan waterstof bijvoorbeeld goed ingezet worden om energie op te slaan – van elektriciteit kan men namelijk gemakkelijk waterstof maken aan de hand van elektrolyse. Waterstof kan ook gebruikt worden voor mobiliteitsdoeleinden en als grondstof voor industriële activiteiten. Ook al hebben we in Nederland al ervaring met het gebruik van waterstof, bij een grootschalige uitrol zullen nieuwe uitdagingen aangepakt moeten worden.

Standaardisatie biedt industrie en overheden handvatten. Zo helpen veiligheidsstandaarden voor het gebruik van elektrolysers naast veilig gebruik ook mee aan publieke acceptatie van waterstof; en internationale compatibiliteitsstandaarden voor brandstofsproeiers bij waterstoftankstations zorgen er voor dat een waterstof-elektrisch voertuig bij élk waterstoftankstation kan tanken. Bij de masterclass waterstof maken we aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk hoe standaarden voor waterstof innovatie bevorderen en de energietransitie mogelijk maken.

Aanmelden